Informace k volbám do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 23. a 24. září 2022, příp. 2. kolo voleb ve dnech 30. září a 1. října 2022

Zpět

Voličský průkaz

Ve volbách do Senátu volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popř. zvláštním seznamu je zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu, který voliče opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Z uvedeného vyplývá, že volič s trvalým pobytem v obci, která svým územím náleží do volebního obvodu, ve kterém byly vyhlášeny volby, může hlasovat na voličský průkaz pouze ve volebním okrsku obce, která svým územím spadá do téhož volebního obvodu.

Město Lázně Bělohrad územně přísluší do volebního obvodu č. 37 Sídlo: Jičín, v němž prezident republiky ve dnech 23. a 24. září 2022 vyhlásil volby.

Volič může již nyní požádat u obecního úřadu, v jehož stálém seznamu, popř. zvláštním seznamu je zapsán, o vydání voličského průkazu, a to

  1. osobně nejpozději 21. září 2022 do 16:00 hod.
  2. podáním doručeným nejpozději 16. září 2022
    • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (provedení úkonu - ověření podpisu - učiněného u obecního úřadu je osvobozeno od správního poplatku
    • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad může voličský průkaz předat nebo zaslat nejdříve 8. září 2022.

Delegování členů okrskových volebních komisí

Každá volební strana, jejíž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 24. srpna 2022 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů volební komise, jmenuje členy na neobsazená místa starosta.

Další informace sdělíme na tel.: 493 034 195, 739 140 727 nebo e-mailu: blajdova@lazne-belohrad.cz.

Dokumenty


23.5.2022 | obecné | volby

Územní vymezení volebních obvodů, v nichž byly vyhlášeny volby

Seznam obcí jednotlivých volebních obvodů, ve kterých se budou ve dnech 23. a 24. září 2022, příp. 30. září a 1. října 2022, konat volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

23.5.2022 | formuláře | volby

Žádost o vydání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 23. a 24. září 2022, příp. 2. kolo voleb ve dnech 30. září a 1. října 2022.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad