4. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad

25.6.2015

Lázně BělohradVážení zastupitelé a spoluobčané, jako již tradičně mi dovolte, abych Vás informoval o průběhu investičních akcí, které právě v našem městě probíhají a o dalším dění v našem městě.

 

 

Kanalizace a vodovod obce Brtev

Jako již tradičně začínám akcí vodovod a kanalizace v obci Brtev, kde proběhlo již 14 kontrolních dnů.  V současné době je hotový úsek v komunikaci kolem lázní a jsou dokončené úseky v poli od Pardoubku k Brtvi. Položeno je celkem 1570 metrů kanalizace, 1330 metrů vodovodu, je instalováno celkem 48 šachet, 4 hydranty a je připraveno celkem 8 přípojek k jednotlivým nemovitostem. Na této akci dále pokračuje pokládka hlavního řadu kanalizace i vodovodu v obci. Započaly práce na čerpací stanici v dolní části obce a na výstavbě ATS. Jako největší problém, se v průběhu prací začal jevit úbytek vody ve studnách u nemovitostí, které jsou nejblíže výkopu hlavního řadu kanalizace a vodovodu. Ve spodní části Brtve zmizela voda u minimálně 4 domů, dále dočasně zmizela voda ze studny, která se nachází u bývalé hasičské zbrojnice a zmizela také voda ze studny u jednoho domu rovněž poblíž bývalé hasičské zbrojnice. Postupem prací se voda do jedné studny vrátila. Celou tuto situaci řešíme společně s objednaným hydrogeologem, který provede veškerá potřebná šetření v místě a navrhne nápravná opatření, která budou ihned provedena. Prozatím je věc ze strany města řešena tak, že k nemovitostem, kterým chybí voda ve studni a toto je v důsledku prováděných prací, jsme dodali 650 litrové nádrže na vodu, které průběžně v případě potřeby plníme užitkovou vodou a dále obyvatelům v postižených nemovitostech dodáváme balenou pitnou vodu. Za vzniklé komplikace v souvislosti s úbytkem vody, ale i za ty ostatní, které vznikají pracemi na kanalizaci a vodovodu se všem obyvatelům omlouváme a prosíme o shovívavost s touto akcí. Realizace je plánována do 28.8.2015, kdy by mělo dojít k předání hotového díla a poté již bude v Brtvi vše zase při starém. Nebudou jezdit nákladní automobily, nebude se prášit a život v obci se vrátí do normálních kolejí.  U stavby kanalizace a vodovodu v prostoru u lázní, došlo vlivem sesuvu zeminy do výkopu, rozpraskání a posuvu asfaltu a dále také vlivem většího množství inženýrských sítí, které kříží stavbu, k neplánovaným vícepracem, které firma EVT vyčíslila předběžně na částku ve výši 1.290.982,-Kč včetně DPH. V současné době probíhá jednání s firmou a kontrola předloženého soupisu víceprací, kde poté dojde k dohodě a stanovení víše ceny provedených víceprací. Víši finančních prostředků poté bude muset město formou změnového listu projednat a uhradit z rozpočtové rezervy na tuto akci, která je v současné době ve výši 1.776.734,10 Kč. O skutečné výši nákladů na tyto vícepráce Vás budu informovat. Do současné doby byla zhotovitelem vyfakturována částka ve výši 16.741.926,21 Kč.

Dostavba sportovního areálu u Bažantnice – 1. Etapa

Na první etapu výstavby sportoviště v Lázních Bělohradě proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora, které vyhrála firma INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo náměstí 780, 460 01 Liberec 1 s nabídkovou cenou ve výši 166.000,-Kč bez DPH ( 200.860,-Kč včetně DPH ). Tato nabídnutá cena zahrnuje i cenu za výkon technického dozoru investora na souběžnou akci a to parkoviště u sportoviště. Pro zajímavost, jedna ze tří oslovených firem byla z důvodu vysoké nabídkové ceny z řízení vyloučena a druhá firma v pořadí, IBR Consulting s.r.o. z Prahy Vysočan nabídla cenu ve výši 196.000,-Kč bez DPH. Zároveň proběhlo výběrové řízení na zhotovitele první etapy výstavby, do kterého se přihlásily celkem 4 firmy. Vítězem byla hodnotící komisí vybrána firma VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové s nabídkovou cenou ve výši 14.472.000,-Kč bez DPH ( 17.511.120,-Kč včetně DPH ), druhá v pořadí skončila firma Chládek a Tintěra , Pardubice a.s. s nabídkovou cenou ve výši 15.397.262,78 Kč bez DPH a na třetím místě firma ASJ s.r.o. ze Světí s nabídkovou cenou ve výši 17.212.545,-Kč bez DPH , čtvrtá firma, NISAINVEST, spol. s r.o. byla z výběrového řízení vyloučena.

Parkoviště u sportoviště v areálu u Bažantnice

Na výstavbu proběhlo výběrové řízení zároveň s výběrem zhotovitele stavby sportoviště. Do tohoto výběrového řízení se přihlásilo celkem 6 firem. Hodnotící komise měla při výběru zhotovitele podstatně těžší práci, jelikož z celkem 6 přihlášených firem byla nucena 4 vyřadit pro porušení zadávacích podmínek. Nejnižší nabídkovou cenu po vyřazení 4 uchazečů měla firma VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové a to ve výši 5.287.474,19 Kč bez DPH ( 6.397.843,60 Kč včetně DPH ). Jako druhá skončila firma STRABAG a.s. Praha 5 s nabídkovou cenou ve výši 5.350.066,40 Kč bez DPH. 

Analýza rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj v Lázních Bělohradě

Na kontrolním dnu 2. června zhotovitel Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim prezentoval výsledky průzkumných prací provedených v období březen a duben 2015. V tomto období byly odebrány vzorky pevné matrice z vybudovaných sond v tělese obou skládek. Vzorky byly odebírány vždy ze dvou etáží provedené sondy a analyzovány na přítomnost vybraných chemických ukazatelů. Zhotovitel navrhl další postup prací, který by spočíval ve vybudování zbývajících hydrogeologických vrtů HV-103 a HV-104 zasahujících do vodárensky využívaného cenomanského kolektoru s následnými dvěma monitorovacími cykly odběru podzemních vod. Proti vybudování výše uvedených HG vrtů vystoupili zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Důvodem je obava z ohrožení významného vodárensky využívaného cenomanského kolektoru vrtnými pracemi a tím vytvoření předpokladu pro vertikální migraci případného kontaminantu ze svrchních vrstev do cenomanského kolektoru. Obšírněji bylo zamítavé stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje specifikováno ve vyjádření dle § 6 odst. 3 zákona 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění, které bylo vydáno na základě předloženého realizačního projektu vrtných prací.

Záměr nebudovat plánované křídové HG vrty na lokalitě v Horní Nové Vsi podpořili i zástupci Lázní Bělohrad, a.s., Ministerstva zdravotnictví a Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Dalším bodem kontrolního dne byla optimalizace monitoringu podzemních vod svrchního kolektoru pod tělesem vytipovaných skládek, a to zejména s ohledem na stávající zjištěné hydrogeologické podmínky. Vzhledem k omezené možnosti ověření kvality cenomanského kolektoru na obou lokalitách bylo navrženo zpřesnění monitoringu svrchního kolektoru, které zpracuje zhotovitel v rámci návrhu I. Metodické změny. Návrh metodické změny bude schválen všemi dotčenými organizacemi.

Přírodní hřiště u mateřské školy Lázně Bělohrad

Město podalo v březnu žádost o podporu ze SFŽP na projekt „Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v mateřské škole Lázně Bělohrad“. Projektová dokumentace dětského hřiště byla zpracována ve spolupráci s ředitelkou a učitelkami Bělohradské mateřské školy. 12. června jsme obdrželi ze SFŽP registrační list akce a musíme doložit veškeré doklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zahájili jsme výběrové řízení na zhotovitele akce. Zasedání hodnotící komise bude 30. června. V žádosti o dotaci činily celkové uznatelné náklady 1.823.596 Kč, z toho vlastní realizace hřiště 1.688.515 Kč, projektová příprava 84.426 Kč a TDI 50.655 Kč. Takto byla žádost o dotaci akceptována a dotace celkem činí 1.641.234 Kč (90 % uznatelných nákladů). Skutečná výše dotace bude upravena po zaslání dokumentů včetně smlouvy o dílo se zhotovitelem na SFŽP. Vlastní realizace akce se předpokládá na podzim 2015.

Komunikace T.G.Masaryka u firmy DEPRAG CZ

Firma DEPRAG CZ dle nejnovějších informací v letošním roce provede přípravné práce a to demolici bývalé jídelny a bude vypracován projekt na celou akci. V rámci tohoto projektu se město připojí se svojí částí a to budoucím chodníkem a komunikací za firmou Deprag CZ k ulici Máchova. V letošním roce tedy město zajistí vyprojektování chodníku a komunikace, což by dle zaslané nabídky nemělo přesáhnout částku ve výši 152.000,-Kč.

Sdružená kanalizační přípojka pro domy čp. 39, 41,50, 112 a 464 v Lázních Bělohradě
Jedná se o vybudování kanalizační přípojky v centru města na Nám. K. V. Raise, která nebyla zrealizována v době výstavby kanalizace v centru města, a na kterou máme projekt již z roku 2008. V současné době máme připravený koncept Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace, včetně návrhu smlouvy o dílo. Jakmile bude vše překontrolováno, bude oficiálně vypsána Výzva k podání nabídky a bude zahájeno výběrové řízení. Předpokládaná hodnota zakázky dle výkazu výměr je 847.000,-Kč včetně DPH. Pokud vše půjde dle plánu, akce bude celá realizována bez dotací ještě v letošním roce.

Výtah do domu s pečovatelskou službou

Na tuto akci máme již potvrzenou dotaci od královéhradeckého kraje ve výši 500.000,-Kč, kde máme již podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace. Veškeré podklady pro realizaci akce jsou u projektanta. Jakmile bude vyhotoven projekt, připravíme akci pro zahájení výběrového řízení na realizaci akce. Tuto akci bychom chtěli zrealizovat do konce měsíce listopadu letošního roku. Celkové náklady města  na tuto akci bude ve výši cca 800.000,-Kč.

Nákup vozidla pro technické služby

U této akce je již vypsáno výběrové řízení, kde bylo osloveno celkem 6 firem. Dne 30.6.2015 proběhne otevírání obálek s nabídkami a zároveň i vyhodnocení a výběr nejvhodnější nabídky. Poté bude sepsána smlouva. Dodání samotného vozidla by pak mělo být na přelomu měsíců září a říjen letošního roku. Náklady na tuto akci nepřekročí celkovou částku 800.000,-Kč včetně DPH.

Vybavení kompostárny

Dalším postupným krokem při realizaci této akce bylo rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotace a zaslání smlouvy, která byla z naší strany podepsána dne 3.6.2015. Tímto dnem tato smlouva nabyla účinnosti a firma CTS Okřínek, která pro nás vyrábí kontejnery a traktorový nosič, má od tohoto data 12 týdnů na dodání zboží. Vzhledem k tomu, že v podmínkách poskytnutí dotace byla realizace díla stanovena na 30.6.2015, požádali jsme z důvodu data nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace o prodloužení termínu realizace akce a to do 30.9.2015. S firmou CTS Okřínek proběhlo jednání o dodání zboží s tím, že do 15.8.2015 bude vše vyrobeno a poté bude vše v řádném termínu dodáno.

Z menších a již dokončených investičních akcí je třeba zmínit rekonstrukci dvou bytů v Kotykově Aleji, které budou novým nájemníkům k dispozici od srpna letošního roku. Byly dokončeny také práce na opravě jednoho bytu v domě s pečovatelskou službou, který bude obsazen od 1. července a proběhlo přestěhování kanceláří na odboru sociálních věcí. Zároveň s tímto dokončujeme opravu zázemí pro pečovatelky a byl obnoven provoz místnosti koupelny v domě s pečovatelskou službou, která zároveň slouží jako sušárna prádla. Můžeme tak rozšířit poskytování služeb seniorům a dalším potřebným občanům našeho města.

Technickým službám začaly práce spojené s pravidelnou údržbou sportovišť a práce spojené s přípravami kulturních a sportovních akcí ve městě.

Opětovně bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se podílejí jak na investičních akcích, tak na běžném chodu města a městského úřadu. Všichni stále odvádějí velký kus dobré práce.

A jako vždy na závěr své zprávy, bych rád poděkoval všem zaměstnancům města, zastupitelům a spoluobčanům za práci a chtěl bych popřát mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Jan Pavlásek, místostarosta

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad