Anotace k přijatým Pravidlům pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Lázně Bělohrad platným od 13. září 2018

18.9.2018

Kotykova alejPronájem bytů realizuje město Lázně Bělohrad podle místních podmínek v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Pravidly pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Lázně Bělohrad (dále jen „Pravidla") a s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 

Pravidla schválená usnesením Rady města č. 72/15/2018 RM dne 12.9.2018, jsou vydána
v zájmu zajištění objektivity a zákonnosti při výkonu vlastnických práv a práv pronajímatele bytů, vlastnicky patřících městu Lázně Bělohrad.

Těmito Pravidly město Lázně Bělohrad realizuje bytovou politiku založenou na principech otevřenosti, rovného přístupu, nediskriminace, s cílem podporovat vyvážený rozvoj města a udržení pozitivního demografického složení. Město Lázně Bělohrad se jejich uplatňováním snaží řešit identifikované a nežádoucí jevy v sociologickém složení obyvatelstva.

Město vědomo si svých povinností v oblasti bydlení a pomoci občanům, kteří se nacházejí v tíživé životní nebo sociální situaci, Pravidly určuje zásady pronájmu bytů pro sociálně potřebné občany a pronájem bytů zvláštního určení - Dům s pečovatelskou službou (DPS).

U bytů pronajímaných výběrovým řízení došlo k rozšíření kritérií, která budou hodnocena při rozhodování o nejvýhodnější nabídce. Dříve postačovalo, aby zájemce splnil obecné podmínky a podal nejvyšší nabídku. Při rozboru výsledků výběrových řízení, která probíhala v minulých letech, došlo vedení města k závěrům, že pronájem vázat pouze na výši nabídnutého nájmu, není v bytové politice rozumné a je nutné, aby zájemci zároveň prokázali svůj vztah k městu Lázně Bělohrad. Z tohoto důvodu a s odkazem na § 2, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (citace: „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů ....."), bylo rozhodnuto rozšířit požadavky na nájemce, který získá právo uzavřít nájemní smlouvu na nabízený byt.

Výběrové řízení zůstává i nadále otevřené pro všechny zájemce, ale při rozhodování bude rozhodující výše nabízeného pronájmu a zároveň skutečnost, zda zájemce má nepřetržitě nejméně po dobu 2 let trvalé bydliště v Lázních Bělohradě nebo má zaměstnání v hlavním pracovním poměru v Lázních Bělohradě a uplynula zkušební doba nebo má nepřetržitě, nejméně po dobu 3 let adresu sídla podnikání v Lázních Bělohradě.

Ing. Karel Nohejl, tajemník

Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanů 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad