Poplatek za užívání veřejného prostranství

Zpět

Poplatek je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky města č. 7/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou schválilo zastupitelstvo města Lázní Bělohradu dne 14. prosince 2011.

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství:

 1. Provádění výkopových prací.
 2. Umístění dočasných staveb sloužící pro poskytování prodeje či služeb.
 3. Umístění stavebních a reklamních zařízení.
 4. Zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí.
 5. Umístění skládek.
 6. Vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto místa pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby filmových a televizních děl.

Ohlašovací povinnost:

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství.
 2. Doba užívání kratší než 3 dny je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení.

Sazba poplatku:

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

1. Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb, za umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných zařízení a za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
5 Kč
2. Za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje, za umístění reklamních zařízení a pro reklamní akce   10 Kč
3. Za provádění výkopových prací a za stavební zařízení 1 Kč
4. Za umístění skládek 3 Kč

Paušální částka:

1. Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb či prodeje
za každý započatý 1 m2
100 Kč/měsíc
2. Za umístění zařízení sloužící pro poskytování prodeje (restauračních stolků a zahrádek sloužících k občerstvení za každých 10 m2) 400 Kč/měsíc
3. Za umístění stavebních zařízení v délce do 1 měsíce za každých započatých 10 m2
200 Kč
4. Za umístění reklamních zařízení (přenosné stojanové zařízení, jehož plocha je do 1 m2 300 Kč/rok
5. Za umístění reklamních zařízení (na pevno umístěné zařízení, jehož plocha je do 1 m2) 1000 Kč/rok

Úhrada poplatku:

 1. Hotově nebo platební kartou na Městském úřadě v Lázních Bělohradě, dveře č. 3.
 2. Převodem na účet města Lázně Bělohrad č.ú.: 19-2220541/0100. Variabilní symbol sdělí poplatníkům správce poplatku Bc. Šárka Hlaváčová, tel: 493 792 261, hlavacova@lazne-belohrad.cz.

Splatnost poplatku:

 1. Při užívání veřejného prostranství kratší než 3 dny nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
 2. Poplatek dle paušální částky je splatný nejpozději 30. 6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Osvobození od poplatku:

 1. Z akcí jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
 2. Užívání veřejných prostranství městem Lázně Bělohrad.
 3. Umístění skládky v délce do 48 hodin.

 

Dokumenty


5.2.2019 | formuláře | místní poplatek - veřejná prostranství

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

25.1.2017 | formuláře | místní poplatek - veřejná prostranství

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2012 | obecně závazné vyhlášky | místní poplatek - veřejná prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 7/2011

Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvíMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad