Hodnocení roku 2011

4.1.2012

PF 2012Vážení spoluobčané, před několika dny skončil rok 2011, první v tomto volebním období. Jako už tradičně se ho nyní pokusím zhodnotit.

 

 

Hned v úvodu chci vyzdvihnout práci nového zastupitelstva města. Na veřejných i pracovních jednáních je téměř vždy stoprocentní účast, zastupitelé se snaží řešit záležitosti a problémy ve prospěch města a neprosazují nějaké své zájmy.

     V průběhu roku 2011 se nám podařilo dořešit dvě záležitosti, kterými se zabývám od roku 1998, kdy jsem se stal starostou. Jednak Lesy ČR, s.p. vydaly našemu městu 51 hektarů lesních pozemků (Zhoří, Homolka, Dubina a Dubinka), na jejichž vydání jsme se nemohli dohodnout vzhledem k rozlišnému výkladu zákona č. 172/1991 Sb. Nakonec nám pomohlo rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v obdobném případě. Druhou záležitostí je odstranění staré ekologické zátěže v areálu firmy Deprag, která ohrožovala zdroje podzemní vody i ložiska rašeliny ve městě. Koncem roku 2011 došlo k podpisu smlouvy mezi Ministerstvem financí ČR a firmou, která odstranění zátěže zajistí. Podpisu předcházela celá řada jednání a já bych chtěl poděkovat vedení firmy Deprag CZ i všem dalším, kteří k řešení situace přispěli.

     V říjnu jsme v parku u lázní odhalili a posvětili sochu sv. Anežky České. Tato událost byla velice kladně hodnocena jak občany města, tak řadou hostů, kteří se jí zúčastnili. Můžeme být hrdi, že jedna z 11 soch sv. Anežky České našla své místo v našem městě. Akci finančně podpořil Královéhradecký kraj.

     V posledních letech bohužel nerostou daňové příjmy města a naše město je dokonce při rozdělování daňových příjmů státem úplně na dně tzv. „J-křivky“, když malé obce i větší města mají vyšší příjmy než my. Přesto se nám podařilo uskutečnit několik investičních akcí. Největší z nich bylo zateplení bytového domu v Kotykově aleji (výměna oken, vstupních dveří a tepelná izolace půd), kde jsme finanční prostředky získali ze SFŽP z programu Zelená úsporám. K výměně oken došlo i u bytového domu č.p. 427 v Lázeňské ulici a v hasičské zbrojnici v Horní Nové Vsi. Vybudován byl vodovod U Lva a veřejné osvětlení ve dvou lokalitách v Dolní Nové Vsi. V Brtvi došlo k výměně starých svítidel veřejného osvětlení za nová IVC svítidla, dotaci jsme získali z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z programu EFEKT. Akce bude pokračovat na jaře výměnou svítidel v Lánech, Hřídelci, Dolním Javoří a Uhlířích, k rekonstrukci veřejného osvětlení došlo také v ulicích V Lukách, Kostelní, Štefánikově a části Máchovy a došlo k nasvícení přechodu pro chodce u mateřské školy v Horní Nové Vsi. Asfaltový povrch byl položen v části ulice U Kačírků, v lokalitě U Lva byla provedena výstavba štěrkové cesty a byly opraveny i některé další komunikace. Z dotace Ministerstva zemědělství přes MAS Brána do Českého ráje o.s. byla zrestaurována kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého v Brtvi, na hřbitovy byly umístěny informační tabule, na bělohradském i nové pítko, nově oplocen byl areál domu s pečovatelskou službou, opraveny a natřeny byly některé obecní mosty přes Javorku, za sokolovnou jsme nainstalovali nové mantinely, upravili stání pro kontejnery a osobní automobily u bytovek a kompletně upravili dvůr u spořitelny, kde vzniklo parkoviště pro pět osobních automobilů a přístupový chodník. Pro středisko místního hospodářství jsme zakoupili nové zařízení na sekání příkopů, z příspěvku Královéhradeckého kraje štěpkovačku a pro pečovatelskou službu nový automobil.

    Pracovali jsme rovněž na získání dotací na zateplení Bělohradské mateřské školy, kde pro pracoviště v Horní Nové Vsi je již získání dotace ze SFŽP z programu OPŽP potvrzeno a zateplení proběhne v letních měsících letošního roku, pro pracoviště v Bělohradě podáváme upravenou žádost o dotaci. Hodně reálné je získání dotace ze SFŽP na výstavbu vodovodu a kanalizace v Brtvi. 

   Naopak jsme v loňském roce neobdrželi dotaci ze SFDI na výstavbu chodníků v další části Horní Nové Vsi, kterou podáme znovu letos a z finančních důvodů jsme museli odložit některé plánované akce – především rekonstrukci autobusového nádraží včetně nového přístřešku a rekonstrukci chodníku ve Václavské ulici a veřejného osvětlení v Zámecké a Václavské ulici. Tato rekonstrukce veřejného osvětlení se uskuteční letos.

     V průběhu roku jsme také provedli výběrové řízení na firmu, která bude pro město zpracovávat nový územní plán a práce na tomto územním plánu již byly zahájeny, koncem roku jsme vypsali výběrové řízení na firmu, která bude ve městě provádět svoz a likvidaci komunálního odpadu.

    S Tělocvičnou jednotou Sokol jsme v průběhu roku jednali o bezúplatném převodu sokolovny na město a schválili darovací smlouvu a smlouvu o vzájemné spolupráci, k vlastnímu převodu sokolovny by mělo dojít v průběhu roku 2012. V březnu schválilo zastupitelstvo města prodloužení smlouvy s firmou Sherydan týkající se rekonstrukce zámku do konce března 2012, nové informace o reálnosti rekonstrukce jsme ale do konce roku neobdrželi.

     V průběhu roku jsme také uzavřeli smlouvu s bezpečnostní agenturou, která dohlíží o víkendech a při různých akcích na dodržování veřejného pořádku ve městě.

     Městské kulturní středisko opět připravilo bohatý kulturní program, řadu akcí zorganizovalo ve spoluporáci s akciovou společností Lázně Bělohrad. Už 11. ročníkem pokračovalo vydávání zpravodaje Bělohradské listy. Od řady z vás jsem slyšel pozitivní ohlasy na jejich celobarevné provedení bez zvýšení ceny.

    Na prosincovém zasedání schválili zastupitelé několik obecně závazných vyhlášek a především rozpočet města pro rok 2012. Příjmy města dlouhodobě spíše klesají. O dalších 14 % nám byl snížen příspěvek na výkon státní správy a při schvalování státního rozpočtu na rok 2012 v Poslanecké sněmovně Parlamentu o 3 hlasy neprošel návrh finančně podpořit města mezi 2000 až 5000 obyvateli, jejichž příjmy jsou dlouhodobě podhodnoceny. Tuto podporu mělo obdržet pouze 8 měst a obcí z okresu Jičín a nejvyšší právě Lázně Bělohrad.

     Nepříznivé jsou i informace o omezování státní správy v městech II. typu. Od 1. ledna 2012 již nevydáváme občanské průkazy a rovněž výplata nepojistných sociálních dávek přešla k témuž datu na Úřad práce. Jedna ze zásad reformy veřejné správy, to je její přiblížení k občanovi, tak dostává pořádně na frak.

     Vážení spoluobčané, závěrem mého hodnocení roku 2011 mně dovolte, abych vám všem popřál do nadcházejícího roku 2012 především pevné zdraví a hodně životního optimismu a pohody.Ing. Pavel Šubr
starosta města

V Lázních Bělohradě 4. ledna 2012

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad