Vyjádření SÚS Královéhradeckého kraje, a.s. k rekonstrukci komunikace II/501 Lázně Bělohrad – Dolní Nová Ves

10.10.2016

Mosty na HořiceSoubor staveb rekonstrukce silnice a mostů pod názvem II/501 Lázně Bělohrad – Dolní Nová Ves v tuto chvíli postupuje následovně.

 

 

 

V návaznosti na článek z Bělohradských listů bylo na základě jednání se zhotovitelem rozhodnuto o přesunu prací na demolici a realizaci nových mostů 501-002 a 501-004 na rok 2017. Důvodem bylo velké riziko zastavení rozestavěné stavby v zimním období, do kterého se vlivem posunu termínu zahájení stavba dostala.

Provedly se tím pádem práce na vozovce (sanace krajů a rozšíření zemního tělesa pro umístění svodidel) a demolici mostu 501-003, který byl nahrazen trubním propustkem. V prvním říjnovém týdnu byla provedena ložná vrstva nové vozovky z asfaltobetonu po celé trase (i přes původní mosty 501-002 a 501-004). Ložnou vrstvou budou letošní práce na stavbě II/501 Hamerský mlýn – Dolní Nová Ves pozastaveny. V 41. týdnu (10. 10. – 16. 10.) dojde k dosypání krajnic, provede se provizorní svislé a vodorovné dopravní značení a zabezpečí se zúžení vozovky na ponechaných mostech pro spuštění provozu na zimní přestávku. Finální obrusná vrstva a svodidla budou provedeny až po dokončení nových mostů, bude proto průjezd stavbou v zimní přestávce omezen na 30 km/h.

Zahájení prací v roce 2017 se plánuje na poslední týden v březnu. Nejdříve se pro dodržení období vegetačního klidu provede kácení vybraných lip v Kotykově aleji. Dle projektové dokumentace (PD) je určeno ke kácení cca 30 kusů z celkového počtu cca 120 vzrostlých stromů, z čehož vyplývá, že nebude pokácena celá alej. Jako občan města chápu významnost této aleje, nicméně z hlediska stáří stromů a bezpečnosti provozu po dané silnici bude obnova celé aleje do několika let nevyhnutelná. Kořenové systémy blízkých stromů můžou pak časem znovu porušit vozovku tak, jak tomu je v tuto chvíli. V rámci PD je zahrnuta náhradní výsadba 17 ks nových stromů podél komunikace.

Po provedení kácení v Kotykově aleji budou zpětně zahájeny práce na mostech 501-002 a 501-004 u Hamerského mlýna. Kompletní dokončení prací se zde plánuje na polovinu června.

Zahájení stavebních prací v Kotykově aleji je následně uvažováno od začátku července, aby se co nejméně omezil provoz učiliště během školního roku. Postup prací je plánován směrem od železničního přejezdu, kde se nejdříve odfrézuje stávající povrch a následně se položí nové asfaltobetonové vrstvy vozovky. Frézování bude provedeno po ucelených úsecích, aby byl zajištěn provoz místních občanů do svých domovů. Tranzitní doprava (osobní a autobusová) bude vedena objízdnou trasou přes Šárovcovu Lhotu a Svatojanský Újezd. Poté bude zcela uzavřen úsek od odbočky na Lány směrem na Jičín k provedení demolice mostu 501-006, zesílení mostu 501-007, nivelační frézování stávajících vrstev vozovky, provedení sanací vozovky a položení nových asfaltobetonových vrstev vozovky. Objízdná trasa pro druhou etapu bude vedena buď opět přes Šárovcovu Lhotu a Svatojanský Újezd, případně přes Lány, Hřídelec a Choteč. V rámci PD je pak počítáno s částečnou opravou objízdné trasy, která se plánuje na dílčích úsecích silnice III/28434 od Šárovcovy Lhoty přes Svatojanský Újezd a II/501.
Dokončení prací v Kotykově aleji se plánuje na první týden v září 2017.

Ing. Václav Podlipný
Vedoucí přípravy a realizace staveb Jičín
SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad