Výsledky postsanačního monitoringu odstranění znečištění v areálu DEPRAG CZ, a.s.

26.9.2017

Sanace DepragV letech 2012 až 2014 proběhl sanační zásah v objektu firmy DEPRAG CZ, jehož cílem bylo odstranit starou ekologickou zátěž v areálu firmy. Následně probíhal postsanační monitoring, který byl ukončen letos v srpnu.

 


O průběhu akce a monitoringu poskytl informace náměstek ministra financí ČR JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.:

Vážený pane starosto,
k Vaší žádosti týkající se ukončeného sanačního zásahu v objektu společnosti DEPRAG CZ a.s., který probíhal na základě smlouvy o vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, Vám sděluji níže uvedené základní informace o jeho průběhu.

Předmětná ekologická zátěž a rizika z ní plynoucí pro životní prostředí včetně ohrožení přírodního léčivého zdroje Lázně Bělohrad byla identifikována během privatizačního procesu a vznikla tedy před privatizací podniku NAREX Lázně Bělohrad. Odstraňování této staré ekologické zátěže bylo financováno z prostředků zvláštního účtu privatizace Ministerstva financí.

Sanační práce realizovala firma AECOM CZ s.r.o. za dohledu ČIŽP OI Hradec Králové, Ministerstva životního prostředí a zástupců nabyvatele, tj. vlastníka sanovaného objektu. Ministerstvo financí dále pro výkon supervize nad sanačními pracemi uzavřelo smlouvu s odbornou firmou IES RECYCLING, a.s. Kontrol se též účastnili představitelé města Lázně Bělohrad a místních lázní, VaK a Povodí Labe.
Sanace starých ekologických škod probíhala v letech 2012 - 2014 a spočívala především v odstranění ohnisek znečištěných zemin a stavebních konstrukcí. Kontaminované materiály byly odvezeny na skládky nebezpečného odpadu. Ze statických důvodů musely být ponechány dva prostorově omezené zbytky kontaminace pod výrobními halami, které však nemají žádný negativní vliv na životní prostředí.
V následujícím tříletém období byly odebírány kontrolní vzorky podzemních a povrchových vod v rámci tzv. postsanačního monitoringu, při kterém bylo potvrzeno docílení parametrů kvality vody nařízených v příslušných rozhodnutích o nápravě závadného stavu uložených ČIŽP. Následně byla zpracována Aktualizovaná analýza rizik, ve které nebyla zjištěna žádná rizika. Nápravná opatření vedoucí k odstranění znečištění v areálu DEPRAG CZ, a.s., Lázně Bělohrad byla úspěšně dokončena, v polovině srpna tohoto roku proběhl závěrečný kontrolní den realizace nápravných opatření a ČIŽP OI Hradec Králové vydal k ukončení sanačních prací souhlasné stanovisko.

S pozdravem JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad