Nový městský úřad a úprava části náměstí

21.6.2021

Nová budova MěÚ vítězný návrh architektonické soutěžeV poslední době zajímá občany města investiční akce „Nový městský úřad a úprava části náměstí K. V. Raise". Pokusíme se proto popsat důvody této investiční akce, historii přípravných prací a způsob výběru výsledného řešení, neboť k tomu směřují dotazy občanů nejčastěji.

 

 

Současná budova městského úřadu v č.p. 35 na náměstí K. V. Raise kapacitně nestačila již v 80. letech minulého století a tehdejší Městský národní výbor plánoval rozšířit kanceláře do vedlejší budovy č.p. 115 (dnešní pension U Kapra). Budovu ale vedení města po roce 1990 prodalo.

O nutnosti řešit městský úřad z důvodu jeho nedostatečné kapacity, špatného stavebně-technického stavu, nedostatečné diskrétnosti při jednáních, nezajištění bezbariérovosti úřadu atd. jedná zastupitelstvo města znovu už od roku 2000, kdy byla zpracována první studie rekonstrukce domu v čele náměstí. Město ale upřednostnilo jiné akce, např. rekonstrukci základní školy (za cca 80 mil. Kč), dostavbu inženýrských sítí (více než 100 mil. Kč) atd.

V roce 2006 byla zpracována Ing. Josefem Janečkem nová studie rekonstrukce domu v čele náměstí na nový městský úřad s předpokládanými náklady 53 mil. Kč (veškeré ceny budeme uvádět včetně DPH). Na akci se ale nepodařilo získat dotaci, studie byla později Ing. Janečkem přepracována a předpokládané náklady této druhé verze činily cca 66 mil. Kč. Ani na ni se však nepodařilo získat dotaci. Bylo to v době, kdy daňové příjmy města byly poloviční proti současnému stavu.

Po krizi v letech 2009 až 2011 se zastupitelstvo města k myšlence stavby nového úřadu vrátilo v roce 2016 po vzniku finanční rezervy z prodeje zámku, dětské léčebny, pozemků atd. Tuto rezervu město „tlačí" před sebou, ale vlivem růstu cen stavebních prací se rezerva výrazně znehodnocuje. Rada města proto v roce 2016 oslovila opět Ing. Janečka, který ale z řady důvodů doporučil jít cestou stavby nové budovy městského úřadu.

Jeho vyjádření znělo: „Stávající objekt je technicky i morálně zcela dožilý a nemá význam uvažovat o jeho rekonstrukci pro účely nové radnice. Toto řešení by bylo technicky nejsložitější a ekonomicky nevýhodné.

Z našeho hlediska je nejlepší řešení dané situace stávající stavbu zbourat a na uvolněné parcele vybudovat zcela nový objekt, který by optimálně řešil jednak jeho hmotové a polohové začlenění do daného prostoru náměstí a jednak disposiční požadavky na provoz městského úřadu. Architektonicky a historicky nedosahuje stávající objekt takové hodnoty, aby se dalo uvažovat o výstavbě jeho repliky. Naopak architektonicky kvalitní návrh nové moderní budovy radnice a úprav jeho okolí se začleněním řeky Javorky může výrazně zhodnotit tuto část náměstí."

Rada města proto v roce 2016 oslovila několik architektonických kanceláří, aby předložily cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace stavby nového městského úřadu a rekonstrukce severní části náměstí. Vítězná architektonická kancelář Ing. arch. Ondřeje Plašila následně předložila návrhy řešení. Ty ale byly kritizovány občany a některými zastupiteli, proto zastupitelstvo města schválilo v březnu 2017 na podnět 5 zastupitelů ukončení spolupráce s Ing. arch. Plašilem a vypsání architektonické soutěže v souladu s pravidly České komory architektů.

Nárvh Ing. Janečka

Návrh Ing. Janečka

 

Architektonickou soutěž město vypsalo na podzim 2017. Architekti mohli ve svých návrzích řešit nový úřad novostavbou i rekonstrukcí stávající budovy např. s její přístavbou nebo nástavbou. O soutěž byl mezi architekty velký zájem a město obdrželo 58 návrhů řešení, z nichž architektonická komise složená z renomovaných architektů a zástupců města vybrala začátkem roku 2018 tři nejlepší návrhy. Na jaře 2018 zastupitelstvo města schválilo uzavřít smlouvu s 3. návrhem v pořadí, jehož autorem je architektonická kancelář re:architekti studio s.r.o. z Prahy. Důvodem bylo, že vítězný návrh se při představení návrhů nelíbil občanům a výrazně překračoval stanovenou cenu, druhý v pořadí nebyl v souladu s územním plánem města.

 

3. návrh

 

V roce 2020 pak byly dokončeny všechny etapy projektové dokumentace, získána stavební povolení a vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

V lednu 2021 rada města schválila výsledky výběrového řízení na zhotovitele, kterým se stala firma Syner, s.r.o., Liberec. Ta celou investiční akci „Nový městský úřad a rekonstrukce části náměstí" ocenila na cca 96 mil. Kč (rekonstrukci severní části náměstí na 17 milionů Kč, inženýrské sítě, parkovací plochy, veřejnou zeleň a další objekty v okolí nové radnice na 14 mil. Kč a vlastní budovu radnice na 65 mil. Kč, opět včetně DPH) s termínem dokončení do poloviny roku 2022.

Před zastupitelstvem města stálo v únoru 2021 nelehké rozhodnutí, zda stavbu v období „covidové nejistoty" zahájit. Argumenty pro zahájení stavby byly především:

 1. Nutnost řešit nevyhovující stav (stavebnětechnický a kapacitní) současného městského úřadu.
 2. Architektonicky dotvořit a oživit nevzhlednou severní část náměstí s využitím prvků zeleně a nového městského mobiliáře.
 3. Vyřešit parkování v severní části náměstí, neboť při stávajícím způsobu dochází k porušování dopravních předpisů.
 4. Nenechat znehodnotit (vlivem inflace a růstu cen stavebních prací) stávající finanční rezervu města ve výši cca 65 mil. Kč vzniklou především z prodeje majetku města (zámek, dětská léčebna, pozemky...)
 5. Stavba radnice a rekonstrukce severní části náměstí je historicky předchozími ZM odsouhlasený cíl.
 6. Výsledné řešení bylo vybráno odborníky z 58 architektonických návrhů.
 7. Výsledkem bude nový, bezbariérový, reprezentativní, energeticky úsporný, moderní objekt městského úřadu a architektonicky kvalitní řešení severní části náměstí.
 8. Na přípravné práce bylo dosud vynaloženo téměř 10 mil. Kč (vč. výkupu a demolicí nemovitostí).
 9. Výsledkem bude občanská vybavenost pro 3.600 obyvatel města a také pro občany obcí Mlázovice, Choteč, Svatojanský Újezd a Šárovcova Lhota.
 10. Vznikne nové vhodné pracovní prostředí pro zaměstnance MěÚ, sál pro jednání zastupitelstva města, svatby, vítání občánků a jiné akce a umožnění audio (video) přenosů ze zasedání ZM.
 11. Fričovo muzeum se stane zase muzeem.
 12. Umožní se nové využití nebo případný prodej stávající budovy městského úřadu.
 13. Město letos doplácí úvěr na kanalizaci a vodovod Brtev (roční splátka činí cca 3,6 mil. Kč) a není zatíženo žádným jiným úvěrem.
 14. Výhodné podmínky pro přijetí nového úvěru (při úvěru 50 mil. Kč se splatností 10 let činí roční splátka cca 5,1 mil. Kč)
 15. Tisíce hodin odvedené práce zainteresovaných lidí a firem na přípravě této investiční akce.

Zastupitelstvo města z těchto důvodů na svém zasedání v únoru 2021 9 hlasy rozhodlo o zahájení investiční akce „Nový městský úřad a rekonstrukce části náměstí K. V. Raise v Lázních Bělohradě".

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad