Povinně zveřejňované informace

Zpět


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název
Město Lázně Bělohrad
   
2. Důvod a způsob založení
Dle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

Město  Lázně Bělohrad (dále jen město) je základním územním společenstvím občanů  v souladu s § 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 2 tohoto zákona jako veřejnoprávní korporace s vlastním majetkem vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst.2  písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
 
             Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony ( viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 7odst.2, § 61 a násl. zákona o obcích ).

   
3. Organizační struktura
Zde si můžete stáhnout dokument popisující organizační strukturu Městského úřadu Lázně Bělohrad
   
4. Kontaktní spojení
umístěno v sekci úřad/kontakty
   
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Město Lázně Bělohrad
náměstí K. V. Raise 35
507 81  Lázně Bělohrad
   
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad
náměstí K. V. Raise 35
507 81  Lázně Bělohrad

Sociální péče
Prostřední Nová Ves 2
507 81  Lázně Bělohrad

   
4.3 Úřední hodiny

Pondělí    8:00 - 11:30        12:30 - 17:00
Středa     8:00 - 11:30        12:30 - 17:00
Pátek      8:00 - 11:30

   
4.4 Telefonní čísla
umístěno v sekci úřad/kontakty
   
4.5 Číslo faxu
nevedeme
   
4.6 Adresa webové stránky
http://www.lazne-belohrad.cz
   
4.7 Elektronická adresa podatelny
e-podatelna@lazne-belohrad.cz
   
4.8 Další elektronické adresy
umístěno v sekci úřad/kontakty
   
5. Případné platby lze poukázat
KB Jičín - č. účtu 19-2220541/0100
   
5.1 Druhy daní, které lze platit bezhotovostním převodem  
  • místní poplatek ze psů,
  • místní poplatek z pobytu
  • místní poplatek za užívání veřejného prostranství,
  • místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Pro sdělení způsobu označení úhrady volejte 493 034 790 (komunální odpad), pro ostatní místní poplatky 493 792 261.

Úhradu lze provést též hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu v úředních hodinách pro veřejnost.

 
   
6. IČO
IČO: 00271730
   
7. DIČ
DIČ: CZ00271730
   
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Veškeré dokumenty najdete na webu v sekci dokumenty
   
8.2 Rozpočet
Dokumenty rozpočtu naleznete v sekci dokumenty v úseku "investice, rozpočet a závěrečný účet města"
   
9. Žádosti o informace
Veškeré informace k podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. naleznete na stránce poskytování informací
   
10. Příjem žádostí a podání

Podání žádosti, stížnosti, návrhu, podnětu či jiné dožádání je možné způsoby popsanými na stránce podatelny

   
11. Opravné prostředky
naleznete v sekci opravné prostředky
   
12. Formuláře
Veškeré formuláře naleznete v sekci dokumenty po nastavení typu "formuláře"
   
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place
   
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Seznam nejdůležitějších právních předpisů
   
14.2. Vydané právní předpisy
Vydané právní předpisy jsou k dispozici v sekci dokumenty po nastavení typu "obecně závazné vyhlášky"
   
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
 Ceník úhrad za poskytování informací
   
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 -
   
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
-
   
16.2 Výhradní licence
 -
   
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy naleznete v kategorii dokumenty po nastavení úseku "poskytování informací"
   

 Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad