Zpráva z tisku: Pavel Šubr: Příjmy města jsou nyní vyšší, je možné více investovat

10.2.2014

Ing. Pavel ŠubrJako každoročně se na začátku nového roku pokusí starosta města Pavel Šubr zhodnotit rok předcházející, tedy rok 2013.

 

 


Uplynulý rok přinesl městu jednu zásadní pozitivní změnu, o které jsem psal již před rokem při hodnocení roku 2012. Jde o novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní s platností od 1. ledna 2013. Tato změna zákona, podle něhož jsou státem vybrané daňové příjmy rozdělovány mezi města a obce, měla pomoci především obcím s počtem obyvatel mezi 1 000 až 10 000, které byly dlouhodobě při rozdělování daňových příjmů podhodnoceny. Přitom vůbec nejnižší příjmy měla města velikosti Bělohradu, tedy kolem 3 500 obyvatel. Starostové těchto měst několik let o změnu zákona usilovali a v roce 2012 se ji podařilo po tvrdých jednáních prosadit.

Pro naše město tato změna znamená, že příjmy ze sdílených daní se zvýšily z částky cca 26 072 000 Kč v roce 2012 na 35 215 000 Kč v roce 2013, tedy o více než 35 %! Díky této změně jsme mohli splatit úvěry z minulých let za více než 7 mil. Kč, zhruba tutéž částku jsme mohli z vlastních prostředků proinvestovat a více než 5 milionů Kč ponechat jako rezervu do roku 2014.

Stezka, školka
Z investičních akcí bych chtěl jmenovat výměnu tepelných čerpadel v mateřské škole v Lázních Bělohradě, přestavbu autobusového nádraží (akce bude dokončena letos), vybudování první části vycházkové stezky kolem rybníka Pardoubek včetně dětského hřiště, dokončení dětského hřiště na sídlišti, řešení odstranění vlhkosti v základní škole, parkovací stání u hasičské zbrojnice v Horní Nové Vsi a u mateřské školy v Horní Nové Vsi, výměnu oken v bytových domech č.p. 200 a 373 a na městském úřadě, rekonstrukci bytu v domě č.p. 20, nové veřejné osvětlení v ulici T. G. Masaryka u firmy Deprag, kamerový systém u základní školy a nákup příkopového ramene na sekání příkopů a osobního automobilu. S pomocí dotací byl ještě zakoupen zametací stroj a ošetřen památný dub u rybníka na Byšičkách.
Pro rok 2014 jsme připravili dvě velké investiční akce, na které jsme získali dotace. Jde o zateplení mateřské školy v Lázních Bělohradě a o výstavbu vodovodu a kanalizace v Brtvi. U obou akcí proběhne v nejbližší době výběrové řízení na zhotovitele. Zateplení mateřské školy je již zařazeno do rozpočtu města pro rok 2014 (částka včetně dotace přesahuje 6 mil. Kč), výstavbou vodovodu a kanalizace v Brtvi se bude ještě zabývat zastupitelstvo města v závislosti na výsledku výběrového řízení a zájmu občanů Brtve.
V průběhu roku zastupitelé několikrát řešili dvě záležitosti – kauzu s údajným ukládáním kyanidů ze státního podniku Narex na černou skládku u „Slívkova háje" a rekonstrukci fotbalových kabin. U kyanidů jsme požádali o dotaci na provedení průzkumu a analýzy rizik na dvou bývalých skládkách u „Slívkova háje" a u hřiště v Horní Nové Vsi. U fotbalových kabin zastupitelé na základě návrhu a požadavků TJ Lázně Bělohrad nechali zpracovat zastavovací studii na dostavbu celého sportovního areálu u Bažantnice a letos bychom chtěli požádat o dotaci na tuto akci.

Sekání luk
Občané město také upozorňovali na to, že nejsou dlouho posekány stráně na Byšičkách a toto kouzelné místo tak vypadá poněkud nevábně. Na podzim zastupitelstvo schválilo alespoň odkoupení pozemků kolem hřbitova a město je začalo sekat.
Loňský rok opět přinesl povodně. Začátkem června jsme po prudkých deštích zaznamenali nejvyšší stav Javorky v historii v letním období. Díky našim předkům vybudovaná regulace Javorky zabránila větším škodám, přesto situace vypadala hrozivě a obce dále po toku Javorky včetně Šárovcovy Lhoty měly velké problémy. V Bělohradě jsme museli řešit situaci v Dolní Nové Vsi, Brtvi a Dolním Javoří. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na pomoci podíleli – především místním hasičům – a také Královéhradeckému kraji za následující výraznou pomoc.

Územní plán
V průběhu roku probíhaly také práce na novém územním plánu města. Na podzim se uskutečnilo jeho veřejné projednání a lze předpokládat, že v první polovině letošního roku bude dokument, který by měl zhruba na 15 let stanovit principy územního rozvoje našeho města, schválen.
Prakticky dokončeno bylo také odstranění staré ekologické zátěže v areálu firmy Deprag. Došlo tak nejen k vyloučení rizika znečištění zdrojů pitné vody a ložisek léčivé slatiny, ale změnil se také vzhled této části našeho města.
Při loňském hodnocení roku jsem vyjádřil obavy z dopadu nových opatření ministerstva zdravotnictví na lázeňská zařízení. Problémy v lázeňství skutečně nastaly, skončily lázně ve Velichovkách, existenční starosti mají Janské Lázně a problémy se nevyhnuly ani bělohradským lázním. Vzhledem k tomu, že místní lázně jsou největším zaměstnavatelem ve městě, je tato situace velice nepříjemná pro celé město.
Městské kulturní středisko připravilo tradičně hodně kulturních akcí. Potěšující je nárůst návštěvníků. Zde se pozitivně promítlo nejen příznivé počasí, ale i nový systém propagace kulturních akcí, kdy zájemcům zasíláme informace pomocí mailových zpráv. O jejich zasílání projevují zájem nejen lidé z Bělohradu, ale také ze širokého okolí.
Úspěšný a divácky hojně navštívený byl v loňském roce folklorní festival „Pod Zvičinou", letos ho čeká 40. ročník a také soubor Hořeňák si připomene kulaté jubileum, když v našem města působí již 65 let.
Městské kulturní středisko připravilo také odhalení dvou pamětních desek. Na základě podnětu občanů z Lánů jsme u příležitosti 95. výročí ukončení první světové války odhalili na místní kapličce pamětní desku obětem první světové války z této obce. Odhalením pamětní desky na Fričově muzeu jsme si připomněli sté výročí úmrtí Prof. Dr. Antonína Friče, významného vědce a zakladatele bělohradského Fričova muzea.

Akční knihovna
Stále častěji slyším v poslední době slova chvály na městskou knihovnu. Knihovnice nepůjčuje jen knihy, ale pořádá besedy a další akce a knihovna zaznamenala podstatný nárůst především dětských čtenářů. A to je určitě dobře, vždyť často je slyšet názor proč knihovna, když vše se najde na internetu. Město chce navíc v příštím roce rozšířit prostory knihovny o přilehlý byt a vyměnit v ní okna.
Na druhou stranu jsme museli výrazně omezit promítání kina, protože nabídka filmů v klasickém formátu je naprosto minimální.
V prosinci zastupitelé tradičně schválili rozpočet města pro rok 2014. Můžeme tak hned zahájit práce na nových investičních i neinvestičních akcích, což při rozpočtovém provizoriu, ke kterému přistoupila některá města z důvodu neznalosti vstupních údajů, nelze.
Závěrem dovolte, abych jménem zastupitelstva města i jménem svým poděkoval všem za veškerou spolupráci a zájem o město, a popřál vám, aby rok 2014 byl pro vás úspěšný v osobním i pracovním životě; abyste si kromě starostí a povinností našli třeba i čas na procházku po našem městě a jeho okolí, které je tak nádherné.

Pavel Šubr, starosta města

Zdroj: Jičínský deník

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad