Svatební obřady

Zpět

Fotogalerie obřadních míst


Vážení snoubenci,
v souvislosti s Vaším přáním uzavřít manželství před MěÚ v Lázních Bělohradě Vám předkládáme následující informace.

 

Nové podmínky pro sňatečné obřady od 11. května 2020

Pokud plánujete svatbu nebo máte již zamluvený termín svatby po 11. květnu 2020, přečtěte si nové nařízení vlády, které sňatečné obřady konané po tomto datu upravuje. Sňatečného obřadu se nesmí účastnit více než 100 lidí a všichni kromě snoubenců musí mít roušky.

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11. května 2020

 

Termín svatby

Termín svatby lze domluvit na matrice s libovolným předstihem, nejpozději cca 3 týdny před požadovaným termínem svatby. Je-li snoubenec cizinec, termín svatby lze potvrdit až po předložení veškerých požadovaných dokladů na matriku.

Doklady k uzavření sňatku

Snoubenci vyplní předepsaný tiskopis Dotazník k uzavření manželství a spolu s ním předloží:

  • platné občanské průkazy
  • rodné listy obou snoubenců (popř. dítěte)
  • rozvedení: rozsudek o rozvodu s vyznačením nabytí právní moci
  • vdovci: úmrtní list bývalého manžela/manželky

V případě rozvodu v cizině je mimo úřední překlad rozsudku někdy požadováno další ověření, či rozhodnutí Nejvyššího soudu. V případě úmrtí v zahraničí je třeba předložit úmrtní list, vydaný zvláštní matrikou v Brně. Podrobnosti ke konkrétní situaci sdělí matrika.

Nemá-li snoubenec občanský průkaz a předkládá cestovní pas, nebo nemá uveden v OP aktuální rodinný stav, musí předložit výpis z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (vydává úřad obce s rozšířenou působností dle trvalého pobytu občana).

Je-li snoubenec cizinec, předloží další doklady dle informací matrikářky. Nemluví, nebo nerozumí-li snoubenec česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Jeho účast  zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.

V případě občanského i církevního sňatku je třeba doložit osobní údaje svědků.

Správní poplatek

1000,- Kč zaplatí snoubenci, pokud je svatba mimo úředně určenou místnost nebo mimo stanovenou dobu. (úředně určenou místností pro uzavírání manželství je obřadní síň v budově Fričova muzea ul. Vojtíškova 191, Lázně Bělohrad a dnem stanoveným pro uzavírání manželství je sobota v době od 9h do 13h). V souvislosti s uzavřením sňatku mimo obřadní místnost nebo mimo stanovenou dobu, je třeba předložit vyplněný formulář Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství.

Cizinci
2000,- Kč zaplatí snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území  na území ČR
3000,- Kč zaplatí snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR (oba jsou cizinci)

Obřadní místa

V Lázních Bělohradě si snoubenci mohou vybrat kterékoli vhodné místo i mimo obřadní místnost. Nejčastěji jsou sňatky uzavírány v Dolním Javoří (Javorský mlýn), na Byšičkách, v Zámeckém parku, či v parku u Fričova muzea. V případě sňatku mimo obřadní síň je možné na matrice dohodnout vybavení pro výzdobu svatebního místa.

Fotogalerie obřadních míst

Doplňkové služby města

Květinovou výzdobu a dekoraci nezajišťujeme. Za zapůjčení jakéhokoli množství nabízených výzdob, nebo techniky pro ozvučení obřadu účtujeme jednotnou cenu 3.000,- Kč.

Výzdoba a vybavení

  • Zapůjčujeme až 16 ks židlí včetně bílých potahů, obřadní stůl oválný s bílým ubrusem, dřevěný oblouk, červený koberec dlouhý cca 7 m, červený koberec krátký cca 3 m.
  • V jednotné ceně půjčovného je zahrnuta doprava na místo svatebního obřadu a zpět.

Ozvučení obřadu mimo obřadní místnost

  • Obřad je možné ozvučit reprodukovanou hudbou. Zapůjčujeme aktivní reprosoustavu, notebook nebo mp3 přehrávač.
  • Repertoár a obsluhu přehrávače zajišťuje objednávající.

Církevní sňatek

Výše uvedené podmínky ohledně předkládaných dokladů snoubenců platí i pro církevní sňatek. Ten může být uzavřen před příslušným orgánem církve poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců a po předložení dokladů k uzavření manželství. Osvědčení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců.

Více informací na městském úřadě

S vyřízením žádosti o uzavření sňatku  a Vašimi dotazy se můžete obrátit na matrikářku MěÚ Lázně Bělohrad.

Simona Černá
tel. 493 793 190
e-mail: matrika@lazne-belohrad.cz

 

 


Dokumenty


22.4.2020

Doporučerní pro matriční úřady k realizaci opatření MZ účinného od 20. dubna 2020

Informace k průběhu obřadu a podmínky konání obřadu.
stáhnout soubor

5.2.2019

Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství

Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě a/nebo mimo dobu stanovenou radou obce.
stáhnout soubor

5.2.2019

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření platného manželství - církevní sňatek

Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve.
stáhnout soubor

5.2.2019

Osobní údaje svědků

V případě občanského i církevního sňatku je třeba doložit osobní údaje svědků.
stáhnout soubor

5.2.2019

Dotazník k uzavření manželství

Dotazník k uzavření manželství
stáhnout soubor
Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad