Svatební obřady

Zpět

Fotogalerie obřadních míst


Svatební obřady konané od 27. 12. 2020

Vláda svým usnesením č. 1375 o zákazu volného pohybu osob od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 595/2020 Sb., omezila od 27. prosince 2020 počet účastníků sňatečných obřadů a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství na 15 osob.

Pokyn k nahlédnutí zde: Doporučení pro obce

 


Vážení snoubenci,
v souvislosti s Vaším přáním uzavřít manželství před MěÚ v Lázních Bělohradě Vám předkládáme následující informace.

Termín svatby

Termín svatby lze domluvit na matrice s libovolným předstihem, nejpozději cca 3 týdny před požadovaným termínem svatby. Je-li snoubenec cizinec, termín svatby lze potvrdit až po předložení veškerých požadovaných dokladů na matriku.

Doklady k uzavření sňatku

Snoubenci vyplní předepsaný tiskopis Dotazník k uzavření manželství a spolu s ním předloží:

  • platné občanské průkazy
  • rodné listy obou snoubenců (popř. dítěte)
  • rozvedení: rozsudek o rozvodu s vyznačením nabytí právní moci
  • vdovci: úmrtní list bývalého manžela/manželky

V případě rozvodu v cizině je mimo úřední překlad rozsudku někdy požadováno další ověření, či rozhodnutí Nejvyššího soudu. V případě úmrtí v zahraničí je třeba předložit úmrtní list, vydaný zvláštní matrikou v Brně. Podrobnosti ke konkrétní situaci sdělí matrika.

Nemá-li snoubenec občanský průkaz a předkládá cestovní pas, nebo nemá uveden v OP aktuální rodinný stav, musí předložit výpis z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (vydává úřad obce s rozšířenou působností dle trvalého pobytu občana).

Je-li snoubenec cizinec, předloží další doklady dle informací matrikářky. Nemluví, nebo nerozumí-li snoubenec česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Jeho účast  zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.

V případě občanského i církevního sňatku je třeba doložit osobní údaje svědků.

Správní poplatek

1000,- Kč zaplatí snoubenci, pokud je svatba mimo úředně určenou místnost nebo mimo stanovenou dobu. (úředně určenou místností pro uzavírání manželství je obřadní síň v budově Fričova muzea ul. Vojtíškova 191, Lázně Bělohrad a dnem stanoveným pro uzavírání manželství je sobota v době od 9h do 13h). V souvislosti s uzavřením sňatku mimo obřadní místnost nebo mimo stanovenou dobu, je třeba předložit vyplněný formulář Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství.

Cizinci
2000,- Kč zaplatí snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území  na území ČR
3000,- Kč zaplatí snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR (oba jsou cizinci)

Obřadní místa

V Lázních Bělohradě si snoubenci mohou vybrat kterékoli vhodné místo i mimo obřadní místnost. Nejčastěji jsou sňatky uzavírány v Dolním Javoří (Javorský mlýn), na Byšičkách, v Zámeckém parku, či v parku u Fričova muzea. V případě sňatku mimo obřadní síň je možné na matrice dohodnout vybavení pro výzdobu svatebního místa.

Fotogalerie obřadních míst

Doplňkové služby města

Květinovou výzdobu a dekoraci nezajišťujeme. Za zapůjčení jakéhokoli množství nabízených výzdob, nebo techniky pro ozvučení obřadu účtujeme jednotnou cenu 3.000,- Kč.

Výzdoba a vybavení

  • Zapůjčujeme až 16 ks židlí včetně bílých potahů, obřadní stůl oválný s bílým ubrusem, dřevěný oblouk, červený koberec dlouhý cca 7 m, červený koberec krátký cca 3 m.
  • V jednotné ceně půjčovného je zahrnuta doprava na místo svatebního obřadu a zpět.

Ozvučení obřadu mimo obřadní místnost

  • Obřad je možné ozvučit reprodukovanou hudbou. Zapůjčujeme aktivní reprosoustavu, notebook nebo mp3 přehrávač.
  • Repertoár a obsluhu přehrávače zajišťuje objednávající.

Církevní sňatek

Výše uvedené podmínky ohledně předkládaných dokladů snoubenců platí i pro církevní sňatek. Ten může být uzavřen před příslušným orgánem církve poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců a po předložení dokladů k uzavření manželství. Osvědčení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců.

Více informací na městském úřadě

S vyřízením žádosti o uzavření sňatku  a Vašimi dotazy se můžete obrátit na matrikářku MěÚ Lázně Bělohrad.

Simona Černá
tel. 493 793 190
e-mail: matrika@lazne-belohrad.cz

 

 


Dokumenty


20.1.2021

Doporučení pro matriční úřady k realizaci opatření krizových opatření vlády v oblasti uzavírání manželství a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství

Doporučení pro matriční úřady k realizaci opatření krizových opatření vlády v oblasti uzavírání manželství a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství
stáhnout soubor

22.4.2020

Doporučerní pro matriční úřady k realizaci opatření MZ účinného od 20. dubna 2020

Informace k průběhu obřadu a podmínky konání obřadu.
stáhnout soubor

5.2.2019

Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství

Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě a/nebo mimo dobu stanovenou radou obce.
stáhnout soubor

5.2.2019

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření platného manželství - církevní sňatek

Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve.
stáhnout soubor

5.2.2019

Osobní údaje svědků

V případě občanského i církevního sňatku je třeba doložit osobní údaje svědků.
stáhnout soubor

5.2.2019

Dotazník k uzavření manželství

Dotazník k uzavření manželství
stáhnout soubor
Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad