Odpadové hospodářství

Zpět

Systém odpadového hospodářství města mohou využívat:

  1. všichni občané přihlášení ve městě Lázně Bělohrad a jeho částech; vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná osoba,
  2. právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s městem.

1. Občané města a vlastníci nemovité věci

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Systém separace odpadů na území města Lázní Bělohradu

Hlavním úkolem každého města je snižovat množství směsného komunálního odpadu vytříděním jednotlivých složek vhodných k dalšímu využití. Občané mají možnost třídit do kontejnerů rozmístěných po městě základní komodity - papír, plasty společně s tetrapacky, sklo a kovy. Dále pak je možné do zvláštních kontejnerů třídit drobné elektro, textil a jedlé oleje. Každým rokem se navyšuje počet kontejnerů, celý systém se zdokonaluje.

Sběrný dvůr

Vytříděný odpad může předat obsluze sběrného dvora každý občan, který je přihlášen k pobytu na území města Lázní Bělohradu nebo osoba, která vlastní nemovitou věc na území města a prokáže se občanským průkazem, popřípadě dokladem o zaplacení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nebezpečné složky odpadu je možné odevzdat na sběrném dvoře třikrát ročně, a to třetí středu v měsíci dubnu, červenci a říjnu.

Více informací o sběrném dvoře

Sběr textilu

Textil vhodný k předání potřebným mohou občané města vkládat do charitativních béžových kontejnerů Diakonie Broumov umístěných v ulici Barákova, v Kotykově aleji a ve sběrném dvoře. Horší textil mohou občané vkládat do bílých kontejnerů v ulici Zámecké, v ulici Za Mostem a za prodejnou Jednoty. Jedná se o kontejnery firmy DIMATEX, která se zabývá sběrem, tříděním a recyklací textilu. Tento textilní odpad je využit pro výrobu čistících tkanin a geotextilií, dále slouží např. k využití v automobilovém, strojírenském a stavební průmyslu. Kvalitnější kusy oblečení se předají charitě. Textil, který se do těchto nádob vhazuje, nesmí být znečištěný, ideálně v tašce nebo v pytli.

Do těchto kontejnerů:

  • patří použitý a nepotřebný textil (např.: ošacení, ložní prádlo, záclony, ručníky, bytový textil, ubrusy, párovaná obuv atd.)
  • nepatří koberce, matrace, molitan a znečištěné textilie.

Sběr elektrozařízení

Město Lázně Bělohrad dlouhodobě spolupracuje na zpětném odběru vysloužilých elektrozařízení s firmami Elektrowin, Asekol, Ekolamp, Rema a Ecobat. Vysloužilé elektrozařízení odevzdejte na sběrném dvoře.

Firma ASEKOL umožňuje občanům sběr drobného elektrozařízení do červeného kontejneru v ulici Barákova.

Do červeného kontejneru:

  • patří baterie a drobná elektrozařízení jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky atd.
  • nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče jako např. ledničky, pračky, myčky, mikrovlnky, chladničky, vysavače atd. Toto elektrozařízení odevzdávejte do sběrného dvora.

Sběr jedlých olejů

Jedlé oleje a ztužené tuky v uzavřených lahvích mohou občané vkládat do oranžových označených popelnic umístěných na Jiráskově nábřeží, dále v ulici Třetí strana, Zámecké, Macharova a Barákova.

Sběr pneumatik a autobaterií

Město Lázně Bělohrad spolupracuje na zpětném odběru pneumatik a autobaterií s firmou Green Logistics CZ s.r.o. Místem zpětného odběru pneumatik a autobaterií je sběrný dvůr. Občané, kteří bezplatně odevzdají opotřebované pneumatiky ve sběrném dvoře, mají jistotu, že budou dále recyklovány a využity.

Pneumatiky nesmí končit ve volné přírodě nebo u kontejnerů.

Dle § 11 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. se za komunální odpad nepovažuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad a sběr těchto druhů odpadu město Lázně Bělohrad nezajištuje. Nakládání s těmito druhy odpadů se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro likvidaci těchto odpadů je možné využít služeb společností oprávněných k nakládání s odpady, případně je odvézt na řízenou skládku.

Nejbližší osoba oprávněná k nakládání s odpady:

Severočeské komunální služby s.r.o., provozovna Nová Paka Štikov 124, Nová Paka, 509 01, tel: 493 645 221

Řízené skládky v okolí:

 

Nejčastější dotazy:

Nebyla mi vyvezena odpadová nádoba, na koho se mám obrátit?

Pokud se svoz nádoby neuskuteční v obvyklém termínu, obraťte se telefonicky na svozovou společnost Severočeské komunální služby, tel. číslo: 493 645 221, 493 645 220.

Mezi nejčastější důvody patří - stavební a jiný odpad, který do popelnice nepatří, horký popel, nesjízdnost komunikace v zimním období, zaparkovaná auta, stavební práce, přerostlá zeleň apod.

Objevil jsem černou skládku. Jak mám postupovat?

Nejlepší možností, jak problém začít řešit, je jeho oznámení na tel. čísle vedoucího technických služeb města 736 626 681.

2. Právnické nebo podnikající fyzické osoby

Problematiku odpadů upravuje zákon č. 451/2020 Sb., o odpadech.

Povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v § 15 zákona o odpadech (obecné povinnosti pro každého občana ČR pak v § 13 tohoto zákona). Zvláštní povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při nakládání s komunálním odpadem jsou upraveny v § 62 zákona, kdy v odst. 2 je uvedeno: Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která produkuje komunální odpad nebo odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů, může tyto odpady na základě písemné smlouvy s obcí předávat do obecního systému. V takovém případě se odpady z obalů zařazují jako odpovídající druh komunálního odpadu.

Bez této písemné smlouvy nesmí právnické nebo podnikající fyzické osoby využívat systém města. Nejsou tedy oprávněny odpad vznikající při jejich činnosti odkládat do míst určených městem Lázně Bělohrad.

 

Dokumenty


28.3.2023 | obecné | odpadové hospodářství

Informace občnaům o komunálních odpadech za rok 2022

Město je povinno dle ust. § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, informovat jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu a dále zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství města včetně nákladů na provoz obecního systému.

28.3.2023 | obecné | úřední deska

Stručná příručka - kam s odpadem z domácností

Kam s ním? To se dozvíte v tomto dokumentu...

14.12.2022 | obecné | odpadové hospodářství

Svozový kalendář směsného komunálního odpadu pro rok 2023

Svozový kalendář směsného komunálního odpadu pro rok 2023

14.12.2022 | obecné | odpadové hospodářství

Umístění zvláštních sběrných nádob

Umístění zvláštních sběrných nádob - kontejnerů na vytříděný komunální odpad a společných sběrných nádob - kontejnerů na směsný komunální odpad po městě Lázně Bělohrad a jeho částech.

25.4.2022 | obecné | odpadové hospodářství

Informační povinnost o odpadovém hospodářství města Lázně Bělohrad za rok 2021

Město Lázně Bělohrad je povinno dle ust. § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, informovat jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu a dále kvalifikované výsledky odpadového hospodářství města včetně nákladů na provoz obecního systému.

31.12.2021 | formuláře | odpadové hospodářství

Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem

Město umožňuje původcům odpadů zapojit se do obecního systému. Předmětem této smlouvy je odpad, který právnické a podnikající fyzické osoby vytváří při své nevýrobní činnosti nebo odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů.

30.11.2021 | obecně závazné vyhlášky | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Články


19.4.2023

Ochrana životního prostředí je pro nás prioritou. V roce 2022 bylo městem Lázně Bělohrad ke zpětnému odběru a následné recyklaci předáno téměř 32 t elektrozařízení

Životní prostředíŽivot bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Město Lázně Bělohrad spolupracuje v oblasti sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení s kolektivními systémy ASEKOL a Elektrowin.

celý článek

8.6.2022

Na životním prostředí nám záleží, „Trikoše“ přináší další možnosti třídění odpadu

TrikošBěhem prvních červnových dní byly ve městě instalovány první dva odpadkové koše, zvané „Trikoše", které umožňují odkládání plastů a papíru odděleně od směsného odpadu. Koše naleznete na autobusové nádraží a před prodejnou COOP na náměstí K. V. Raise.

celý článek

27.4.2022

Ochrana životního prostředí je pro nás prioritou

RecyklaceŽivot bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí.

celý článekMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad