Dotace a příspěvky

Zpět

Dotace a příspěvky na rok 2019

Dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad jsou poskytovány v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Cílem individuálních dotací z rozpočtu města Lázně Bělohrad je podpora veřejně prospěšných činností na území města či ve prospěch občanů města, na podporu veřejně prospěšných aktivit
v oblastech kultury, vzdělávání, sportu a tělovýchovy, turistického ruchu, sociálních služeb a to
s cílem motivace občanů města k organizování a rozvíjení volnočasových aktivit, zejména podpory
a zapojení co nejširšího okruhu dětí a mládeže do smysluplného naplnění jejich volného času, rozvíjení jejich osobnosti a prevenci negativních společenských jevů.

Dotace lze poskytnout:

 • Na celoroční činnost (v žádosti se v časovém harmonogramu uvede „Dotace na činnost“, rok 2019) s průběžným čerpáním po celý rok (nejpozději 31.12.2019) a provedením dílčího vyúčtováním do 31.7. 2019 a celkového vyúčtování nejpozději do 15.1.2020.
 • Na podporu veřejně prospěšných aktivit (v žádosti se v časovém harmonogramu uvede „Dotace na podporu“, a předpokládaný termín čerpání) formou dotace na jednorázové nákupy zboží nebo služeb potřebných pro výkon činnosti nebo v souvislosti s realizací konkrétních akcí nebo projektů, s čerpáním v omezeném časovém období kratším než jeden kalendářní rok a provedením vyúčtováním nejpozději následující měsíc po měsíci, ve kterém byla provedena úhrada posledního účetního dokladu, kterým byla čerpána dotace na jednorázovou akci nebo nákup výrobků či služeb (ale nejpozději do 15.1.2020).

V roce 2019 je možné podávat žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Lázně Bělohrad formou individuální dotace od 7.1.2019 do 31.5.2019 na dlouhodobou činnost a od 7.1.2019 do 30.11.2019.

Dotace k realizaci projektů nebo činnosti lze v průběhu běžného kalendářního roku čerpat nejpozději do 31.12.2019.

Dotaci lze poskytnout žadatelům na neinvestiční výdaje, kteří mají vyrovnány všechny finanční závazky vůči městu Lázně Bělohrad. Za nevyrovnaný závazek se také považuje nedostatečné nebo neprovedené vyúčtování za předchozí období ve stanoveném termínu.

Postup pro poskytnutí individuální dotace:

1. Podání  „Žádosti o poskytnutí dotace  z rozpočtu města Lázně Bělohrad“.

Kompletně vyplněnou  a oprávněnou osobou podepsanou žádost na předepsaném formuláři, včetně požadovaných příloh, je třeba doručit písemně na adresu: Město Lázně Bělohrad, nám. K.V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad.

 • Vzor žádosti pro fyzické osoby 2019 (.docx, .pdf)
 • Vzor žádosti pro právnické osoby 2019 (.docx, .pdf)

Nedílnými přílohami k žádosti právnické osoby jsou:

 1. kopie dokladu o právní subjektivitě
 2. pověření osoby oprávněné k jednání za žadatele o dotaci (např. výpis z rejstříku, usnesení příslušných orgánů žadatele, zápis z členské schůze, registrační list apod.), 
 3. kopie dokladu o přidělení identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla žadateli, 
 4. kopie dokladu o zřízení bankovního účtu znějícího na žadatele, na který budou prostředky dotace poskytnuty. (Zcela výjimečně, pokud osoba bankovní účet nemá zřízen, lze nahradit čestným prohlášením), 
 5. podrobný popis projektu a položkový rozpočet při žádosti nad 50 000 Kč u jednorázových projektů 


Nedílnými přílohami k žádosti podnikající fyzické osoby jsou:

 1. kopie dokladu o přidělení identifikačního čísla žadateli,
 2. kopie dokladu o zřízení bankovního účtu znějícího na žadatele, na který budou prostředky dotace poskytnuty. (Zcela výjimečně, pokud osoba bankovní účet nemá zřízen, lze nahradit čestným prohlášením), 
 3. podrobný rozpočet u žádostí nad 50 tis. Kč

Nedílnými přílohami k žádosti soukromé fyzické osoby jsou:

 1. kopie dokladu o zřízení bankovního účtu znějícího na žadatele, na který budou prostředky dotace poskytnuty. (Zcela výjimečně, pokud osoba bankovní účet nemá zřízen, lze nahradit čestným prohlášením), 
 2. podrobný rozpočet u žádosti nad 50 tis. Kč

Pokud je podávána žádost na dotaci na již uskutečněnou jednorázovou akci je povinnou přílohou ekonomické vyhodnocení projektu /náklady, výnosy/ a Identifikace a výše finančních zdrojů, které byly použity k úhradě nákladů.

V případě, že přílohy byly doloženy v minulosti a u žadatele nedošlo ke změně, není třeba je znovu dokládat.

2. Žádost bude projednána v příslušných orgánech města pouze pokud, bude obsahovat všechny požadované údaje a bude dostatečně konkrétní v položkách, na které bude dotace využita.

3. Dotaci schvaluje u částky do 50 tis. Kč  Rada města Lázně Bělohrad (RM) a  nad 50 tis. Kč Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad (ZM).

Podáním žádosti nevzniká žadateli na dotaci právní nárok. Celková částka pro poskytování dotací je určená schváleným rozpočtem města Lázně Bělohrad pro rok 2019.

4. RM nebo ZM schválí uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace.

Požadavky a podmínky pro čerpání dotace poskytovatelem budou zahrnuty do smlouvy.  Po podpisu smlouvy příjemcem bude dotace poukázána převodem na účet příjemce. Zcela výjimečně u osob, které čestně prohlásí, že nemají bankovní účet zřízen, lze dotaci vyplatit v hotovosti na pokladně městského úřadu, při dodržení zásad dle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.

5. Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými předpisy a podmínkami uvedenými ve smlouvě.

6. Příjemce předloží vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném formuláři:

 • Finanční vypořádání 2019 - fyzická osoba (.docx, .pdf)
 • Finanční vypořádání 2019 - právnická osoba (.docx, .pdf)

Upozornění: Při vyúčtování bude požadováno detailní doložení případů, když dotace byla použita na odměny a obdobná peněžní plnění fyzickým osobám a hodinová sazba v těchto případech.

Podepsaný formulář oprávněnou osobou bude doručen na podatelnu MěÚ v jednom vyhotovení se všemi požadovanými přílohami a údaji.

Dokumenty


16.8.2019 | obecné | dotace a příspěvky

Neinvestiční dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad

Přehled schváleným neinvestičních dotací z rozpočtu města Lázně Bělohrad k 31. srpnu 2019

20.12.2018 | obecné | dotace a příspěvky

Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2019 - PO (DOCX)

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad právnické osobě pro rok 2019.

20.12.2018 | obecné | dotace a příspěvky

Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2019 - FO (DOCX)

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad fyzické osobě pro rok 2019.

20.12.2018 | obecné | dotace a příspěvky

Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2019 - PO (PDF)

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad právnické osobě pro rok 2019.

20.12.2018 | obecné | dotace a příspěvky

Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2019 - FO (PDF)

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad fyzické osobě pro rok 2019.

20.12.2018 | obecné | dotace a příspěvky

Finanční vypořádání individuální dotace 2019 - fyzická osoba (DOCX)

Finanční vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu města Lázně Bělohrad na rok 2019.

20.12.2018 | obecné | dotace a příspěvky

Finanční vypořádání individuální dotace 2019 - fyzická osoba (PDF)

Finanční vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu města Lázně Bělohrad na rok 2019.

20.12.2018 | obecné | dotace a příspěvky

Finanční vypořádání individuální dotace 2019 - právnická osoba (DOCX)

Finanční vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu města Lázně Bělohrad na rok 2019.

20.12.2018 | obecné | dotace a příspěvky

Finanční vypořádání individuální dotace 2019 - právnická osoba (PDF)

Finanční vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu města Lázně Bělohrad na rok 2019.

14.12.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 57/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 57/2017 ze dne 13.12.2017

9.11.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 27/2017

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 ZM č. 27/2017 ze dne 1.11.2017.

1.11.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 55/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 55/2017 ze dne 25.10.2017.

4.10.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 54/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 54/2017 ze dne 4.10.2017.

25.9.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 26/2017

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 ZM č. 26/2017 ze dne 20.9.2017.

14.9.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 53/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 53/2017 ze dne 13.9.2017.

24.8.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 52/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 52/2017 ze dne 23.8.2017.

29.6.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 25/2017

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 ZM č. 25/2017 ze dne 21.6.2017.

2.6.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 46/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 46/2017 ze dne 1.6.2017.

9.5.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 45/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 45/2017 ze dne 3.5.2017.

4.5.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 24/2017

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 ZM č. 24/2017 ze dne 20.4.2017.

27.4.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 44/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 44/2017 ze dne 12.4.2017.

19.9.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 34/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 34/2016 ze dne 14.9.2016

4.8.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 31/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 31/2016 ze dne 13.7.2016

8.7.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 17/2016

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 ZM č. 17/2016 ze dne 22.6.2016.

21.6.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 30/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 30/2016 ze dne 16.6.2016

5.5.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 15/2016

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 ZM č. 15/2016 ze dne 20.4.2016

19.4.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 26/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 26/2016 ze dne 13.4.2016.

5.4.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 23/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 23/2016 ze dne 4.2.2016.

5.4.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 24/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 24/2016 ze dne 2.3.2016

5.4.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 14/2016

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 ZM č. 14/2016 ze dne 10.2.2016

24.2.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Vzor - Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad pro rok 2016

Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými předpisy a podmínkami uvedenými ve smlouvě.

28.5.2015 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených účelových finančních příspěvků z rozpočtu města Lázně Bělohrad - 2015

Přehled schválených účelových finančních příspěvků z rozpočtu města Lázně Bělohrad za rok 2015.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad