Povinně zveřejňované informace

Zpět


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění vyhlášky č. 275/2021 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

1. Název

Město Lázně Bělohrad

 

2. Důvod a způsob založení

Město Lázně Bělohrad (dále jen „město") je obcí ve smyslu čl 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Vzniklo na základě zákona (zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen „zákon o obcích")).
Město je základním územním samosprávným společenstvím občanů v souladu s ust. § 1 zákona o obcích a dle ust. § 2 tohoto zákona jako veřejnoprávní korporace s vlastním majetkem vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Výkon samostatné působnosti

Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Své záležitosti město spravuje samostatně prostřednictvím zastupitelstva města, dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.
Při výkonu této působnosti se město řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Dozorovým orgánem ve věcech samostatné působnosti je Ministerstvo vnitra.

Výkon státní správy

Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, dále se řídí obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost. V záležitostech přenesené působnosti je nadřízeným orgánem Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

 

3. Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Lázně Bělohrad
Náměstí K. V. Raise 635
507 81  Lázně Bělohrad

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Lázně Bělohrad
Náměstí K. V. Raise 635
507 81  Lázně Bělohrad

Sociální pracovník Městského úřadu Lázně Bělohrad
Prostřední Nová Ves 2
507 81  Lázně Bělohrad

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí
8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
Středa
8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
Pátek 8:00 - 11:30
 

 

4.4 Telefonní čísla

Umístěno v sekci úřad/kontakty

 

4.5 Adresa internetových stránek

http://www.lazne-belohrad.cz

 

4.6 Adresa podatelny

Městský úřad Lázně Bělohrad
Náměstí K. V. Raise 635
507 81 Lázně Bělohrad

Přehled technických nosičů dat pro příjem dokumentů v elektronické podobě a další informace k provozu podatelny jsou umístěny na stránce podatelny.

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

e-podatelna@lazne-belohrad.cz

 

4.8 Datová schránka

ih9bc8k

 

5. Případné platby lze poukázat

19-2220541/0100

 

6. IČO

00271730

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00271730

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Umístěno v sekci dokumenty.

 

8.2 Rozpočet

Umístěno v sekci rozpočet.

 

9. Žádosti o informace

Umístěno v sekci poskytování informací.

 

10. Příjem žádostí a podání

Podání žádosti nebo stížnosti, předložení návrhu, podnětu, jiného dožádání je možné způsoby uvedenými na stránce podatelny.

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 

11.2 Vydané právní předpisy

Umístěno v sekci obecně závazné vyhlášky.

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací
 
 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

-

 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Město Lázně Bělohrad nemá žádné vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

 

13.2 Výhradní licence

Město Lázně Bělohrad neposkytlo žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Umístěno v sekci poskytování informací

 Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad