Podatelna

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů

Sídlo a doručovací adresa

Město Lázně Bělohrad/Městský úřad Lázně Bělohrad
Náměstí K. V. Raise 635
507 81 Lázně Bělohrad

Úřední hodiny podatelny
Po8:00 - 11:3012:30 - 17:00
St8:00 - 11:3012:30 - 17:00
8:00 - 11:30

Podání/žádost musí obsahovat
 • označení správního orgánu, jemuž je určeno
 • kdo je činí:
  • osobní údaje fyzické osoby (podatele) – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování
  • právnická osoba (podatel) uvede – svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování
 • které věci se týká a co se navrhuje/co žadatel žádá nebo čeho se domáhá
 • označení dalších známých účastníků řízení
 • podpis osoby, která je činí

(pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak).

Podání v analogové (písemné) podobě se doručují prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrem nebo osobně na podatelnu úřadu.
Podání lze učinit též ústně do protokolu, vyhotoveném na úřadě.

Elektronické podání lze učinit na elektronickou adresu podatelny pro doručování digitálních dokumentů veřejnou sítí, prostřednictvím datové schránky úřadu nebo elektronicky podepsané na technickém nosiči dat.

 • Elektronická adresa podatelny
  e-podatelna@lazne-belohrad.cz
  Dokument musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem.
 • Identifikátor datové schránky ih9bc8k

Přehled datových formátů dokumentů přijímaných v digitální podobě:

 • Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty
  • PDF/A
  • PDF
  • RTF
  • HTML
  • TXT - čistý text v kódování UTF-8 nebo ASCII
  • DOC/DOCX
  • XLS/XLSX
 • Statické obrazové dokumenty
  • PNG, ISO/IEC 15948
  • JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918
  • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný
  • GIF
 • Dynamické obrazové dokumenty
  • MPEG-2, ISO/IEC 13818
  • MPEG-1, ISO/IEC 11172
  • GIF
 • Zvukové dokumenty
  • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
  • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
  • WAV, PCM
 • Databáze
  • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

Přehled přenosných technických nosičů dat

 • Optické nosiče - CD, DVD
 • Paměťové zařízení USB - flashdisk, HDD

Podmínky použití technického nosiče

 • každé podání je třeba umístit na samostatný nosič
 • nosič nemá jiný obsah než podání, případně řádně označené související přílohy
 • doručení je možné osobně nebo prostředky poštovní či doručovací služby
 • technické nosiče se vracejí pouze na žádost odesílatele

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu:

Pokud byl škodlivý kód zjištěn, dokument v digitální podobě, který obsahuje chybný datový formát nebo věcnou informaci, které mohou být využity ve vztahu k dalšímu zpracování dokumentu a mohou být bezpečně uloženy mimo elektronickou podatelnu, se uloží do zvláštního úložiště obsluhovaného elektronickou podatelnou. Ostatní dokumenty, u nichž byl zjištěn škodlivý kód, se neukládají, ale zničí. V takovém případě se dokument považuje za nedoručený. Je-li možné zjistit z dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesílatele, úřad ho neprodleně vyrozumí o zjištění škodlivého kódu, popř. o zničení dokumentu a stanový další postup pro zajištění řádného doručení dokumentu.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové nebo elektronické podobě:

Je-li dodán dokument v podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelných způsobem (je nečitelný), avšak lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v analogové podobě odstranit, dokument se nezpracovává a je považován za nedoručený.

Podání nemající úřední charakter:

Náměty, připomínky, komentáře, oznámení a jiná sdělení nepodléhající správnímu řízení, úřednímu jednání a není-li na ně zapotřebí vypracování odpovědi, nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem. Tato podání můžete zasílat na e-mailovou adresu podatelna@lazne-belohrad.cz.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad