Zpráva o bezpečnostní situaci města Lázně Bělohrad za rok 2013

20.2.2014

Vážený pane starosto, zastupitelé města, vážení občané, dovolte mi, abych Vás tak jako v minulých letech seznámil s vývojem bezpečnostní situace a stavu veřejného pořádku v teritoriu města Lázně Bělohrad za uplynulý rok 2013.

V průběhu roku 2013 Policie ČR v katastrálním území města Lázně Bělohrad a okolních obcích řešila celkem 228 případů spadajících do její kompetence. Ve 41 případech se jednalo o trestné činy, 173 případech o přestupky a ve 14 případech řešila ostatní události. Celkem v roce 2013 řešila Policie ČR o 16 případů více než v roce 2012. Oproti roku 2012 došlo k výraznému poklesu spáchaných trestných činů a to celkem o 17. V případě přestupků došlo naopak k nárůstu spáchaných a odhalených skutků a to o 27. Z uvedených čísel vyplývá, že došlo k poklesu spáchaných trestných činů a naopak nárůstu spáchaných přestupků, což bylo velkou měrou zapříčiněno častějšími kontrolami teritoria města Lázně Bělohrad a to jak v denní, tak i v noční době. Došlo tedy k určitému odlivu pachatelů trestných činů, kteří se díky přítomnosti hlídek Policie ČR přesunuli do jiného teritoria, přičemž díky těmto kontrolám ze strany Policie ČR došlo k nárůstu odhalených přestupků. Z celkového počtu 173 spáchaných jich plných 135 bylo zjištěno v dopravě. Zvýšenou aktivitou ze strany Policie ČR na území města Lázně Bělohrad tak došlo bezesporu ke zklidnění území a byla tak výrazně zvýšena bezpečnost občanů města.

Co se týče objasněnosti spáchaných trestných činů a přestupků, tak z celkového počtu  41 spáchaných trestných činů bylo 18 objasněno, což činí 44 %. U přestupků pak bylo z celkového počtu 173 objasněno celkem 146, což činí 84,4 %. Vyšší objasněnost u přestupků je zapříčiněna především 135 přestupky spáchanými v dopravě, které jsou prakticky všechny se známým pachatelem. Nižší objasněnost trestných činů je zapříčiněna velkou migrací jejich pachatelů a tím, že trestné činy oproti minulým letům páchají osoby, které nám do města najíždějí z větší dálky, a proto je složitější jejich odhalení.

Z hlediska struktury spáchaných skutků na území města stále převažuje majetková trestná činnost, což platí i u přestupků, pokud vyčleníme ty spáchané v dopravě. Následují delikty proti veřejnému zájmu, veřejnému pořádku, osobní svobodě a občanskému soužití. V 5 případech Policie ČR řešila přítomnost alkoholu či omamné a psychotropní látky řidičů za volantem motorových vozidel a ve 4 případech náhlá úmrtí a sebevraždy.

Tak jako v minulém roce pokračovala k zabezpečení klidu v bělohradských ulicích ve své činnosti soukromá bezpečnostní agentura, která pomáhala v době pořádání veřejných akcí, ale i mimo tyto akce, k zabezpečení veřejného pořádku ve městě. Agentura opět úzce spolupracovala s policií ČR při řešení problémů na úseku veřejného pořádku a v několika případech přispěla ke zmaření protiprávního jednání v bělohradských ulicích a odvrácení způsobení škody na majetku jak města, tak i občanů.

Policie ČR se v průběhu roku 2013 mimo jiné zabývala i různými stížnostmi občanů, které se týkaly parkování vozidel. Musím konstatovat, že se problém s parkováním vozidel v některých ulicích v Lázních Bělohradě zlepšil, ale vyřešit nesprávné parkování zcela nejde. Vzhledem k tomu, že se v ulicích města pohybuje stále více motorových vozidel a není zde vytvořen dostatečný počet parkovacích stání, není možné problém se špatným parkováním vyřešit úplně. Aby mohlo být parkování v celém městě zajištěno tak, aby lidé svým jednáním neporušovali zákon, musela by se zcela změnit koncepce dopravního značení ve městě a muselo by být mnoho ulic označeno jako jednosměrné. Jako příklad dávám ulici Třetí strana od Lázeňské ulice ve směru k bývalé poště. Zde každý řidič, který zaparkuje vozidlo u chodníku mimo parkovací stání, porušuje zákon, jelikož v obousměrné ulici neponechá pro každý jízdní pruh prostor široký 3 metry. Podobně jsou na tom s místy pro parkování i další ulice města. Policie ČR ale řeší vždy ty případy, kde řidič motorového vozidla vytvoří svým špatně zaparkovaným vozidlem překážku silničního provozu nebo zaparkuje v křižovatce, jako například v křižovatce na autobusovém nádraží. K parkování vozidel ve městě bych ale popsal mnoho stránek, proto se tím v této zprávě již nebudu zabývat. Je třeba ale počítat do budoucna se zvýšením zájmu policie v řešení tohoto problému.   

Celkově lze oblast Lázní Bělohradu a okolních obcí hodnotit v porovnání s většími městy jako velice klidné místo, kde nejsou žádné velké problémy. Ve městě dochází nejčastěji k narušování veřejného pořádku v souvislosti s konáním různých akcí, dále v souvislosti s přesunem podnapilých osob z restaurací do domovů a v centru města pak zejména v letním období k narušování nočního klidu ze strany hostí letních zahrádek, což je problém, který přetrvává již z minulých let. Bylo by proto možná na zváženou pro zastupitelstvo města přijetí obecně závazné vyhlášky, která by odpovídajícím způsobem omezila některé rušivé vlivy ve městě a přispěla tím k ještě většímu zklidnění.  Na druhou stranu je ale třeba konstatovat, že problémy které ve městě s narušování veřejného pořádku máme, až na výjimky, se výrazně nevymykají standardu, který je běžný v okolních městech. Jako policista, ale i zastupitel města bych dále zastupitelům jako prostředek prevence proti porušování zákona navrhl i přijetí vyhlášky, která by nám z města vyhnala různé podomní prodejce a podobné živly, které se snaží z lidí vylákat různé služby či prodat jim zboží za nehorázně vysoké ceny a za zcela nevýhodných podmínek.      

Na závěr mi dovolte, abych občanům města Lázně Bělohrad, pracovníkům městského úřadu a zastupitelstvu města poděkoval za spolupráci s Policií ČR a popřál všem mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

Jan Pavlásek
policista OOP Nová Paka
a zastupitel města Lázně Bělohrad

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad