Nakládání s odpady z podnikatelských provozoven pro právnické osoby a fyzické osoby, oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění

10.4.2014

Pokud jste živnostník a podnikáte v provozovně či kanceláři, mějte na paměti, že ze zákona o odpadech máte povinnost třídit odpad a řádně nakládat i s ostatním odpadem.

O jakém odpadu je řeč?

Jedná se o běžný odpad. V příloze č. 1 „Katalog odpadů“ vyhlášky č. 381/2001 Sb. je zařazen do kategorie č. 20 – komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru. Jedná se o směsný komunální odpad, papír a lepenku, plasty, sklo a ostatní druhy vznikajících odpadů při činnosti podnikatele či živnostníka.
 

Kde jsou stanoveny obecné povinnosti pro nakládání s odpady?

Všechny povinnosti fyzických i právnických osob v oblasti nakládání s odpady upravuje zákon
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Podle tohoto zákona je původcem odpadů každý, tj. i právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.
 

Co z výše uvedeného vyplývá?

Podnikatelé a právnické osoby musí zabezpečit odpovídající zajištění likvidace tohoto odpadu a jeho vytříděných složek sami a na své náklady. K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci a doklady o likvidaci všeho odpadu.
 

Co má tedy podnikatel udělat?

  1. V případě většho množství odpadů
    • Kontaktujte oprávněnou osobu – svozovou společnost, tj. firmu oprávněnou k převzetí odpadu podle zákona o odpadech.
    • S firmou uzavřete smlouvu o odstraňování odpadu a ta zajistí přistavení odpovídajících nádob nebo si nádoby zajistíte sami.
    • Vzhledem k tomu, že jste povinni podle zákona odpad třídit, musí být smluvně zajištěno i odstraňování jednotlivých složek vytříděného odpadu. Na každou složku odpadu vám pak firma musí vyčlenit samostatnou nádobu.
  2. Pokud produkujete malé množství odpadu
  3. Podat prohlášení původce odpadů

Zapojení do systému nakládání s odpady města Lázně Bělohrad lze sjednat na MěÚ v Lázních Bělohradě s referentkou odpadů p. Jitkou Břeskou, tel. 493 793 191.

Pokud máte řádně uzavřenou smlouvu se svozovou společností na likvidaci směsného odpadu a současně i smlouvu k odstraňování vytříděných složek, vyhnete se sankcím, které pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění mohou dosáhnout až 300 000,- Kč. Je tedy vhodné zvážit, zda takové riziko podstupovat. Stejná sankce hrozí i při zneužívání systému zavedeného městem. Kontrolní činnost výše uvedených způsobů odstraňování odpadů bude zajišťována MěÚ v Lázních Bělohradě v následujícím období.

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad