Podatelna

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů

Sídlo a doručovací adresa

Městský úřad Lázně Bělohrad
náměstí K. V. Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

Úřední hodiny podatelny
Po8:00 - 11:3012:30 - 17:00
Út8:00 - 11:3012:30 - 15:00
St8:00 - 11:3012:30 - 17:00
8:00 - 11:30

Podání/žádost musí obsahovat
 • označení správního orgánu, jemuž je určeno
 • kdo je činí:
  • osobní údaje fyzické osoby (podatele) – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování
  • právnická osoba (podatel) uvede – svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování
 • které věci se týká a co se navrhuje/co žadatel žádá nebo čeho se domáhá
 • označení dalších známých účastníků řízení
 • podpis osoby, která je činí

(pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak).

Podání v analogové (písemné) podobě se doručují prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrem nebo osobně na podatelnu úřadu.
Podání lze učinit též ústně do protokolu, vyhotoveném na úřadě.

Podání je dále možné učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména telefaxu na telefonní číslo 493 792 484 bez použití uznávaného elektronického podpisu za podmínky, že bude do 5 dnů potvrzeno, příp. doplněno písemě nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Elektronické podání lze učinit na elektronickou adresu podatelny pro doručování digitálních dokumentů veřejnou sítí, prostřednictvím datové schránky úřadu nebo elektronicky podepsané na technickém nosiči dat.

 • Elektronická adresa podatelny
  e-podatelna@lazne-belohrad.cz
  Dokument musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem.
 • Identifikátor datové schránky
  ih9bc8k

  Přehled datových formátů dokumentů přijímaných v digitální podobě:
  pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3
 • Přehled přenosných technických nosičů dat
  CD, DVD, USB flash-disk, apod.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu:

Pokud je zjištěn škodlivý kód, dokument v digitální podobě, který obsahuje chybný datový formát nebo věcnou informaci, jenž mohou být bezpečně využity ve vztahu k dalšímu zpracování dokumentu a mohou být bezpečně uloženy mimo elektronickou podatelnu, se uloží do zvláštního úložiště, obsluhovaného elektronickou podatelnou. Ostatní dokumenty, u nichž byl zjištěn škodlivý kód, se neukládají, ale zničí. V takovém případě se dokument považuje za nedoručený. Je-li možné zjistit z dokumentu v digitální podobě obsahující škodlivý kód elektronickou adresu odesílatele, úřad ho neprodleně vyrozumí o zjištění škodlivého kódu, popř. o zničení dokumentu a stanoví další postup pro zajištění řádného doručení dokumentu.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě:

Je-li dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelných způsobem (je nečitelný), avšak lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v analogové podobě odstranit, dokument se nezpracovává a je považován za nedoručený.

Podání nemající úřední charakter:

Náměty, připomínky, komentáře, oznámení a jiná sdělení nepodléhající správnímu řízení, úřednímu jednání a není-li na ně zapotřebí vypracování odpovědi, nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem. Tato podání můžete zasílat na e-mailovou adresu podatelna@lazne-belohrad.cz nebo pomocí dotazníku prostřednictvím těchto stránek uvedeného zde:

Odesílatel
Jméno:
Příjmení:
Organizace:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Věc:
Text podání:


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad