Odpadové hospodářství

Zpět

Systém odpadového hospodářství města mohou využívat:

  1. Občané přihlášení ve městě Lázně Bělohrad a jeho částech; vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná osoba.
  2. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s městem.

1. Občané města a vlastníci nemovité věci

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Systém separace odpadů na území města Lázní Bělohradu

Hlavním úkolem každého města je snižovat množství směsného komunálního odpadu vytříděním jednotlivých složek vhodných k dalšímu využití. Občané mají možnost třídit do kontejnerů rozmístěných po městě základní komodity - papír, plasty společně s tetrapacky, sklo a kovy. Dále pak je možné do zvláštních kontejnerů třídit drobné elektro, textil a jedlé oleje. Každým rokem se navyšuje počet kontejnerů, celý systém se zdokonaluje.

Nedopalek z cigarety nepatří na zem, do přírody ani do kanálu, ale do koše. Nedopalek je bioplast vyrobený z dřevní buničiny, který se rozkládá až 15 let.

Další informace o třídění

Další informace o třídění a recyklaci odpadů a zpětném odběru najdete na webových stránkách:

Co není komunálním odpadem - kam tento odpad odvést (odložit)

Dle § 11 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. se za komunální odpad nepovažuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad a sběr těchto druhů odpadu město Lázně Bělohrad nezajištuje. Nakládání s těmito druhy odpadů se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro likvidaci těchto odpadů je možné využít služeb společností oprávněných k nakládání s odpady, případně je odvézt na řízenou skládku.

Nejbližší osoba oprávněná k nakládání s odpady:

Severočeské komunální služby s.r.o., provozovna Nová Paka štikov 124, Nová Paka, 509 01, tel: 493 645 221

Řízené skládky v okolí:

Nejčastější dotazy:

Nebyla mi vyvezena odpadová nádoba, na koho se mám obrátit?

Pokud se svoz nádoby neuskuteční v obvyklém termínu, obraťte se telefonicky na svozovou společnost Severočeské komunální služby, tel. číslo: 493 645 221, 493 645 220.

Mezi nejčastější důvody patří - stavební a jiný odpad, který do popelnice nepatří, horký popel, nesjízdnost komunikace v zimním období, zaparkovaná auta, stavební práce, přerostlá zeleň apod.

Objevil jsem černou skládku. Jak mám postupovat?

Nejlepší možností, jak problém začít řešit, je jeho oznámení na tel. čísle vedoucího technických služeb města 736 626 681.

2. Právnické nebo podnikající fyzické osoby

Problematiku odpadů upravuje zákon č. 451/2020 Sb., o odpadech.

 

Povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v § 15 zákona o odpadech (obecné povinnosti pro každého občana ČR pak v § 13 tohoto zákona). Zvláštní povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při nakládání s komunálním odpadem jsou upraveny v § 62 zákona, kdy v odst. 2 je uvedeno: Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která produkuje komunální odpad nebo odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů, může tyto odpady na základě písemné smlouvy s obcí předávat do obecního systému. V takovém případě se odpady z obalů zařazují jako odpovídající druh komunálního odpadu.

Bez této písemné smlouvy nesmí právnické nebo podnikající fyzické osoby využívat systém města. Nejsou tedy oprávněny odpad vznikající při jejich činnosti odkládat do míst určených městem Lázně Bělohrad.

 

Dokumenty


13.3.2024 | obecné | odpadové hospodářství

Informace občanům o komunálních odpadech za rok 2023

Město je povinno dle ust. § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, informovat jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu a dále zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství města včetně nákladů na provoz obecního systému.

1.1.2024 | formuláře | odpadové hospodářství

Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství

Město umožňuje původcům odpadů zapojit se do obecního systému. Předmětem této smlouvy je odpad, který právnické a podnikající fyzické osoby vytváří při své nevýrobní činnosti nebo odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů.

7.12.2023 | obecné | odpadové hospodářství

Svozový kalendář směsného komunálního odpadu pro rok 2024

Svozový kalendář směsného komunálního odpadu pro rok 2024

28.3.2023 | obecné | odpadové hospodářství

Informace občnaům o komunálních odpadech za rok 2022

Město je povinno dle ust. § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, informovat jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu a dále zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství města včetně nákladů na provoz obecního systému.

28.3.2023 | obecné | úřední deska

Stručná příručka - kam s odpadem z domácností

Kam s ním? To se dozvíte v tomto dokumentu...

14.12.2022 | obecné | odpadové hospodářství

Rozmístění kontejnerů na vytříděný odpad v Lázních Bělohradě

Tabulka umístění barevných kontejnerů po městě a jeho částech s uvedením druhu a počtu kontejnerů na jednotlivé druhy odpadu na daných stanovištích.

31.12.2021 | obecné | odpadové hospodářství

Příručka pro Živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady

Příručka pro Živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady

30.11.2021 | obecně závazné vyhlášky | zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Články


8.6.2022

Na životním prostředí nám záleží, „Trikoše“ přináší další možnosti třídění odpadu

TrikošBěhem prvních červnových dní byly ve městě instalovány první dva odpadkové koše, zvané „Trikoše", které umožňují odkládání plastů a papíru odděleně od směsného odpadu. Koše naleznete na autobusové nádraží a před prodejnou COOP na náměstí K. V. Raise.

celý článek

27.4.2022

Ochrana životního prostředí je pro nás prioritou

RecyklaceŽivot bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí.

celý článekMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad