8. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad

21.4.2016

Lázně BělohradVážení zastupitelé a spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o investičních akcích, které jsou právě připravovány a které v současné době v Lázních Bělohradě probíhají.

 

 

Soupis jednotlivých rozpracovaných akcí k 15.4.2016.

 1. Kanalizace a vodovod obce Brtev
 2. Dostavba sportovního areálu v Bažantnici I. etapa
 3. Dostavba sportovního areálu v Bažantnici II. etapa
 4. Sportovní areál v Bažantnici - interiéry
 5. Sdružená kanalizační přípojka pro domy čp. 39, 41,50, 112 a 464 v Lázních Bělohradě
 6. Rekonstrukce vnitřních prostor hasičské zbrojnice a knihovny v Lázních Bělohradě
 7. Komunikace T. G. Masaryka u firmy DEPRAG CZ
 8. Rekonstrukce dvou bytů v Kotykově aleji
 9. Stavba Pump parku v Horní Nové Vsi
 10. Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici Nerudova alej
 11. Nákup vozidla pro technické služby
 12. Protipovodňová opatření na Dolní Nové Vsi
 13. Revitalizace zeleně
 14. Úprava rybníku Pardoubek + stezka okolo rybníku
 15. Rekonstrukce bytu na Nám. K. V. Raise čp. 20
 16. Přeložení chodníků na Horní Nové Vsi, ulici Družstevní
 17. Zateplení hasičské zbrojnice v Lázních Bělohradě
 18. Cyklostezka z Horní Nové Vsi do Dolního Javoří
 19. Dopravní vozidlo pro HZS Lázně Bělohrad
 20. Cisterna pro HZS Lázně Bělohradě

K jednotlivým akcím:

1 - Kanalizace a vodovod obce Brtev

U kanalizace a vodovodu v obci Brtev v současné době probíhají práce spojené s kolaudací díla. Stavební úřad v Lázních Bělohradě nejprve zkolauduje elektro přípojky u ATS a ČS, MěÚ Jičín, vodoprávní úřad provede administrativu a dodatečné povolení stavby v úseku vodovodu u rybníku Pardoubek a poté bude podána žádost o kolaudaci celého díla. Kolaudace musí být dle podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace a již prodlouženého termínu, hotova do konce měsíce srpna letošního roku. Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude jak vodovod, tak i kanalizace, předána do užívání VOS a.s. Jičín a lidé se budou konečně moci napojit se svými přípojkami od svých domovů.

2 - Dostavba sportovního areálu u Bažantnice – 1. Etapa

U výstavby první etapy sportoviště v Bažantnici v současné době zhotovitel dokončuje veškeré stavební práce, které se zavázal provést v původní smlouvě o dílo. Jak to tak ale na každé stavbě takovéhoto rozsahu chodí, vyšlo při výstavbě najevo, že bude třeba některé věci udělat jinak, dodělat apod. V současné době jsou připraveny ke schválení 4 změnové listy č. 5, který se týká akustických opatření v herně na stolní tenis, č. 6, který se týká změn ve slaboproudých rozvodech, č. 7, jehož obsahem je přípojka dešťové kanalizace a č. 8, který upravuje doplnění různých madel v celém objektu. Tyto změnové listy budou znamenat navýšení celkové ceny o 412.298,-Kč bez DPH. Celková cena dle všech dodatků a změnových litů je 14.893.645,-Kč bez DPH. Termín dokončení akce byl ve smlouvě o dílo stanoven na 17.12.2015. Z důvodu odstranění základů a řešení ukotvení stropních panelů, byl prodloužen o celkem 28 pracovních dnů. Dále z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v měsíci lednu bude termín dokončení posunut o dalších 20 pracovních dnů. Z důvodu změn v přípojce areálové dešťové kanalizace, což je řešeno změnovým listem č. 7, bude termín dokončení prodloužen o dalších 24 kalendářních dnů, což je doba zapříčiněná chybou projektanta a na těchto 24 dnů zpoždění budeme po projektantovi požadovat penále. Těmito změnami v termínu dokončení byl tedy termín dokončení stavby stanoven na 19.3.2016. K datu 11.4.2016 byla stavba ze strany zhotovitele připravena k předání s výjimkou prací, pro které jsou nutné vhodné podmínky, tj. zejména nízká vlhkost prostředí. Jde o instalaci vnitřních dveří a podhledu s akustickým útlumem v herně stolního tenisu. O dalším nutném posunutí termínu dokončení díla v současné době se zhotovitelem probíhají jednání. K celé této investiční akci bych chtěl ještě uvést, že prioritou investora, tedy města Lázně Bělohrad je, aby stavba byla řádně dokončena, byla kvalitní a správně sloužila svému účelu. Nemá smysl honit se za dokončením, předáním a zprovozněním nevyzrálé stavby a riskovat tak poškození vnitřního vybavení a případné zbytečné reklamace, kterým chceme svým postupem předejít. Je třeba si uvědomit, že sportoviště nebude sloužit pouze pro letošní sezónu, ale minimálně třem generacím bělohradských sportovců.

3 - Dostavba sportovního areálu v Bažantnici II. etapa

U druhé etapy stavby sportoviště v Bažantnici, která se bude týkat realizace všech povrchů u sportoviště, inženýrských sítí, výstavby dvou nových tenisových kurtů, dvou nových kurtů na beach volejbal, přístavby zázemí k tenisové hale, osvětlení tréninkového fotbalového hřiště, artézské studny na zásobování vodou pro závlahu areálu dětského a wourkoutového hřiště a mnoha dalších drobných úprav, jsme již vyhlásili výběrové řízení na dodavatele stavby. Toto výběrové řízení jsme chtěli udělat tak, aby se nám přihlásily skutečně renomované firmy, které mají zkušenosti s výstavbou sportovišť. Podmínky jsme zadali takové, že nejprve vyhodnotíme kvalifikační předpoklady jednotlivých firem a poté zašleme výzvu k předložení nabídky. Na tuto část výstavby sportoviště máme požádáno o poskytnutí dotace ve výši 60% na MŠMT. Pokud nám bude dotace přidělena, bude výstavba druhé etapy sportoviště po jejím přijetí spuštěna. Předpokládaný termín přidělení dotace je v měsíci červnu letošního roku. Výstavba by tak mohla začít již v červenci.  Předpokládaná hodnota této akce je 12.088.000,-Kč bez DPH.

4 - Sportovní areál v Bažantnici – interiéry

Tato investiční akce se týká výroby interiérů na první i druhou etapu výstavby sportoviště. Jsou zde vybavení toalet, sprch, kuchyní, šaten a restaurace na sportovišti. Zde již proběhlo výběrové řízení, do kterého se přihlásilo celkem 6 firem. Jako vítězná firma byla vybrána společnost Balihar s.r.o. Lázně Bělohrad, která zvítězila s nabídkou ve výši 749.003,-Kč bez DPH. S firmou jsme již podepsali smlouvu o dílo a zařízení interiérů je již po dohodě s jednatelem firmy vyráběno. Dodání první části interiérů je do konce měsíce června letošního roku a druhé části, která bude umístěna do přístavby tenisové haly, po dokončení druhé etapy stavby sportoviště.

5 - Sdružená kanalizační přípojka pro domy čp. 39, 41,50, 112 a 464 v Lázních Bělohradě

Tak jako v loňském roce, kdy se nám tuto akci nepodařilo zrealizovat, jsme i v letošním roce vypsali výběrové řízení na dodavatele stavby sdružené kanalizační přípojky na Nám. K. V. Raise v Lázních Bělohradě. Zde již proběhlo výběrové řízení, do kterého se se svou nabídkou přihlásilo celkem 7 firem. Jako vítězná firma byla vybrána společnost KVIS Pardubice a.s. s nabídkou ve výši 553.928,-Kč. Pro zajímavost, v loňském roce vítězná firma NADOZ s.r.o. zvítězila s cenovou nabídkou ve výši 562.160,-Kč. Vítězná firma byla vyzvána k podpisu smlouvy. Jakmile dojde k podpisu, stavba bude po dohodě se stavební firmou zahájena.

6 - Rekonstrukce vnitřních prostor hasičské zbrojnice a knihovny v Lázních Bělohradě

I u této investiční akce, jako u dvou předešlých, máme za sebou výběrové řízení na dodavatele stavby. Do výběrového řízení se přihlásily celkem 3 firmy, přičemž jako vítězná firma s nejnižší nabídkou byla vybrána společnost ASJ s.r.o. Světí s nabídkou ve výši 2.185.858,-Kč. V nejbližších dnech bude firma vyzvána k podpisu smlouvy a rovněž, jako u předešlých dvou akcí, bychom rádi rekonstrukci co nejdříve zahájili. Zde bych jen chtěl upozornit, že vlivem přístavby knihovny a rekonstrukce spodní části hasičské zbrojnice, bude zřejmě po dobu výstavby částečně omezen provoz městské knihovny. Na tuto akci jsme obdrželi od Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 1.200.000,-Kč.

7 - Komunikace T. G. Masaryka u firmy DEPRAG CZ

Již v loňském roce jsem informoval o tom, že ve spolupráci s podnikem DEPRAG CZ, které po demolici bývalé jídelny, bude stavět parkoviště vozidel pro zaměstnance, bychom rádi podél tohoto parkoviště vybudovali nový chodník, veřejné osvětlení a novou autobusovou zastávku. Dále jsme zvažovali stavbu nové komunikace podél železniční trati k ulici Máchova. Jak jsem již informoval ve své minulé zprávě, od záměru stavby komunikace jsme z mnoha různých důvodů museli ustoupit. Při provádění přípravných prací u stavby chodníku jsme ale narazili na problém v územním plánu, který nám nedovoluje v současné době stavbu chodníku provést. Zároveň ani není možné, aby firma DEPRAG CZ zrealizovala stavbu svého parkoviště. Z tohoto důvodu, jsme po poradě s pořizovatelem územního plánu a stavebním úřadem dospěli k názoru, že bude lepší stavbu odložit a to až do doby, kdy bude provedena potřebná změna v územním plánu. Co se týče změny územního plánu, tak vzhledem k plánované budoucí výstavbě jižní části obchvatu centra města, který by měl dle studií vyúsťovat na křižovatce ulic Nádražní a T. G. Masaryka, je třeba do textové části zakomponovat povolení pozemních staveb, právě typu parkoviště, chodník apod.

8 - Rekonstrukce dvou bytů v Kotykově aleji

Tak jako v loňském roce, i tom letošním hned od počátku roku probíhají rekonstrukce dvou bytů v Kotykově aleji, na této rekonstrukci se nemalou měrou podílejí naše technické služby, nové rozvody vody, topení, plynu a zařizovací předměty realizuje firma Šulc a Šulc Lázně Bělohrad a nové podlahové krytiny pan Radek Kužel. Oba byty plánujeme zrekonstruovat do konce měsíce května a poté budou nabídnuty do nájmu novým lidem. Celkový náklad na každý byt nepřesáhne částku 300.000,-Kč.

9 - Stavba Pump parku v Horní Nové Vsi

V uplynulém období jsme již informovali o našem záměru vybudovat na Horní Nové Vsi, vedle fotbalového hřiště, pump park, který bude sloužit všem věkovým skupinám na ježdění takřka na všem nemotorovém, co se hýbe a má kola a kolečka, po různě zakřivených zatáčkách a překážkách. Pamp park by měl vyrůst na místě bývalé skládky větví a dle předpokládaných studií by se měl rozkládat na ploše 40 x 25 metrů. Cena navržené varianty by měla být okolo 800.000,-Kč.

10 - Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici Nerudova alej

Vzhledem k nutnosti rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici Nerudova alej, jsme oprášili staré projekty a v současné době provádíme společně s projektanty jejich aktualizace. Plánujeme, ve spolupráci s VOS a.s., která je vlastníkem části kanalizace od křižovatky ulic Havlíčkova – Nerudova alej až po Jiráskovo nábřeží, společnou rekonstrukci celé kanalizace a poté celé komunikace od Jínovy ulice až na Jiráskovo nábřeží. Jakmile budeme mít připravené projekty a veškerá potřebná vyjádření a povolení, zahájíme výběrové řízení na dodavatele stavby a poté samotnou stavbu. Předpokládaná cena akce je ve výši cca 7.000.000,-Kč.

11 - Nákup vozidla pro technické služby

Vzhledem k tomu, že vozový park našich technických služeb je již zastaralý, uvolnili jsme částku 250.000,-Kč na nákup nového užitkového vozidla zn. Dacia Dokker pro technické služby. Vozidlo bude dle smlouvy s prodejcem dodáno v horizontu dvou měsíců.

12 - Protipovodňová opatření na Dolní Nové Vsi

Vzhledem k tomu, že značná část Dolní Nové Vsi od mostu u hasičské zbrojnice, až na konec obce je po povodních z minulých let zahrnuta do povodňového pásma, rozhodli jsme se využít příležitosti dotačních titulů a začali jsme projektovat protipovodňová opatření, která budou spočívat v ochránění objektů v okolí řeky Javorky po obou stranách toku. Firma, která toto řešení navrhuje, má již zpracované zaměření celého území a připravuje studii celé oblasti, ze které by měla být následně zpracována projektová dokumentace. Jakmile budeme mít projektovou dokumentaci připravenou, požádáme o dotaci na realizaci stavby a pokud vše dobře dopadne a v rozpočtu města bude dostatek finančních prostředků na realizaci stavby, tuto po výběrovém řízení zahájíme.

13 - Revitalizace zeleně

Projekt revitalizace městské zeleně byl již realizován v roce 2014, ale nepodařilo se nám na realizaci získat dotaci. Proto byl zastaven. V současné době jednáme s firmou, která by nám měla zajistit podání žádosti o dotaci a administraci celého projektu. Dále jednáme s projektantem o dopracování projektu revitalizace městské zeleně. Původní projekt bychom rádi rozšířili tak, že kromě lokalit, které byly do projektu zahrnuty již v roce 2014, tedy parku nad benzinovou čerpací stanicí, parku v Prostřední Nové Vsi v Javorky, aleje jeřábů podél řeky Javorky a dubů na hrázi rybníku Pardoubek, bychom do tohoto rádi zahrnuli dále zámecký park, Náměstí K. V. Raise, lesopark na Dolní Nové Vsi ulice Macharova a Na Zátiší.  Měli jsme v plánu ještě alej podél silnice do Brtve a okolí Byšiček, ale tyto lokality jsou zahrnuty v extravilánu obce, který do této dotace není zahrnuta. Na tyto lokality, ale i na lokalitu např. Kotykovy aleje, se budeme snažit nalézt jiné možnosti získání dotací.

14 - Úprava rybníku Pardoubek + stezka okolo rybníku

V loňském roce jsme dokončili pěšinky, které nám propojili stezku okolo Pardoubku v jeden okruh. V letošním roce máme připraveno několik dalších soch, které budeme v nejbližší době podél stezky rozmisťovat, dále chystáme u Pardoubku v blízkosti stezky výstavbu senior parku, který bude sestávat z několika cvičebních strojů určených především pro seniory a dále ve spolupráci s odbornou firmou chystáme zpracování studie řešení Pardoubku a jeho okolí tak, aby se z tohoto místa stal turisticky zajímavý prostor s možností koupání v rybníku.

15 - Rekonstrukce bytu na Nám. K. V. Raise čp. 20

U této investiční akce byl zpracován projekt na dokončení rekonstrukce jednoho z bytů v prvním podlaží domu, byl zpracován výkaz výměr na dokončení realizace a v nejbližších dnech bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Odhadované náklady na dokončení rekonstrukce jsou ve výši 600.000,-Kč.

16 - Přeložení chodníků na Horní Nové Vsi, ulici Družstevní

V rozpočtu města na rok 2016 jsme pro tuto akci alokovali částku 300.000,-Kč, přičemž na počátku měsíce května bude zahájeno výběrové řízení na firmu, která provede přeložení a opravu chodníků v ulici Družstevní v Horní Nové Vsi. Chodník nebude stavěn zcela nový, bude provedena jeho oprava a přeložení a oprava a přeložení vjezdů k jednotlivým nemovitostem.

17 - Zateplení hasičské zbrojnice v Lázních Bělohradě

Vzhledem k tomu, že byl opět vypsán dotační titul na zateplení veřejných budov, rozhodli jsme se, že této příležitosti využijeme a zateplíme asi poslední velkou budovu v majetku města, která je využívána pro veřejný zájem. V současné době je zpracováván projekt na zateplení celé budovy, který bude obsahovat nejen zateplení obvodových stěn, ale také kompletní výměnu oken a dveří, zateplení střechy a výměnu garážových vrat. V této době máme již žádost o poskytnutí dotace podanou a pokud nám bude přiznána, bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby s realizací v roce 2017. Odhadované náklady na realizaci akce jsou ve výši 3.518.644,- Kč.

18 - Cyklostezka z Horní Nové Vsi do Dolního Javoří

U této investiční akce jsme opět využili možnosti poskytnutí dotace a zahájili jsme vyjednávání s majiteli pozemků a práce spojené s projektovými pracemi na výstavbu cyklostezky, která by začínala u kamenolomu Javorka v Horní Nové Vsi a končila u vyústění na komunikaci v Dolním Javoří. Našim záměrem je vybudovat asfaltovou cyklostezku a dále v rámci tohoto projektu opravit i komunikaci od mostu přes Javorku tak, aby byl nový asfalt po celé trase a dalo na po cyklostezce jezdit i na kolečkových bruslích.

19 - Dopravní vozidlo pro HZS Lázně Bělohrad

Vzhledem k nutnosti obnovy vozového parku sboru dobrovolných hasičů v Lázních Bělohradě a opět možnosti využití dotace, jsme se rozhodli požádat o podporu při nákupu nového dopravního vozidla pro HZS Lázně Bělohrad, který by měl nahradit současnou již nevyhovující Avii. Dotaci poskytuje generální ředitelství hasičského záchranného sboru spolu s Královéhradeckým krajem. Hodnota žádaného vozidla je cca 1.000.000,-Kč a naše spoluúčast okolo 35%.    

20 - Cisterna pro HZS Lázně Bělohrad

Zároveň s dotacemi na nákup nového dopravního vozidla pro hasiče, je v současné době i možnost získání dotace ve výši 90% na nákup nové vysokokapacitní cisterny pro hasiče. Této možnosti bychom také rádi využili a chtěli bychom již vysloužilou Škodu 706 nahradit novu cisternou, která je v hodnotě cca 7.000.000,-Kč. Náš podíl by pak v případě získání dotace byl ve výši 700.000,-Kč.

Z této zprávy o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad je patrné, že město realizuje, nebo se chystá realizovat velké množství projektů a to jak s využitím dotací, nebo plně z vlastních zdrojů. V letošním roce byly již mimo tyto akce zrealizovány i další akce, které nebyly investiční. Provedli jsme opravu místních komunikací po celém města a to v částce  563.050,-Kč. Ve druhé polovině roku přitom počítáme s druhou fází oprav, jelikož se nepodařilo uvést do dobrého stavu všechna místa, která jsme chtěli opravit. Dále bylo dokončeno zázemí pro vedoucího technických služeb a jeho zástupce, šatna pro technické služby a kompletní sociální zázemí na Nám. K. V. Raise. Probíhá úklid prostor kompostárny, kde bychom chtěli do budoucna zkvalitnit služby pro občany. Technické služby provádějí úklid po zimním období čištěním komunikací, začala nám již údržba areálu sportoviště v Bažantnici, provádíme výkopové práce v zámeckém parku, kde chceme zavést vodu pro stánky, která je zapotřebí při konání kulturních a sportovních akcí, provedli jsme odstranění panelů u železniční trati u ulice Barákova, kde plánujeme tento prostor zrekultivovat, osadit stromovou výsadbou a osít travou, aby tento prostor již nebudil dojem skládky, ale zlepšil prostředí lidí, kteří zde žijí. Pracovníci technických služeb provedli do konce března také kácení povolených stromů, což jsem více rozvedl v Bělohradských listech. Zároveň v místech, kde došlo ke kácení stromů bude provedena nová výsadba. V budově hasičské zbrojnice v Dolní Nové Vsi jsme dodavatelsky provedli výměnu oken, novou výmalbu celé budovy a dále zde provádíme pokládku nových podlah z PVC a renovace parket.  Dále byl vymalován památník K. V. Raise, byly vymalovány chodby ve staré části domu s pečovatelskou službou, zrekonstruovali jsme dámské WC na městském úřadě a plánujeme na měsíc srpen kompletní výmalbu městského úřadu.  Na žádost občanů z ulice Komenského máme rozpracovaný projekt na prodloužení hlavního řadu vodovodu pro tři domy v ulici Komenského, kde ve studnách nemají lidé v letním období žádnou vodu.

Vzhledem k tomu, že do této zprávy nejde ani zdaleka napsat vše potřebné k jednotlivým investičním i ostatním akcím, které ve městě probíhají, chtěl bych touto cestou požádat Vás, občany města, ale i ostatní zájemce o informace, abyste mě v případě potřeby dalších informací kdykoli kontaktovali. Rád Vám na vše potřebné odpovím.

Na závěr mi opět dovolte, abych všem poděkoval za práci pro město a popřál Vám mnoho úspěchů jak v pracovním, tak i v soukromém životě.

Jan Pavlásek, místostarosta  

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad