Místní poplatek z pobytu

Zpět

Poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu, č. 3/2023, kterou schválilo zastupitelstvo města Lázní Bělohradu dne 8. listopadu 2023.

Předmět, poplatník a plátce poplatku

 1. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí, s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče.
 2. Poplatníkem poplatku je osoba, která ve městě není přihlášená.
 3. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Ohlašovací povinnost

Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku zahájení/ukončení poskytování pobytu osob za úplatu do 15 dnů od zahájení této činnosti.

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 30,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Úhrada poplatku

 1. Hotově nebo platební kartou na Městském úřadě v Lázních Bělohradě, místnost č. 2.03.
 2. Převodem na účet města Lázně Bělohrad č. ú.: 19-2220541/0100. Variabilní symbol sdělí poplatníkům správce poplatku Veronika Festová, DiS., tel: 497 772 116, festova@lazne-belohrad.cz.

Splatnost poplatku

Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
  • nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
  • mladší 18 let,
  • hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,
  • pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce,
  • vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
  • pobývající na území obce
   • ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
   • v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
   • v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
   • za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
 2. Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Dokumenty


2.1.2024 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Výkaz zúčtování poplatku k místnímu poplatku z pobytu (PDF)

Výkaz zúčtování poplatku k místnímu poplatku z pobytu ve formátu pdf.

2.1.2024 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu (PDF)

Výkaz zúčtování poplatku k místnímu poplatku z pobytu ve formátu pdf.

2.1.2024 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu (DOCX)

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu ve formátu docx.

2.1.2024 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Výkaz zúčtování poplatku k místnímu poplatku z pobytu (DOCX)

Výkaz zúčtování poplatku k místnímu poplatku z pobytu ve formátu docx.

2.1.2024 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu (PDF)

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu ve formátu pdf.

2.1.2024 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu (DOCX)

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu ve formátu docx.

11.12.2023 | obecně závazné vyhlášky | místní poplatek - poplatek z pobytu

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 3/2023

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad o místním poplatku z pobytu, č. 3/2023 s účinností od 1. 1. 2024.

1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - poplatek z pobytu

Ubytovací kniha

Vzor ubytovací knihy k místnímu poplatku z pobytu.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad