Místní poplatek z pobytu

Zpět

Poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, kterou schválilo zastupitelstvo města Lázní Bělohradu dne 18. února 2021.

Poplatek z pobytu platí:

 1. Osoby, které v obci nejsou přihlášeny a po dobu trvající nejdéle 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů pobývají na území města Lázně Bělohrad za úplatu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.
 2. Poplatek ve stanovené výši vybere a městu odvede ubytovatel, který úplatný pobyt poskytl.

Ohlašovací povinnost

Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku zahájení/ukončení poskytování pobytu osob za úplatu do 15 dnů od zahájení této činnosti.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku činí 30,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Úhrada poplatku:

 1. Hotově nebo platební kartou na Městském úřadě v Lázních Bělohradě, dveře č. 3.
 2. Převodem na účet města Lázně Bělohrad č. ú.: 19-2220541/0100. Variabilní symbol sdělí poplatníkům správce poplatku Veronika Festová, DiS., tel: 493 792 261, festova@lazne-belohrad.cz.

Splatnost poplatku

Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

Osvobození a úlevy:

 1. Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
  • nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
  • mladší 18 let,
  • hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
   • hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo 
   • nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
  • pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
  • vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
  • pobývající na území obce
   • ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
   • v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
   • v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
   • za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému
 2. Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Dokumenty


3.3.2022 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Výkaz zúčtování poplatku

Výkaz zúčtování poplatku k místnímu poplatku z pobytu

12.3.2021 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu

12.3.2021 | obecně závazné vyhlášky | místní poplatek - poplatek z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, která je
účinná od 12. 3. 2021 a nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020.

1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Ubytovací kniha

Vzor ubytovací knihy k místnímu poplatku z pobytu.

1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytuMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad