Hodnocení volebního období 2014 – 2018

21.9.2018

HodnoceníVolební období 2014 až 2018 lze z řady pohledů hodnotit pro město Lázně Bělohrad velice pozitivně. Oproti minulým obdobím se výrazně zvýšily příjmy i výdaje města, což nejlépe vystihuje rozbor příjmů a výdajů v absolutních číslech a v podobě grafů v příloze.

 

 

Při srovnání s minulým volebním obdobím činily celkové příjmy města za roky 2011 až 2014 (4 roky) 231.144.000 Kč, což je průměr na jeden rok 57.786.000 Kč. V současném volebním období činily příjmy města za roky 2015 až 2017 (3 roky, neboť rok 2018 ještě není vyčíslen) 273.070.000 Kč, což je průměr na jeden rok 91.023.000 Kč. Toto výrazné zvýšení příjmů města je způsobeno významným nárůstem daňových příjmů města z důvodu změny zákona o rozpočtovém určení daní a vyšším výběrem daní ze strany státu. Významný je i značný nárůst kapitálových příjmů města z prodeje nemovitostí (zámek, dětská léčebna, pozemky) a růst přijatých dotací (největší vodovod a kanalizace Brtev).

Růst příjmů se promítl i v příznivém vývoji výdajů města, které za roky 2011 až 2014 (4 roky) činily 212.864.000 Kč (průměr na 1 rok 53.216.000 Kč), zatímco v letech 2015 až 2017 (3 roky) činily 264.015.000 Kč (průměr na 1 rok 88.005.000 Kč). Růst se promítl především ve výrazném zvýšení kapitálových výdajů (investice města). Ty v letech 2011 až 2014 činily 45.985.000 Kč (průměr na 1 rok 11.496.000 Kč) a v letech 2015 až 2017 112.087.000 Kč (průměr na 1 rok 37.362.000 Kč). Významný je i zůstatek na účtech města k 31.12.2017, který činil cca 32 milionů Kč. Rezerva na účtech města k 31. srpnu 2018 pak činí 40,6 mil. Kč a je připravena na financování stavby nového městského úřadu.

Mezi nejvýznamnější investiční akce města patřila v uvedeném období výstavba vodovodu a kanalizace v Brtvi, jejíž součástí byla rekonstrukce většiny komunikací v Brtvi včetně příjezdové od Lázní Bělohradu, dále rekonstrukce a dostavba sportovního areálu včetně nového parkoviště, rekonstrukce a zateplení hasičské zbrojnice a knihovny, rekonstrukce kanalizace a komunikace v Nerudově aleji, výstavba 5 kanalizačních stok, rekonstrukce komunikací, výstavba parkovacích stání a chodníků, výstavba pumpparku, výtahu v domě s pečovatelskou službou, dětského hřiště v areálu mateřské školy, zajištění kompostérů pro občany města, výsadba nové zeleně ve městě a alejí kolem několika účelových komunikací a kolem silnice II. třídy na Jičín. Došlo ke zlepšení stavu budov, v nichž se scházejí občané v okolních obcích (kulturní dům ve Hřídelci, bývalá škola v Brtvi, hasičská zbrojnice v Dolní Nové Vsi, sokolovna v Lánech), byla provedena analýza rizik v souvislosti s podezřením na ukládání kyanidů na skládky v okolí města, novou technikou byly vybaveny technické služby a pečovatelská služba. Projekčně je připravena řada dalších investičních akcí a na 2 významné (revitalizace rybníku Pardoubek a rekonstrukci školičky v areálu základní školy) jsou zajištěny dotace a vybrán zhotovitel.

V průběhu období se řešila stavba nového městského úřadu a úpravy severní části náměstí K. V. Raise, kde byla v květnu 2018 na základě vyhlášené architektonické soutěže a jednacího řízení bez uveřejnění uzavřena smlouva na zpracování všech stupňů projektové dokumentace a v současné době je zpracována architektonická studie. Zároveň došlo s využitím dotace k demolici domů č.p. 27 a 28 na místě budoucí radnice.

Město prodalo v průběhu období 12 stavebních parcel občanům pro výstavbu rodinných domů, došlo k rozšíření pečovatelské služby ve všedních dnech do 19 hodin. Významná je i změna fungování městského úřadu, kde na základě provedeného personálního auditu byly vytvořeny 4 odbory - stavební, vnitřních věcí, sociálních věcí a investic a správy majetku. Na městský úřad nastoupil k 1.7.2017 nový tajemník Ing. Karel Nohejl. Technické služby se stejně jako městské kulturní středisko a městská knihovna staly organizační složkou města. Technické služby navíc převzaly provozování sběrného dvora. Všechny tyto změny přispěly ke zlepšení řízení a fungování města a úřadu.

Zastupitelstvo města schválilo 2 obecně závazné vyhlášky, kterými byl ve městě zakázán podomní prodej a hazardní hry. Rada města vydala směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a průběh všech zakázek zveřejňujeme na webu města. Na webu města zveřejňujeme po celé volební období také zápisy z jednání rady a zastupitelstva města a zprávy o investičních akcích města. Obdrželi jsme dotaci na informační systémy a na nové webové stránky města. Ke konci volebního období ještě rada města schválila nová pravidla pro přidělování městských bytů do nájmu občanům, v nichž zvýhodnila občany města a občany ve městě pracující.

Ve městě probíhá ročně cca 70 kulturních akcí pořádaných městským kulturním střediskem, kladně je občany hodnocena činnost městské knihovny, Bělohradské listy byly za rok 2017 vyhlášeny nejlepším obecním zpravodajem Královéhradeckého kraje. Město zvýšilo podporu zájmových a společenských organizací a podporuje i mladé talenty v různých oborech činnosti.

Za pozornost stojí také investiční akce dalších subjektů, které v současné době v našem městě probíhají. Na prvním místě bych zmínil rekonstrukci barokního zámku, který město získalo do svého vlastnictví v roce 2009. Po diskuzích o jeho využití a zda by ho mělo rekonstruovat město nebo bychom měli najít investora, který by zámek odkoupil a zrenovoval, zvítězila druhá varianta. Na podzim 2016 zámek koupila společnost Elisabeth Arms a.s., která na jaře 2017 zahájila rekonstrukci střech a do 6 let chce zámek kompletně zrekonstruovat. Rekonstrukce zámku byla jednoznačně nad finanční možnosti města. V roce 2016 prodalo město místním lázním část areálu dětské léčebny, a i zde probíhá rekonstrukce a dostavba areálu. Z dalších investičních akcí bych jmenoval zahájenou rekonstrukci úpravny pitné vody Vodohospodářskou a obchodní společností a.s., rekonstrukce silnic v okolí města ze strany Královéhradeckého kraje, výstavbu nových provozů firem DEPRAG CZ a.s. a V - GARDEN, výstavbu areálu živočišné výroby ZEPA a.s., rekonstrukci nádraží ze strany SŽDC, rekonstrukci a zateplení budovy školy a sportovní haly bývalého SOU, výměnu plynovodního potrubí z nízkotlaku na středotlak prováděnou firmou Innogy, rekonstrukci budovy "lesní správy" na byty nebo rekonstrukci budovy firmy Filipa na Lázeňské ulici. Všechny tyto investiční akce významně pomáhají rozvoji města.
Bohužel ze strany Královéhradeckého kraje byly zastaveny práce na přípravě výstavby obchvatu města, takže často řešíme různé problémy na průjezdních komunikacích městem, problémy jsou i s parkováním v centru města, v okolí lázní, na sídlišti a v dalších částech města. Hodně diskusí vyvolalo zrušení Středního odborného učiliště ve městě a vznik nového subjektu Zemědělská akademie Hořice, střední škola a vyšší odborná škola, která vznikla splynutím SOU Lázně Bělohrad a Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice. Mrzí nás také stav některých nemovitostí v centru města, které jsou ale v soukromém vlastnictví.

Závěrem bych chtěl poděkovat za výbornou spolupráci místostarostovi Janu Pavláskovi, členům rady města Ing. Radimu Kalfusovi, Janu Fléglovi a Vlastimilu Matoušovi. Poděkovat za práci bych chtěl také všem zaměstnancům městského úřadu, technických služeb, městského kulturního střediska a městské knihovny, ředitelům příspěvkových organizací města a zastupitelům města.
Občanům města potom děkuji za zájem o naše město, za podněty a připomínky, které často pomohly ke zlepšení vzhledu města a nám v naší práci. Těšíme se na další spolupráci!

Ing. Pavel Šubr - starosta města

Příloha:

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad