Hodnocení roku 2018

18.1.2019

Lázně Bělohrad (autor Petr Laušman)Vážení spoluobčané, tradičně jsem na začátku nového roku připravil hodnocení roku předcházejícího, tedy roku 2018. V něm si Česká republika připomněla několik významných výročí, zřejmě tím nejvýznamnějším bylo 100. výročí konce první světové války a vzniku samostatné Československé republiky.

 


Také v našem městě jsme si toto výročí připomněli, a to odhalením pomníku 20 padlým vojákům z Prostřední Nové Vsi v první světové válce, a dále vydáním publikace bělohradského rodáka Viktora Maye Pět let vojákem. Pietního aktu v Prostřední Nové Vsi se přes krajní nepřízeň počasí zúčastnilo velké množství lidí, za což bych chtěl všem poděkovat.

V roce 2018 se uskutečnily komunální volby. I zde bych chtěl poděkovat všem, kteří k volebním urnám přišli a ve volbách vyslovili svou volbou vlastní názor. Není to tak samozřejmé, vždyť letos si připomeneme už 30. výročí „sametové revoluce" v roce 1989, jejímž jedním z hlavních hesel bylo „Svobodné volby". Bohužel účast ani v komunálních volbách, které se bezprostředně týkají každého občana, není příliš vysoká. V našem městě volilo 59,45 % oprávněných voličů, ale v rámci celé České republiky nepřišlo k volbám ani 50 % voličů (konkrétně 47,3 %) a v některých městech se volební účast pohybovala jen těsně nad 20 % (např. v nedaleké Libáni 20,8 %). Z komunálních voleb vzešlo nové zastupitelstvo našeho města, v němž je 6 nových členů. Chtěl bych poděkovat končícím zastupitelům za jejich práci a městu popřát, aby činnost nového zastupitelstva směřovala ku prospěchu města a jeho občanů.

Dále se chci zmínit o zpravodaji Bělohradské listy. Vloni vycházely bez přerušení už 18. rokem a za rok předcházející byly oceněny Královéhradeckým krajem jako nejlepší obecní zpravodaj v rámci celobarevných zpravodajů. Občas slyším kritická slova na jejich úroveň, a proto bych rád vyzval všechny zájemce, aby se na vydávání Bělohradských listů podíleli a pokusili se ještě zlepšit jejich úroveň.
Hospodaření města za rok 2018 skončilo výrazným zůstatkem ve výši více než 40 milionů Kč. Důvodů bylo více - snažíme se vytvořit rezervu na stavbu nové radnice a úpravu severní části náměstí K. V. Raise, později jsme zahájili 2 investiční akce plánované na rok 2018 (revitalizaci Pardoubku a rekonstrukci „školičky"), nuceně jsme prodali akcie České spořitelny za více než 4,2 mil. Kč, rostou vybrané sdílené daně města atd.

Přesto jsme uskutečnili řadu investičních akcií nebo projekčně připravujeme akce nové. Vybudovali jsme další 2 sdružené kanalizační přípojky v Horní Nové Vsi, položili asfaltový koberec na několika komunikacích v Dolní Nové Vsi (směrem na Hrádek) a v Horní Nové Vsi (u hřiště a ke hřbitovu a po výstavbě 4 kanalizačních přípojek proti benzince, na Popluž a za posledním mostem přes Javorku), provedli revitalizaci a výsadbu zeleně podél řeky Javorky, postavili nové chodníky v Dolní Nové Vsi od hasičské zbrojnice k bývalé Miletě, u parkoviště u základní školy a k Bažantnici, parkovací stání v ulici Třetí strana, provedli výměnu oken a dveří v části domu s pečovatelskou službou a v části kulturního domu ve Hřídelci, demolici domů č. p. 27 a 28 na náměstí K. V. Raise, postupně rekonstruujeme bývalou školu v Brtvi, u níž vznikla terasa a dětské hřiště, hasičskou zbrojnici v Dolní Nové Vsi, která má novou střechu a připravujeme i novou fasádu, a kulturní dům v Lánech, řešili jsme závlahový systém na nově zrekonstruovaném a dostavěném sportovišti u Bažantnice, opravili a do parku v Prostřední Nové Vsi přemístili sochu Nejsvětější trojice, zakoupili dopravní automobil pro zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů Lázně Bělohrad, pokračovali v rekonstrukcích a opravách bytů a dalších budov v majetku města atd.

Bohužel u řady akcí se potýkáme s nezájmem nebo neplněním termínů ze strany dodavatelských firem. Příkladem je retoping atletické dráhy na sportovišti u základní školy, který místo v červenci provedla dodavatelská firma až na podzim. Do výběrového řízení na rekonstrukci „školičky" u základní školy na jednu třídu družiny, zázemí pro venkovní sportoviště a oddíl národní házené se nám dokonce do prvního výběrového řízení žádná firma nepřihlásila. U revitalizace Pardoubku jsme museli opakovaně žádat o dotaci, takže akce začala až letos na podzim.

Projekčně připravujeme také rekonstrukci budovy České spořitelny na náměstí na malometrážní byty, vestavbu 4 bytových jednotek v bývalé škole v Brtvi, výstavbu chodníků v Dolní Nové Vsi od bývalé Milety k firmě Freudenberg a v Horní Nové Vsi podél silnice II. třídy, revitalizaci zámeckého parku, výstavbu komunikací, chodníků a parkovišť ve vnitrobloku sídliště, řešíme možnost výstavby kanalizace ve Hřídelci. Největší připravovanou investicí je výstavba nové městského úřadu a úprava severní části náměstí. V lednu zasedala porota architektonické soutěže, která určila pořadí prvních návrhů. Po jednáních s autory návrhů schválilo zastupitelstvo města uzavřít smlouvu s architektonickou kanceláří, jejíž návrh skončil na 3. místě. V současné době architekti dokončují projektovou dokumentaci pro územní řízení.

Zastavit jsme naopak museli projekční práce na protipovodňových opatřeních v Dolní Nové Vsi, kde by navrhované řešení znamenalo vysoké náklady bez možnosti získat na většinu nákladů dotaci, a navíc jsme nezískali souhlasné stanovisko od Povodí Labe. Nechali jsme zpracovat také studie 2 variant řešení cyklostezky z Horní Nové Vsi do Dolního Javoří. Bohužel první varianta narazila na nesouhlas majitelů jednoho pozemku, druhá varianta po pozemcích města vedla přírodní památkou Údolí Javorky, s čímž zase nesouhlasily orgány životního prostředí.

Ve městě probíhala v roce 2018 výrazná investiční činnost - rekonstrukce zámku, nádražní budovy, dětské léčebny, budovy a sportovní haly bývalého SOU, úpravny vody a dalších budov ve městě, výstavba nových provozů firem Deprag CZ, V - Garden a ZEPO, rekonstrukce budovy bývalé „lesní správy" na byty, výměna plynovodních rozvodů atd. Všechny tyto investiční akce přispívají k rozvoji našeho města a investorům za ně děkuji.

Od 1. ledna převzaly technické služby provozování sběrného dvora. Došlo také k vybudování dalších stání pro kontejnery na tříděný odpad. Místní poplatek za komunální odpad zůstal i nadále ve výši 500 Kč na poplatníka a nebude zvýšen ani pro rok 2019.

Od 1. února došlo k rozšíření činnosti pečovatelské služby ve všední dny až do 19 hodin a na podzim schválila rada města další rozšíření činnosti pečovatelské služby od 1. února 2019 i na víkendy. Toto rozšíření je výrazně podpořeno krajskou dotací.

K 1. červenci došlo rozhodnutím Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ke splynutí Středního odborného učiliště Lázně Bělohrad s Gymnáziem, SOŠ, SOU, a VOŠ Hořice a vznikl nový subjekt Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola. V Lázních Bělohradě došlo ke zrušení 3 oborů (kuchař - číšník, zedník a podnikání) a ke zbylým 3 oborům (obráběč kovů, opravář zemědělských strojů a ošetřovatel) přibyl nový obor zemědělec - farmář. Uvidíme, co toto sloučení přinese, zatím uvedu 2 čísla - na podzim 2017 studovalo v Bělohradě 171 učňů, na podzim 2018 117. Přitom původním důvodem splynutí škol v Lázních Bělohradě a v Hořicích byl nízký počet učňů na SOU v Bělohradě a tím nerentabilnost školy...

Rada města vyhlásila po 6 letech konkurzy na ředitele Základní školy K. V. Raise a Bělohradské mateřské školy k 1. 8. 2018. Post ředitele základní školy obhájil dosavadní ředitel Ing. Jaroslav Jirásko, MBA, ředitelkou mateřské školy se nově stala paní Eliška Sekotová, která nahradila paní Janu Feixovou, která se již do konkurzu nepřihlásila. Oběma ředitelům přeji v jejich práci hodně úspěchů a paní Feixové děkuji za odvedenou práci ve funkci ředitelky mateřské školy.

Ve městě se uskutečnila opět celá řada kulturních akcí, které organizují Městské kulturní středisko nebo Městská knihovna, často ve spolupráci s akciovou společností Lázně Bělohrad. Akcím přálo mimořádně teplé letní počasí, takže divácká účast na tradičních akcích jako jsou Zahájení lázeňské sezony, Mezinárodní folklorní festival „Pod Zvičinou", Strašidelná Bažantnice, promenádní koncerty v Bažantnici, Country festival Pod Hůrou, Bažantnice ještě žije, Slavnosti jablek a cibule a další koncerty a divadelní představení byla velice vysoká. Za zajištění akcí bych chtěl poděkovat všem organizátorům, a také Královéhradeckému kraji, který finančně výrazně podpořil jak folklorní festival, tak Zahájení lázeňské sezony.

Město kromě kultury podporuje i sport, sportovní akce a další volnočasové aktivity a zastupitelé města mají radost, jak hojně je např. využíván sportovní areál u Bažantnice, pumppark na Horní Nové Vsi nebo několik dětských hřišť.

V prosinci zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2019 jako schodkový ve výši příjmů 74.708.610 Kč a výdajů 86.751.160 Kč. Rozdíl bude pokryt rezervou z minulých let a dotacemi. Téměř 30 milionů Kč je plánováno na investice, z nichž největší jsou revitalizace rybníku Pardoubek, rekonstrukce a zateplení školičky a příprava výstavby nového městského úřadu.

Závěrem mně, vážení spoluobčané, dovolte, abych vám jménem svým, rady a zastupitelstva města a jménem zaměstnanců města popřál, aby pro vás byl začínající rok 2019 úspěšný a abyste ho prožili ve zdraví a spokojenosti.

 

Ing. Pavel Šubr, starosta města

V Lázních Bělohradě 17. ledna 2019

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad