Poplatek ze psů

Zpět

Poplatek je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky města č. 5/2011, o místním poplatku ze psů, kterou schválilo zastupitelstvo města Lázní Bělohradu dne 14. prosince 2011.

Poplatek ze psů platí držitel psa:

 1. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Lázně Bělohrad.
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik/zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku/zániku. Stejně tak změny údajů uvedené v ohlášení.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba osvobozená od poplatku.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku za kalendářní rok je stanovena obecně závaznou vyhláškou města Lázní Bělohradu č. 5/2011, a to:

 
první pes
druhý a každý další pes
1. Základní sazba
500 Kč 750 Kč
2. Zvýšená sazba (vnitřní lázeňské území, domy s více než třemi byty 750 Kč
1000 Kč
3. Sazba pro místní části Lány, Hřídelec, Uhlíře, Dolní Javoří, Brtev 300 Kč
550 Kč
4. Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč 300 Kč
5. Sazba pro obyvatele samot (např. Ohrada, za Bažantnicí, Brdík, Dolní Dvůr, Byšičky, Pod Hůrou č.p. 264,265, Kotykova alej č.p. 273, 129) 100 Kč
200 Kč

Úhrada poplatku:

 1. Hotově nebo platební kartou na Městském úřadě v Lázních Bělohradě, dveře č. 3.
 2. Převodem na účet města Lázně Bělohrad č.ú.: 19-2220541/0100. Variabilní symbol sdělí poplatníkům správce poplatku Bc. Šárka Hlaváčová, tel: 493 792 261, hlavacova@lazne-belohrad.cz.

Splatnost poplatku:

 1. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Nárok na osvobození od poplatku má:

 1. Držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, nebo osoba provádějící výcvik psů k doprovodu těchto osob.
 2. Osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy.
 3. Osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 4. Držitel psa převzatého z útulku nebo jiného podobného zařízení, osvobození platí po dobu 12 měsíců ode dne prokazatelného převzetí psa.
 5. Úleva ve výši 70% ze sazby poplatku pro držitele psa převzatého z útulku nebo jiného podobného zařízení na území města Lázně Bělohrad.

Vrácení přeplatku:

Pokud vznikne poplatníkovi při zániku poplatkové povinnosti přeplatek ve výši 100,-Kč a více, je možné poplatek vrátit na základě žádosti.

 

Dokumenty


25.1.2017 | formuláře | místní poplatek - psi

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k místímu poplatku ze psů

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k místímu poplatku ze psů.

5.2.2019 | formuláře | místní poplatek - psi

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti z místního poplatku ze psů

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti z místního poplatku ze psů

5.2.2019 | formuláře | místní poplatek - psi

Žádost o vrácení místního poplatku ze psů

Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku ze psů

1.1.2012 | obecně závazné vyhlášky | místní poplatek - psi

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku ze psůMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad