Spolek Frič

Zpět

Spolek Frič

Idea založit spolek Frič v Lázních Bělohradě vznikla v roce 2004, u příležitosti stého výročí postavení Fričova musea.
„Účelem tohoto ústavu jest šířiti vědomosti v lidu našem, doplňovati názorně, čemu kdo z knih a škol se naučil, povzbuzovati k pozorování zjevů přírodních a usnadňovati jich porozumění“, vyložil profesor Antonín Frič poslání muzea při své úvodní přednášce.
Spolek Frič v Lázních Bělohradě byl registrován ministerstvem vnitra České republiky v roce 2005. Statut spolku určuje za svého čestného předsedu profesora Antonína Friče, kancléřem je Ing. Jaroslav Jirásko. Spolek má v současné době 15 členů. Spolek sdružuje členy na základě společných zájmů.

Cíle
K cílům, které si jeho členové stanovili, patří tvorba esteticky, kulturně a sociálně příhodného prostředí pro život lidí v regionu, zachování přírodního bohatství, pořádání kulturních a společenských aktivit a vydávání publikací.

Akce
Ze zdařilých akcí, které konaly v roce 2005, 2006 a 2007 vybíráme: Chvilka pro radost, film o Františku Škroupovi, koncert Traditional Jazz Studio, Vodomil Pardoubský, Svatováclavský večer hudby a poezie, Výstava obrazů Michaila Ščigola s koncertem skupiny Pifferaios, přednáška o spiritismu v aule ZŠ K. V. Raise, Dětský den v Zámeckém parku, Svatojánská noc aneb Strašidla v Bažantnici.

Publikace
V létě 2006 vyšla jako zvláštní příloha Bělohradských listů publikace Antonín Frič – Život a naše doba. Před koncem téhož roku se spolek Frič podílel na vydání knihy Lázně Bělohrad – Vlastivědná čítanka.

Připravujeme
Dne 1. prosince 2007 pořádá spolek Frič s Městským kulturním střediskem v Kulturním sále lázní koncert Keltská harfa a kytara.
Spolek Frič podal Městskému úřadu Lázně Bělohrad žádost, aby některá z ulic města nesla název „Fričova“. 
Kdo se chce stát členem, může tak učinit podepsáním stanov spolku Frič s uvedením svého jména a kontaktní adresy. Členský příspěvek činí 200,- Kč ročně. Shromáždění členů, které se koná nejméně 2 x ročně, určuje program činnosti, schvaluje zprávy o hospodaření a hodnotí uskutečněné akce.

Fričovo muzeum - hist.   Fričovo muzeum

 

 

 Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad