Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Zpět

Poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, č. 4/2023, kterou schválilo zastupitelstvo města Lázní Bělohradu dne 8. listopadu 2023.

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství tímto způsobem

 1. provádění výkopových prací,
 2. umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje či služeb,
 3. umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
 4. umístění skládek,
 5. užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství.
 2. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení.

Sazba poplatku

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
5 Kč
b)
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
10 Kč
c)
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
20 Kč
d)
za provádění výkopových prací
1 Kč
e)
za umístění stavebních zařízení
1 Kč
f)
za umístění reklamních zařízení
10 Kč
g)
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
5 Kč
h)
za umístění zařízení cirkusů
5 Kč
i)
za umístění skládek
3 Kč
j)
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
10 Kč
k)
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
5 Kč
 
 
2. Paušální částka:
 
a)
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb za každý započatý 1 m2
200 Kč/měsíc
b)
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
za každý započatý 1 m2
100 Kč/měsíc
c)
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
(restauračních stolků a zahrádek sloužících k občerstvení za každých započatých 10 m2)
400 Kč/měsíc
d)
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
(zboží přechodně vystavené před stálou prodejnou za každý započatý 1 m2)
200 Kč/měsíc
e)
za umístění stavebních zařízení za každých započatých 10 m2
200 Kč/měsíc
f)
za umístění reklamních zařízení
(přenosné stojanové zařízení při záboru do 1 m2 včetně)
300 Kč/rok/kus
g)
za umístění reklamních zařízení
(napevno umístěné zařízení při záboru do 1 m2 včetně)
1000 Kč/rok
 

Úhrada poplatku

 1. Hotově nebo platební kartou na Městském úřadě v Lázních Bělohradě, kancelář poklady, místnost č. 2.03.
 2. Převodem na účet města Lázně Bělohrad č. ú.: 19-2220541/0100. Variabilní symbol sdělí poplatníkům správce poplatku Veronika Festová, DiS., tel: 497 772 116, festova@lazne-belohrad.cz.

Splatnost poplatku

 1. Při užívání veřejného prostranství po dobu 1 až 3 dny nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
 2. Při užívání veřejného prostranství po dobu 4 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
 3. Poplatek dle paušální částky je splatný nejpozději 30. 6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Osvobození

 1. Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  • užívání veřejných prostranství městem Lázně Bělohrad,
  • užívání veřejných prostranství příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lázně Bělohrad,
  • užívání veřejných prostranství organizacemi s vlastnickým podílem města Lázně Bělohrad,
  • užívání veřejných prostranství z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí po dobu nepřesahující 7 dnů,
  • umístění skládky v délce do 48 hodin.

 

Dokumenty


2.1.2024 | formuláře | místní poplatek - veřejná prostranství

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (PDF)

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství ve formátu pdf.

2.1.2024 | formuláře | místní poplatek - veřejná prostranství

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (DOCX)

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství ve formátu docx.

2.1.2024 | formuláře | místní poplatek - veřejná prostranství

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (PDF)

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství ve formátu pdf.

2.1.2024 | formuláře | místní poplatek - veřejná prostranství

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (DOCX)

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství ve formátu docx.

11.12.2023 | obecně závazné vyhlášky | místní poplatek - veřejná prostranství

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 4/2023

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, č. 4/2023 s účinností od 1. 1. 2024.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad