Hodnocení roku 2020

15.2.2021

Městský úřadVážení spoluobčané, už více než 20 let každoročně hodnotím uplynulý rok z pohledu města Lázně Bělohrad. Zabývám se investičními a kulturními akcemi, hospodařením města atd. Hodnocení roku 2020 je ale úplně jiné než hodnocení roků předchozích.

 

 

V březnu se rozšířila po celém světě pandemie koronaviru, která ve všech oblastech ovlivnila naše životy a veškeré naše konání. Museli jsme omezit fungování městského úřadu, zavřena zůstala základní škola, nebylo možné uspořádat naplánované kulturní akce, např. tradiční Zahájení lázeňské sezóny, Mezinárodní folklorní festival „Pod Zvičinou" nebo Strašidelnou Bažantnici. Hned v březnu se ale rozjela obrovská vlna solidarity, kdy se nám na městský úřad ozývali dobrovolníci, kteří nabízeli pomoc v šití roušek, v donášce obědů a nákupů či v jakékoliv jiné pomoci především seniorům. Všem bych chtěl za jejich obětavou činnost znovu poděkovat. Také my na městském úřadě jsme se snažili pomáhat, organizovali jsme zajištění a distribuci ochranných pomůcek, pomáhali obchodům, lékařům, školám, prodejnám, jednali o ochranných pomůckách s Královéhradeckým krajem, hasiči atd.

Z kraje léta se situace začala lepšit, takže jsme mohli pokračovat v investičních akcích, uspořádat kulturní akce a městský úřad normálně fungoval. Podzim ale přinesl druhou vlnu pandemie koronaviru s ještě horšími dopady a větším počtem nemocných, ze které jsme se nevzpamatovali do konce roku. Museli jsme opět zrušit naplánované kulturní akce v rámci vánočního programu, ale ve většině investičních akcí jsme mohli pokračovat. Věřme, že rok 2021 situaci zlepší, hlavně díky očkování.

Co se týče hospodaření města, tak už od jarních měsíců jsme dostávali pesimistické zprávy, jak pandemie koronaviru negativně ovlivní příjmy státu a tím i příjmy měst a obcí. Mluvilo se o snížení příjmů ze sdílených daní až o 15 %, což by pro naše město znamenalo pokles příjmů o zhruba 10 milionů Kč. Situace nakonec byla úplně jiná a příjmy ze sdílených daní včetně tzv. kompenzačního bonusu ve srovnání let 2019 a 2020 naopak našemu městu vzrostly o téměř 1 milion Kč. Do roku 2021 jsme tak vstoupili se zůstatky na účtech města ve výši 56,7 mil. Kč.

V uplynulém roce jsme pokračovali v přípravě investiční akce výstavby nového městského úřadu a úpravě severní části náměstí K. V. Raise. Byla dokončena projektová dokumentace, získali jsme stavební povolení a koncem roku jsme vypsali výběrové řízení na zhotovitele této akce. Definitivní rozhodnutí o realizaci bude ale na zastupitelstvu města. Pokračovali jsme také v rekonstrukci kulturního domu v Lánech, kterou jsme na podzim dokončili. Na podzim byly také dokončeny další tři investiční akce, a to výstavba 3. části bezbariérového chodníku v Horní Nové Vsi, rekonstrukce komunikace U Lva a výstavba 2 bytů v bývalé škole v Brtvi.

Dále jsme vybudovali parkovací stání u domu s pečovatelskou službou a parkovací stání u hasičské zbrojnice v Lázních Bělohradě, vyměnili okna na veřejných WC, vyměnili dřevěnou plastiku velryby na Pardoubku, provedli sanaci krovu kulturního domu ve Hřídelci, opravili podbití tenisové haly, vyprojektovali a vysoutěžili dodavatele nové střechy na mateřské škole v Horní Nové Vsi. Ve spolupráci s firmou Innogy došlo k opravě asfaltového povrchu v ulici Zahradní po rekonstrukci plynovodu, proběhla rekonstrukce jednoho bytu v Kotykově aleji a jednoho v domě s pečovatelskou službou, zajistili jsme zabezpečovací systémy ve většině objektů města a uskutečnili další drobnější akce (nové posezení na Hrádku, nový kříž na hřbitově v Horní Nové Vsi, oprava soklu na hasičské zbrojnici v Dolní Nové Vsi, rekonstrukce slaboproudých rozvodů v základní škole...). Koncem roku jsme též reklamovali před 5 lety dokončenou kanalizaci v Brtvi.

Dokončili jsme také projektové dokumentace na další akce - revitalizaci zámeckého parku, kde muselo dojít ke změně projektu z důvodu nutnosti vykácet nemocné stromy, a rekonstrukci ulice Karla Moora, kde proběhla výměna plynovodu a kabelizace elektrického vedení. Před dokončením jsou projektové dokumentace revitalizace vnitrobloku sídliště, do níž byly zapracovány připomínky občanů, a rekonstrukce školní kuchyně v základní škole.

Pokračovala projekční příprava dalších akcí - nový chodník v Dolní Nové Vsi k firmě Freudenberg, kde jsme odkoupili pozemky na autobusové zastávky, ale realizace akce bude zřejmě závislá na rekonstrukci silnice II. třídy ze strany Královéhradeckého kraje, rekonstrukce Památníku K. V. Raise a zasíťování nových stavebních pozemků a vybudování komunikací v ulicích Tyršova a U Kačírků. U projektu odkanalizování obce Hřídelec se ukazuje jako nereálná varianta gravitační kanalizace a budou probíhat jednání s občany a s VOS a.s. o možnosti vyprojektovat a následně vybudovat kanalizaci tlakovou.

Podařilo se nám získat dotaci a zakoupit další techniku pro zásahovou jednotku hasičů - čtyřkolku pro zásahy v nepřístupném terénu. Pro technické služby byla zakoupena 2 vozidla - nákladní automobil Man, který nahradil Avii, a Dacia Dokker. Proběhlo několik jednání o zákazu tranzitní kamionové dopravy nad 12 tun přes naše město a o kamerovém systému ve městě. Zastupitelstvo města také požádalo Královéhradecký kraj o bezúplatný převod areálu Kotykova mlýna.
Omezena byla, jak jsem již uvedl dříve, činnost Městského kulturního střediska. Akce probíhaly pouze od konce června do září, uskutečnily se nedělní koncerty v Bažantnici, 4 divadelní představení, Bažantnice ještě žije, Slavnosti jablek a cibule a 3 výstavy v Památníku K. V. Raise. Pracovníci MěKS připravili a s pomocí dotace z IROP zrealizovali Naučnou stezku Kamennou Hůrou a na podzim zahájili rozsáhlou inventarizaci sbírek. Bělohradské listy ukončily již svůj jubilejní 20. ročník, vyšlo ale pouze 6 čísel, neboť letní číslo jsme z důvodu nekonání tradičních akcí museli zrušit. Na podzim se uskutečnilo výběrové řízení na vedoucího MěKS, protože dosavadní vedoucí p. Stuchlík odchází v polovině roku 2021 do důchodu.

K některým personálním změnám došlo i v rámci městského úřadu. V létě převzal funkci tajemníka po Ing. Karlu Nohejlovi Bc. Martin Zívr, vedoucím odboru investic a správy majetku se po panu Zívrovi stal Milan Birtus a do funkce vedoucího Technických služeb města nastoupil po Janu Fléglovi Jiří Hátle. Zastupitelstvo města také zřídilo novou organizační složku - Pečovatelskou službu města Lázně Bělohrad, jejíž vedoucí se stala Bc. Lenka Bičišťová. Odcházejícím pracovníkům bych chtěl za jejich práci pro město poděkovat a novým popřát, aby se jim práce líbila, přinášela jim uspokojení a aby byla přínosná pro naše město.

Rada města v průběhu roku opakovaně řešila situaci v Bělohradské mateřské škole. Po odstoupení paní Elišky Sekotové z funkce ředitelky řídí BMŠ paní Monika Janáková a rada města opakovaně vypsala výběrové řízení na novou ředitelku Bělohradské mateřské školy.
Z činnosti městského úřadu připomenu pořízení pasportu komunikací, byl také dopracován generel dopravy pro část města mezi Třetí stranou a lázněmi. Pozastaveno je zatím z důvodu pandemie koronaviru veřejné projednání změny č. 2 územního plánu.

Nepříjemnou informaci jsme obdrželi na jaře, kdy se Česká spořitelna rozhodla uzavřít pobočku v Lázních Bělohradě. Po dohodě s Českou spořitelnou došlo k osamostatnění bankomatu a jeho přizpůsobení pro zdravotně postižené osoby, bohužel Česká spořitelna nepřistoupila na požadavek města, aby šlo i o vkladový bankomat. Po dohodě s Úřadem práce mělo být detašované pracoviště ÚP v Lázních Bělohradě otevřeno jednou týdně, ale na podzim jsme obdrželi informaci o jeho zrušení. Stejně tak se do města nedaří zajistit nového zubaře, i když město odkoupilo vybavení obou stomatologických ordinací. Naopak na podzim došlo k rozšíření kardiologické ambulance MUDr. Michala Paďoura o ambulanci angiologickou.

Na prosincovém zasedání schválilo zastupitelstvo města rozpočet města na rok 2021 jako schodkový ve výši příjmů 72.595.970 Kč a výdajů 73.705.970 Kč. Rozdíl tvoří financování - na straně příjmů využití prostředků na bankovních účtech města ve výši 4.430.000 Kč a na straně výdajů doplatek úvěru na stavbu vodovodu a kanalizace v Brtvi ve výši 3.320.000 Kč.

Závěrem mně dovolte, abych poděkoval vám všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílíte na zabránění šíření pandemie covidu-19. Dostali jsme se do velice složité situace a musíme doufat, že v průběhu roku 2021 se situace zlepší. V každém případě se ale negativně promítla a promítne do našich životů a bude mít dopad i na další chod města a všech organizací. Určitě bychom ale neměli propadat melancholii a černým myšlenkám.

Poděkovat bych chtěl i všem zaměstnancům města, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací. Děkuji jim hlavně za to, jak zvládali a zvládají svoji práci ve složitých podmínkách.

A úplně na závěr tohoto hodnocení mně dovolte, abych vám všem, vážení spoluobčané, popřál do roku 2021 především pevné zdraví a notnou dávku optimismu.

 

Ing. Pavel Šubr, starosta města
V Lázních Bělohradě 10. února 2021

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad