Provozní řád areálu sportoviště

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU SPORTOVIŠTĚ Čl. I Využívání sportoviště 1. Provozovatel areálu je město Lázně Bělohrad.

2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, basketbal, volejbal, nohejbal, házená, malá kopaná aj.) a atletice.

3. Uživatelem areálu může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem areálu.

 4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce areálu. Čl. II Provoz a správa hřiště

1. Denní provozní doba sportoviště pro potřeby školy: ve dnech školního vyučování dle rozvrhu (při výuce je vstup možný jen s pedagogickým dozorem) pro ostatní zájemce: mimo rozvrh školního vyučování ve všedních dnech do 2100 hod. soboty, neděle, státní svátky, prázdniny od  800 do 2100 hod.

2. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je správce oprávněn částečně nebo zcela zrušit provoz.

3. Nelze – li ze strany uživatele dodržet dohodnutý čas, nebo nemůže-li objednatel přijít vůbec, musí to oznámit včas správci.

4. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostřední blízkosti je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci. Čl. III Podmínky užívání sportoviště

1. Vstup za účelem individuálního sportování je povolen pouze v provozní dobu a pouze na  ta hřiště, která jsou pro tento účel a pro konkrétní dobu určena dle rozpisu. Pro zájemce o individuální sportování je nutná rezervace, kterou potvrzuje správce sportoviště. Je nutno respektovat hodinový rozpis a rozhodnutí správce.

 2. Vstup na sportoviště je povolen jen ve vhodné sportovní obuvi s měkkou, hladkou podrážkou a ve vhodném oblečení. Je zakázáno vstupovat na hrací plochu v  tretrách či kopačkách.

3. Hřiště je možné využívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým jsou určeny. Pevně zabudované sportovní zařízení a ostatní předměty nelze nahrazovat jinými. Je zakázáno na hřiště donášet další věci, kromě sportovních potřeb. Manipulace s přenosným zařízením je možná jen po dohodě se správcem.

 4. Do areálu sportoviště je zakázán vstup se zvířaty. Dále je zakázáno na sportovišti kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoliv druhy omamných a návykových látek. Občerstvovat se je možno na lavičkách mimo hřiště.

 5. Majitel ani provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu. Užívání sportovišť je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků.

6. Režim sportoviště bude zajištěn tak, aby nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku stanovených nař. vlády 148/2006 pro chránění venkovních prostor staveb a chránění venkovních prostor.

 7. Všichni návštěvníci a uživatelé areálu dbají zásad slušného chování a udržují v areálu pořádek a čistotu. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních přítomných osob, dbají zásad bezpečnosti, požární ochrany a hygieny. Při školní výuce je vstup možný jen s pedagogickým dozorem, mimo školní výuku za děti zodpovídají rodiče.

8. Při vlastní sportovní činnosti je třeba dodržovat pravidla příslušného sportu a fair-play. Čl. IV Nedodržování ustanovení provozního řádu 1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce areálu oprávněn jej vykázat. 2. Pokud přes upozornění správce na nevhodné chování odmítá návštěvník změnit své chování nebo odmítá opustit sportoviště, je správce oprávněn přivolat policii. 3. Správce areálu má právo nevpustit do areálu lidi, kteří v minulosti již vícekrát porušovali provozní řád a byli upozorněni, že do areálu nesmí. Čl. V Rezervace sportovišť Zájemci si mohou rezervovat hřiště buď ústně, nebo telefonicky na telefonu 605 969 544 u správce areálu.

 Důležitá telefonní čísla : 1. správce sportoviště - 605 969 544 2. policie - tel. 158 3. lékař - tel. 155 4. hasiči- tel. 150 Město Lázně Bělohrad

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad