Odpadové hospodářství

Zpět

1. Občané města

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Lázně Bělohrad.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lázně Bělohrad.

Svozový kalendář směsného komunálního odpadu pro rok 2021 

Stručná příručka - kam s odpadem z domácností

 

Systém separace odpadů na území města Lázní Bělohradu

Město Lázně Bělohrad již řadu let úspěšně provozuje systém separace odpadů. Občané tak mají možnost třídit základní komodity v podobě papíru, plastů společně s tetrapacky, skla a kovů. Dále pak je možné do zvláštních kontejnerů třídit drobné elektro, textil a jedlé oleje. Každým rokem se navíc systém separace rozšiřuje, přibývá počet separačních kontejnerů a možnost třídění odpadu je tak pro občany stále dostupnější.

Informace o umístění jednotlivých kontejnerových stání na tříděný odpad.

Hlavním úkolem každého města je snížení množství směsného komunálního odpadu vytříděním jednotlivých složek vhodných k dalšímu využití (papír, plasty společně s tetrapacky, sklo, kovy). A tím snížit náklady na jeho svoz. Toto snížení množství směsného odpadu se promítá i do výše místního poplatku.

Základní informace pro správné třídění odpadu

 

Sběrný dvůr

Ve sběrném dvoře může odevzdat zdarma odpad každý občan, který je přihlášen na území města Lázní Bělohradu a prokáže se občanským průkazem nebo fyzická osoba, která není přihlášena na území města, ale vlastní zde nemovitost a prokáže se dokladem o zaplacení místního poplatku za komunální odpad.
Nebezpečné složky opadu je možné odevzdat na sběrném dvoře třikrát ročně, a to třetí středu v měsíci dubnu, červenci a říjnu.

Více informací o sběrném dvoře

 

Komunitní kompostárna

Kompostárna slouží pro shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, veřejných prostranství, hřbitovů, hřišť a zahrad, vznikajících na území města Lázní Bělohradu a jeho částí a dále jejich úpravu a následné zpracování na zelený kompost. Do areálu kompostárny jsou pravidelně sváženy rostlinné zbytky ze sběrného dvora v Prostřední Nové Vsi, které jsou zde postupně zpracovávány.

Více informací o komunitní kompostárně

 

Sběr textilu

Textil vhodný k předání potřebným mohou občané města vkládat do charitativních béžových kontejnerů Diakonie Broumov umístěných v ulici Barákova, v Kotykově aleji a ve sběrném dvoře. Horší textil mohou občané vkládat do bílých kontejnerů v ulici Zámecké, v ulici Za Mostem a za prodejnou Jednoty. Jedná se o kontejnery firmy DIMATEX, která se zabývá sběrem, tříděním a recyklací textilu. Textilní odpad je využit pro výrobu čistících tkanin a geotextilií, dále slouží např. k využití v automobilovém, strojírenském a stavební průmyslu. Kvalitní kusy oblečení se věnují charitě, a to Azylovým domům pro matky s dětmi v tísni, Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, noclehárnám, denním a kontaktním centrům pro lidi bez domova. Tříděním textilu se úspěšně daří snížit množství komunálního odpadu v běžných nádobách. Textil, který se do těchto nádob vhazuje, nesmí být znečištěný a musí být zabalen do pytle či PE tašky.

Do tohoto kontejneru:

  • patří použitý a nepotřebný textil (např.: ošacení, ložní prádlo, záclony, ručníky, bytový textil, ubrusy, párovaná obuv atd.)
  • nepatří koberce, matrace, molitan a znečištěné textilie.

 

Sběr elektrozařízení

Město Lázně Bělohrad spolupracuje na zpětném odběru elektrozařízení s firmami Asekol a Elektrowin. Firma ASEKOL umožňuje občanům sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů do červeného kontejneru v ulici Barákova. S drobnými elektrospotřebiči tak nemusí občané na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do tohoto kontejneru. Větší elektrozařízení musí občané odvážet do sběrného dvora.

Do červeného kontejneru:

  • patří baterie a drobná elektrozařízení jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky atd.
  • nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče jako např. ledničky, pračky, myčky, mikrovlnky, chladničky, vysavače atd. Toto elektrozařízení odevzdávejte do sběrného dvora.

 

Sběr jedlých olejů

Jedlé oleje a ztužené tuky v uzavřených lahvích mohou občané vkládat do oranžových označených popelnic umístěných na Jiráskově nábřeží, dále v ulici Zámecké, Macharova a Barákova.

 

Sběr pneumatik a autobaterií

 

Město Lázně Bělohrad spolupracuje na zpětném odběru pneumatik a autobaterií s firmou Green Logistics CZ s.r.o. Místem zpětného odběru pneumatik a autobaterií je sběrný dvůr. Občané, kteří bezplatně odevzdají opotřebované pneumatiky ve sběrném dvoře, mají jistotu, že budou dále recyklovány a využity. Pneumatiky tak v žádném případně nesmí končit ve volné přírodě nebo u kontejnerů.

 

Nejčastější dotazy:

Nebyla mi vyvezena odpadová nádoba, na koho se mám obrátit?

Pokud se svoz nádoby neuskuteční v obvyklém termínu, je nutné tuto skutečnost telefonicky nahlásit přímo na svozovou firmu zajišťující svoz odpadu po Lázních Bělohradě tel. číslo: 493 645 221, a to Severočeské komunální služby, nebo na tel. číslo města Lázně Bělohrad 493 034 790.
Mezi nejčastější důvody patří - stavební a jiný odpad, který do popelnice nepatří, horký popel, nesjízdnost komunikace v zimním období, zaparkovaná auta, stavební práce, přerostlá zeleň apod.

Objevil jsem černou skládku. Jak mám postupovat?

Nejlepší možností, jak problém začít řešit, je jeho oznámení na tel. čísle vedoucího technických služeb města 736 626 681.

 

 

Plán odpadového hospodářství města Lázně Bělohrad - říjen 2016

Pro více informací o třídění a následném využití odpadu vám můžeme doporučit naše stránky, které se na tuto problematiku specializují www.jaktridit.cz

 

2. Podnikatelé

Problematiku odpadů upravuje zákon č. 451/2020 Sb., o odpadech.

Povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v § 15 zákona o odpadech (obecné povinnosti pro každého občana ČR pak v § 13 tohoto zákona). Zvláštní povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při nakládání s komunálním odpadem jsou upraveny v § 62 zákona, kdy v odst. 2 je uvedeno: Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která produkuje komunální odpad nebo odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů, může tyto odpady na základě písemné smlouvy s obcí předávat do obecního systému. V takovém případě se odpady z obalů zařazují jako odpovídající druh komunálního odpadu.

Bez této písemné smlouvy nesmí podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba využívat systém města. Není tedy oprávněna odpad odkládat do míst určených městem Lázně Bělohrad (tzn. nesmí předávat tento odpad do sběrného dvora ani do kontejnerů)!

Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem

Ceník pro právnické osoby a fyzické osoby, oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění

Dokumenty


30.11.2021 | obecně závazné vyhlášky | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

26.10.2021 | obecné | odpadové hospodářství

Ceník pro právnické osoby a fyzické osoby, oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění

Ceník pro právnické osoby a fyzické osoby, oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění při zapojení do systému nakládání s odpady obce

10.8.2021 | obecné | odpadové hospodářství

Umístění zvláštních sběrných nádob

Umístění zvláštních sběrných nádob - kontejnerů na vytříděný komunální odpad a společných sběrných nádob - kontejnerů na směsný komunální odpad po městě Lázně Bělohrad a jeho částech.

23.4.2021 | obecné | úřední deska

Stručná příručka - kam s odpadem z domácností

Kam s ním? To se dozvíte v tomto dokumentu...

12.1.2021 | formuláře | odpadové hospodářství

Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem

Předmětem této smlouvy je komunální odpad, nebo odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů. Město touto smlouvou umožňuje původci, zapojit se do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

24.11.2020 | obecné | odpadové hospodářství

Svozový kalendář směsného komunálního odpadu pro rok 2021

Svozový kalednář města Lázně Bělohrad a spádových obcí pro rok 2021.

3.6.2019 | obecně závazné vyhlášky | odpadové hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lázně Bělohrad.

11.12.2017 | obecně závazné vyhlášky | odpadové hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Lázně Bělohrad.

30.10.2016 | obecné | odpadové hospodářství

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství města Lázně Bělohrad.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad