Nejdůležitější používané předpisy

Zpět

Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro jednání a rozhodování města

 • zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 2/1993 S., Listina základních práva  svobod, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozd. předpisů
 • vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. Předpisů (od 1.1.2007 nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb.)
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 114/1988 sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozd. předpisů
 • vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 561/2004  Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozd. Předpisů (účinnost do 31.12.2006)
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozd. předpisů ¨
 • zák. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozd. předpisů
 • obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění pozd. předpisů
 • občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozd. předpisů
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozd. Předpisů
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
   


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad