Upozornění pro chovatele ptáků – mimořádná veterinární opatření

13.1.2023

Ptačí chřipkaDne 13. ledna 2023 nařídila Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradcký kraj (dále jen"KVSH") na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy v chovu drůbeže v katastrálním území Úlibice mimořádná veterinární opatření k zabránění dalšího vzniku a šíření této nákazy. Kompletní znění tohoto nařízení naleznete na úřední desce. Toto nařízení stanovuje mimořádné povinnosti všem chovatelům ptactva na vymezeném území.

 

Na základě uvedeného nařízení žádáme všechny chovatele ptáků v katastrálních územích Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves, Prostřední Nová Ves, Uhlíře, Hřídelec a Lány, aby co nejdříve (nejpozději do 19. 1. 2023) vyplnili přiložený sčítací list a tento odeslali na emailovou adresu podatelna@lazne-belohrad.cz, případně vhodili do poštovní schránky ve dveřích městského úřadu Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad.

V případě že nejste chovateli ptáků, ale nějakého z chovatelů znáte, informujte ho prosím o této skutečnosti. Pomůžete tím zabránit dalšímu šíření nákazy.

Pokud zaregistrujete ve svém chovu uhynulé ptactvo, kontaktujte prosím neprodleně KVSH na telefonní čísle +420 720 995 210.

V nařízení KVSH ze dne 13. ledna 2023 jsou vyjmenována katastrální území, pro která jsou platná mimořádná veterinární opatření k zabránění dalšího vzniku a šíření nákazy vysoce patogenní aviární influenzy, která postihuje ptactvo. Z územního obvodu města Lázně Bělohrad se jedná o katastrální území Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves, Prostřední Nová Ves, Uhlíře, Hřídelec, Lány. Pro katastrální území Dolní Nová Ves, Brtev a Dolní Javoří žádná speciální opatření stanovena nebyla, ale i přesto doporučujeme majitelům drůbeže věnovat zvýšenou pozornost ochraně ptactva před nákazou a v případě podezření kontaktovat KVSH.

Za chovatele ptáků je považován každý, kdo chová ať již za účelem prodeje, nebo i pro vlastní potřebu drůbež, mezi kterou patří například kur domácí, kachny, husy, krůty, perličky, bažanti, pštrosi, nebo holubi.

Všem chovatelům ve výše uvedených katastrálních územích je nařízeno:

 1. držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství; dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;
 2. provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit KVSH na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 210;
 3. používat na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy;
 4. uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství;
 5. vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují, udržovat je v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejich tlumení a zpřístupnit je KVSH na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do prostor, kde jsou ptáci chováni;
 6. v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně;
 7. poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 19.01.2023:
  • Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název)
  • Adresa (sídlo) chovatele
  • Kontaktní osoba
  • Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon)
  • Adresa místa chovu ptáků
  • Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora,...)
  • Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie:
   1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky)
   2. Vodní (husy, kachny)
   3. Ostatní (pštros, pávi)
   4. Holubi
   5. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, exotické ptactvo a ostatní) vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení;
 8. umožnit KVSH provedení kontrol v chovu vnímavých zvířat k nákaze s případným odběrem vzorků.

Ve všech jmenovaných katastrálních územích je navíc zakázáno přemisťovat drůbež, vejce, masné výrobky získané z drůbeže chované na tomto území, doplňovat stavy pernaté zvěře, vypouštět ptactvo, pořádat výstavy či jiná shromažďování ptáků a podobně.

Na základě dříve uvedeného žádáme všechny chovatele ptáků v katastrálních územích Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves, Prostřední Nová Ves, Uhlíře, Hřídelec a Lány, aby co nejdříve (nejpozději do 19. 1. 2023) vyplnili přiložený sčítací list a tento odeslali na emailovou adresu podatelna@lazne-belohrad.cz, případně vhodili do poštovní schránky ve dveřích městského úřadu Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad.

Zástupci KVSH ubezpečují, že by v žádném případě nemělo docházet plošné likvidaci všech chovů. Poskytnuté údaje by měly sloužit pro evidenční účely a výpočet případných náhrad v případech, kde by byla nákaza prokázána.

Přílohy:

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad