Volby 2020

Zpět

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dnech 2. a 3. října 2020

Vše o volbách naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR

 

Vydávání voličských průkazů

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu, který jej ve dnech voleb opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožňuje voliči hlasování ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Volič může již nyní žádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu následujícími způsoby:

  • osobně na příslušném obecním úřadě nejpozději 30. září 2020 do 16:00 hod.
  • doručením žádosti příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 25. září 2020
    1. v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (provedení úkonu - ověření podpisu - učiněného u obecního úřadu je osvobozeno od správního poplatku)
    2. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

 

Delegování členů okrskových volebních komisí

Politické strany, které byly pro volby do zastupitelstva kraje zaregistrovány, mohou delegovat nejpozději 2. září 2020 jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů komise, deleguje členy na neobsazená místa starosta.

Další informace sdělíme na tel.: 493 034 195, 739 140 727 nebo e-mailu: blajdova@lazne-belohrad.cz.

Dokumenty


5.5.2020 | formuláře | volby

Žádost o vydání voličského průkazu

v souladu s ust. § 26a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném zněníMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad