Územní plán

Zpět

Upravený návrh změny č. 2 ÚP Lázně Bělohrad k veřejnému nahlédnutí od 22. 12. 2021.

Oznámení místa a termínu veřejného projednání spojeného s výkladem k návrhu změny č. 2 územního plánu (dále jen ÚP) Lázně Bělohrad a vystavení návrhu změny č. 2 ÚP Lázně Bělohrad.

Veřejné projednání spojené s výkladem k návrhu změny č. 2 ÚP Lázně Bělohrad se uskuteční v pondělí 14. 2. 2022 od 15.00 hodin v aule Základní školy K. V. Raise v Lázních Bělohradě.

 

Aktuální územní plán

Úplné znění po Změně č. 1 územního plánu Lázně Bělohrad.

 

 

Územní studie Tyršova

Územní studie - dle § 25 stavebního zákona ověřuje možnosti a podmínky změn v území a slouží jako podklad pro rozhodování v území.

Závazná dnem schválení možnosti využití - 9.12.2016.

Zde si můžete stáhnout jednotlivé části územní studie.

Celou územní studii si můžete stáhnout také v souboru ZIP.

 

 

Územní studie sídelní zeleně Lázně Bělohrad 

Územní studie sídelní zeleně je zpracována pro katastrální území Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves, Prostřední Nová Ves a Dolní Nová Ves. Předmětné pozemky nejsou omezeny na vlastnictví města Lázně Bělohrad. Informace o vlastnictví jsou upřesněny v tabulkové části u jednotlivých řešených ploch.

Územní studie sídelní zeleně Lázně Bělohrad je závazná ode dne schválení možnosti jejího využití, tj. od 2. 7. 2020. 

 

Územní studie - Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves

Cílem řešení územní studie Dolní Nová Ves je prověřit podrobnější funkční a prostorové uspořádání řešené lokality včetně členění na stavební pozemky s ohledem na její dopravní napojení na přeložku silnice II/501 a další vazby v souladu s novým Územním plánem města Lázně Bělohrad (ÚP).

Závazná dnem schválení možnosti využití - 30.07.2020.

Zde si můžete stáhnout jednotlivé části územní studie.

Celou územní studii si můžete stáhnout také v souboru ZIP.

 

Územní studie - Lázně Bělohrad - Prostřední Nová Ves

Cílem řešení územní studie Prostřední Nová Ves je prověřit podrobnější funkční a prostorové uspořádání řešené lokality včetně členění na stavební pozemky s ohledem na její dopravní napojení na koridor přeložky silnice II/284 na Miletín a další vazby na městskou infrastrukturu v souladu s Územním plánem města Lázně Bělohrad (ÚP).

Závazná dnem schválení možnosti využití - 30.07.2020.

Zde si můžete stáhnout jednotlivé části územní studie.

Celou územní studii si můžete stáhnout také v souboru ZIP.

Dokumenty


24.5.2021 | obecné | územní plán

Zpráva o uplatňování územního plánu Lázně Bělohrad

dle §55 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a §15 vyhlášky č.

500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (ve znění pozdějších předpisů).

26.8.2020 | obecné | územní plán

Územní studie - Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves

Cílem řešení územní studie Dolní Nová Ves je prověřit podrobnější funkční a prostorové uspořádání řešené lokality včetně členění na stavební pozemky s ohledem na její dopravní napojení na přeložku silnice II/501 a další vazby v souladu s novým Územním plánem města Lázně Bělohrad (ÚP).

26.8.2020 | obecné | územní plán

Územní studie - Lázně Bělohrad - Prostřední Nová Ves

Cílem řešení územní studie Prostřední Nová Ves je prověřit podrobnější funkční a prostorové uspořádání řešené lokality včetně členění na stavební pozemky s ohledem na její dopravní napojení na koridor přeložky silnice II/284 na Miletín a další vazby na městskou infrastrukturu v souladu s Územním plánem města Lázně Bělohrad (ÚP).

22.12.2017 | obecné | územní plán

Výzva k předání návrhů k pořízení změny č. 2 územního plánu

Výzva k předání návrhů k pořízení změny č. 2 územního plánu Lázně Bělohrad.

10.1.2017 | obecné | územní plán

Územní studie Lázně Bělohrad - Tyršova

Územní studie - dle § 25 stavebního zákona ověřuje možnosti a podmínky
změn v území a slouží jako podklad pro rozhodování v území.

2.12.2015 | formuláře | územní plán

Žádost o změnu územního plánu

Slouží pro podání návrhu na pořízení změny územního plánu.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad