Silniční správní úřad

Zpět

V současné době v České republice vykonávají působnost silničního správního úřadu podle zákona č. 1997 Sb., o pozemních komunikacích tyto orgány:

 • Ministerstvo dopravy ve věcech dálnic a rychlostních silnic,
 • krajské úřady ve věcech silnic I. třídy s výjimkou rychlostních,
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací
 • obecní úřady ve věcech místních komunikací, pokud zákon pro určité případy nestanoví, že tuto působnost v určitém směru vykonává jiný správní úřad.

Výkon činnosti silničního správního úřadu v přenesené působnosti vykonává Stavební odbor Městského úřadu Lázně Bělohrad v tomto rozsahu:

Silniční správní úřad příslušný dle § 40 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na úseku silničního hospodářství v rozsahu správního územního obvodu města Lázně Bělohrad pro místní komunikace rozhoduje v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností:

 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie;
 • rozhoduje o připojování pozemních komunikací a nemovitostí na místní komunikace (vydané rozhodnutí je dokladem k žádosti na rozhodnutí o umístění stavby podávané u obecného stavebního úřadu) 
 • rozhoduje o zrušení místní komunikace (změna užívání stavby nebo její odstranění) 
 • rozhoduje o dočasném zákazu stání v případě veřejného zájmu (následná možnost odstranění vozidla vlastníkem komunikace, např. při strojním čištění) 
 • rozhoduje o omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (podmínkou souhlas vlastníka komunikace a dopravně inženýrské opatření (dočasné dopravní značení) odsouhlasené příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR 
 • rozhoduje o zvláštním užívání komunikace 
 • v rámci výkonu státního dozoru sleduje zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti komunikace
 • zajišťuje úpravu místního značení a řeší problematická místa v dopravě

Dokumenty


12.6.2024 | obecné | silniční správní úřad

Zvláštní užívání komunikace

Životní situace popisující nejčastější dotazy o odpovědi týkající se zvláštního užívání komunikace.

12.7.2021 | formuláře | silniční správní úřad

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - zařízení staveniště, lešení, kontejnery, skládky materiálu nebo paliva

Zvláštní užívání dle § 25, odstavce 6, písmena c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

12.7.2021 | formuláře | silniční správní úřad

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - stavební práce

Zvláštní užívání dle § 25, odstavce 6, písmena c) resp. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

12.7.2021 | formuláře | silniční správní úřad

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - stánky, prodejní zařízení

Zvláštní užívání dle § 25, odstavce 6, písmena c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

12.7.2021 | formuláře | silniční správní úřad

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - reklamní poutače typu A

V souladu s ust. § 25, odstavce 6, písmena c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žádám(e) o vydání povolení zvláštního užívání komunikace

12.7.2021 | formuláře | silniční správní úřad

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky

V souladu s ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

12.7.2021 | formuláře | silniční správní úřad

Žádost o povolení připojení k místní komunikaci - zřízení sjezdu

v souladu s ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisůMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad