Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zpět

Poplatek je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky města č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou schválilo zastupitelstvo města Lázní Bělohradu dne 4. prosince 2019.

Pozor - změna od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 nabývá účinnost nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku zůstává na 500 Kč/poplatník/rok. Více informací najdete na stránce k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Formuláře budou zveřejněny na této stránce k 1. 1. 2022.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

 1. Fyzická osoba přihlášená v obci.
 2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Poplatková povinnost vzniká k datu nabytí vlastnictví nemovitosti. Poplatek je počítán na celé měsíce.

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik/zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku/zániku. Stejně tak změny údajů uvedených v ohlášení.
 2. Za nezletilého poplatníka jedná zákonný zástupce, za nesvéprávné jedná soudem pověřený opatrovník.

Sazba poplatku:

 1. Sazba poplatku na rok 2021 je stanovena obecně závaznou vyhláškou města Lázní Bělohradu č. 5/2019, a to 500 Kč za kalendářní rok.
 2. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Úhrada poplatku:

 1. Hotově nebo platební kartou na Městském úřadě v Lázních Bělohradě, dveře č. 4.
 2. Převodem na účet města Lázně Bělohrad č.ú.: 19-2220541/0100. Variabilní a specifický symbol sdělí poplatníkům správce poplatku Jitka Břeská, DiS. tel: 493034790, breska@lazne-belohrad.cz.

Nárok na osvobození od poplatku mají:

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba uvedená v zákonu o místních poplatcích a to:
  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Nad rámec zákonem stanoveného osvobození je dále od poplatku osvobozen:
  • poplatník, který se déle než 6 po sobě jdoucích měsíců zdržuje mimo územní našeho státu,
  • poplatník, po dobu výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody, pokud trvá déle než 3 po sobě jdoucí měsíce v průběhu kalendářního roku,
  • poplatník, který déle než 4 po sobě jdoucí měsíce navštěvuje nebo je umístěn v pobytovém zařízení typu: pobytové odlehčovací služby, týdenního stacionáře, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, azylového domu, pobytové služby následné péče,
  • poplatník, který je čtvrtým a dalším nezaopatřeným dítětem žijícím ve společné domácnosti, 
  • poplatník, který vlastní nemovitost a v této nemovitosti neprodukuje žádný odpad a zároveň je poplatníkem z důvodů trvalého pobytu v obci. V případě více vlastníků, z nichž alespoň jeden nesplňuje podmínku trvalého pobytu, nárok na osvobození zaniká.
 3. V případě, že poplatník neohlásí nárok na osvobození ve lhůtě do 120 dnů od vzniku tohoto nároku, osvobození zaniká.

Vrácení přeplatku

Pokud vznikne poplatníkovi při zániku poplatkové povinnosti vratitelný přeplatek ve výši 200,- Kč a více (§155 zákona č. 280/2009 Sb, daňový řád), je možné poplatek vrátit na základě žádosti.

Potřebné doklady

 • Přistěhovaní, přestěhovaní - Potvrzení o změně místa trvalého pobytu
 • Odstěhovaní - Potvrzení o změně místa trvalého pobytu (kam se poplatník odstěhoval)
 • U zemřelých - úmrtní list
 • U narozených - rodný list dítěte
 • U cizinců - cestovní doklad
 • U vlastníků stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba - list vlastnictví, případně kupní smlouva s potvrzením o nabytí vlastnictví z katastru nemovitostí.

Právní předpisy

 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vymáhání

Dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisůMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad