Hodnocení roku 2019

5.2.2020

Znak městaVážení spoluobčané, jako každoročně se na začátku roku pokusím zhodnotit rok předcházející, tedy rok 2019.

 

 

 

 

Hospodaření města za tento rok skončilo s výrazným zůstatkem ve výši cca 39 milionů Kč a na jaře bychom měli ještě ze Státního fondu životního prostředí obdržet dotaci na odbahnění rybníku Pardoubek ve výši cca 5,6 milionu Kč. Tuto rezervu má město vytvořenou na stavbu nového městského úřadu a na stavební úpravy severní části náměstí K. V. Raise. Rezerva vznikla především díky prodeji zámku, části areálu dětské léčebny a stavebních pozemků. Svůj vliv má i výrazný růst výše sdílených daní, které město dostává od státu.

Město v loňském roce proinvestovalo téměř 25 milionů Kč, další téměř 4 miliony Kč byly určeny na opravy. Největší investiční akcí byla revitalizace rybníku Pardoubek spojená s úpravou komunikací poškozených stavbou za téměř 8 milionů Kč. Zhruba 7,8 milionu Kč stála rekonstrukce „školičky" u základní školy včetně vnitřního vybavení. Školička byla upravena na školní družinu se sociálním zázemím, dále na šatny a sociální zařízení pro venkovní sportoviště a pro oddíl národní házené. Obě akce byly podpořeny dotacemi ze Státního fondu životního prostředí.

Z dalších investičních akcí bych chtěl jmenovat nákup vozidla Zebra s příslušenstvím (sypač a sněhová radlice) pro potřeby technických služeb, vybudování nových autobusových čekáren v Lánech a ve Hřídelci, výměnu veřejného osvětlení v ulicích Zámecké, Zborovské, Václavské, Nádražní, Kotykově aleji a U Lva, kde jsme využili budování nových rozvodů nízkého napětí ze strany společnosti ČEZ, dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice v Dolní Nové Vsi (fasáda, okna a vrata), výměnu dlažeb na chodbách a sociálních zařízeních v nové budově základní školy, vybudování nového altánu na vycházkové trase kolem Pardoubku, zahájena byla rekonstrukce kulturního domu v Lánech a výstavba 2 bytových jednotek v bývalé škole v Brtvi, došlo k výměně oken a vstupních dveří v ubytovně Jiskra v Horní Nové Vsi, k celkové opravě elektroinstalace v hlavní budově areálu U Lva, opravě komunikace v ulici Na Zátiší (po výměně plynovodu ze strany firmy Innogy) a opravě střechy v domě s pečovatelskou službou. Dále se uskutečnilo několik drobnějších akcí.

Projekčně připravujeme další investiční akce - nejvýznamnější je výstavba nové budovy městského úřadu v čele náměstí K. V. Raise, kde již máme požádáno o stavební povolení a v 1. pololetí roku 2020 by mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele. S touto akcí je spojen i projekt úprav severní části náměstí K. V. Raise, kde bychom chtěli zhotovitele soutěžit současně se soutěží na novou budovu městského úřadu. Dále jde o projekt revitalizace zámeckého parku, který jsme museli upravit vzhledem k nutnosti pokácet ze zdravotních důvodů řadu stromů, které měly původně v parku zůstat, dalším dokončeným projektem je revitalizace vnitrobloku sídliště, kde nyní probíhá územní řízení. Projekčně je rovněž připravena rekonstrukce budovy spořitelny na 13 bytových jednotek. Stavební povolení máme na poslední etapu rekonstrukce chodníků v Horní Nové Vsi, projektujeme chodník od bývalé Milety k vjezdu do firmy Freudenberg v Dolní Nové Vsi a zahájili jsme projekční práce na vybudování kanalizace ve Hřídelci a rekonstrukci ulice Karla Moora. Na několik z těchto akcí chceme žádat o různé dotace.

V loňském roce jsme využili také několika dalších dotačních titulů - Královéhradecký kraj vytvořil nově 2 dotační programy - pro lázeňská města, kde jsme získali 500.000 Kč na kulturní akce a altán u Pardoubku, a pro venkovské části měst a obcí od 3.000 do 10.000 obyvatel, kde jsme obdrželi 1,5 milionu Kč na výstavbu bytů ve škole v Brtvi. Dále jsme získali dotaci na nákup a modernizaci informačních systémů na městském úřadu včetně webové prezentace a pro rok 2020 máme potvrzeny dotace na nový chodník v Horní Nové Vsi a na pořízení speciální techniky pro výjezdovou jednotku hasičů. Co se týče hasičů, tak na základě bezúplatného převodu se podařilo pro bělohradské hasiče získat repasovanou cisternu Tatra.

Ve městě probíhaly další investiční akce soukromých investorů - dokončení rekonstrukce střech na zámku společností Elisabeth Arms, a.s., rekonstrukce úpravny vody ze strany Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., výstavba nových provozů firem DEPRAG CZ a.s., V-Garden s.r.o. a ZEPO Bělohrad a.s., rekonstrukce bývalé lesní správy na byty, rekonstrukce budovy rehabilitace na sídlo ředitelství akciové společnosti Lázně Bělohrad, výměna plynovodních rozvodů ze strany společnosti Innogy a rozvodů nízkého napětí ze strany společnosti ČEZ, rekonstrukce komunikace do Dolního Javoří ze strany Královéhradeckého kraje a částečně města, kdy komunikace byla poté bezúplatně převedena na město Lázně Bělohrad.

Město od 1. února rozšířilo činnost pečovatelské služby i na víkendy, takže pečovatelská služba nyní ve městě působí všechny dny v týdnu od 7 do 19 hodin. Zastupitelstvo města také schválilo podání žádosti o převod majetku bývalého SOU Lázně Bělohrad (areál Kotykova mlýna a tělocvična na Jiráskově nábřeží) na město, odpověď ze strany Královéhradeckého kraje dosud nemáme. Bohužel ve městě trvá problém se zubaři, když nový zubař, který měl ve městě nastoupit, nedostal pracovní povolení.

Ve městě se uskutečnilo mnoho kulturních a sportovních akcí. Kulturní akce pořádají Městské kulturní středisko nebo Městská knihovna, některé akce ve spolupráci s Lázně Bělohrad a.s. Divácká účast byla na většině akcí vysoká. Mezi nejvýznamnější kulturní akce patřilo Zahájení lázeňské sezóny, Mezinárodní folklorní festival „Pod Zvičinou" pořádaný FS Hořeňák a Hořenáček z.s., Strašidelná Bažantnice, Country festival „Pod Hůrou", Bažantnice ještě žije, Slavnosti jablek a cibule, promenádní koncerty v Bažantnici, koncert skupiny Jelen atd. Za přípravu a zajištění akcí bych chtěl poděkovat všem organizátorům a také Královéhradeckému kraji, který finančně podpořil Zahájení lázeňské sezóny, Mezinárodní folklorní festival a nedělní koncerty v Bažantnici.

V průběhu roku ukončila vedení Městské knihovny paní Alena Kuželová, které bych chtěl za knihovnickou práci a nastavení vysoké úrovně naší knihovny poděkovat. Od 1. března se stal vedoucím knihovny pan Jan Simon, kterému se daří vysokou úroveň naší knihovny držet i pořádáním zajímavých kulturních akcí.

Na zasedání zastupitelstva města v září 2019 rezignoval na funkci místostarosty a člena zastupitelstva města pan Jan Pavlásek. Také jemu chci poděkovat za více než 5 let odpracovaných ve prospěch našeho města ve funkci místostarosty. Ve funkci místostarosty ho nahradil Antonín Schánilec a v zastupitelstvu města Ing. Jiří Ulver. Oběma bych chtěl popřát, aby je práce uspokojovala a přinášela jim radost.

Na prosincovém zasedání zastupitelstvo města schválilo rozpočet města pro rok 2020 jako schodkový ve výši příjmů 81.047.940 Kč a výdajů 89.174.310 Kč. Rozdíl tvoří financování - na straně příjmů využití prostředků na bankovních účtech města ve výši 11.462.370 Kč a na straně výdajů splátky úvěru na výstavbu vodovodu a kanalizace v Brtvi ve výši 3.336.000 Kč. Hlavními investičními akcemi v roce 2020 by měly být výstavba chodníku v Horní Nové Vsi, revitalizace vnitrobloku sídliště, výstavba bytů ve škole v Brtvi a v případě schválení zastupitelstvem města výstavba nového městského úřadu a úprava severní části náměstí K. V. Raise.

Závěrem mně dovolte, abych za práci pro naše město poděkoval všem zaměstnancům Městského úřadu, Technických služeb města, Městského kulturního střediska a Městské knihovny, všem zaměstnancům příspěvkových organizací města Základní škola K. V. Raise a Bělohradská mateřská škola, dále všem zastupitelům, členům rady města, předsedům a členům výborů a komisí. V neposlední řadě děkuji též všem spolkům a zájmovým organizacím působícím ve městě a rovněž občanům města, kteří se zajímají o město třeba jen drobnými připomínkami, které pomůžou ke zvelebení našeho lázeňského města a přilehlých obcí.

A úplně závěrem mně, vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám všem popřál do roku 2020 hodně zdraví a spokojenosti a aby začínající rok 2020 byl pro vás a vaše nejbližší úspěšný.

Ing. Pavel Šubr, starosta města

V Lázních Bělohradě 5. února 2020

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad