Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Zpět

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 8.11.2023 vydalo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství účinnou od 1.1.2024.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství platí

 1. Fyzická osoba přihlášená v obci.
 2. Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Spoluvlastníci nemovité věci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. Poplatková povinnost vzniká k datu nabytí vlastnictví nemovitosti. Tento místní poplatek platí i právnické osoby.

Ohlašovací povinnost

 • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik/zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku/zániku. Stejně tak změny údajů uvedených v ohlášení a nároku na osvobození.

Sazba poplatku

 • Sazba poplatku na rok 2024 je stanovena obecně závaznou vyhláškou města Lázní Bělohradu, a to 800 Kč za kalendářní rok.
 • V případě změny místa pobytu fyzické osoby, nároku na osvobození nebo změny vlastnictví nemovité věci v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Úhrada poplatku

 1. Hotově nebo platební kartou na Městském úřadě v Lázních Bělohradě.
 2. Převodem na účet města Lázně Bělohrad č.ú.: 19-2220541/0100. Variabilní a specifický symbol sdělí poplatníkům správce poplatku Jitka Břeská, DiS. tel: 497 772 115, breska@lazne-belohrad.cz.

Nárok na osvobození od poplatku mají

 1. Fyzická osoba přihlášená v Lázních Bělohradě která je:
  • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
  • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 2. Dále fyzická osoba přihlášená v Lázních Bělohradě, která:
  • se déle než 6 po sobě jdoucích měsíců zdržuje mimo území ČR,
  • je déle než 4 po sobě jdoucí měsíce v průběhu kalendářního roku umístěná v pobytovém zařízení sociálních služeb neuvedeném v zákonu o místních poplatcích,
  • je déle než 4 po sobě jdoucí měsíce v průběhu kalendářního roku umístěná v zařízení lůžkové zdravotní péče neuvedeném v zákonu o místních poplatcích,
  • je čtvrtým a dalším nezaopatřeným dítětem žijícím ve společné domácnosti.
 3. Od poplatku se dále osvobozuje vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, za předpokladu, že v této nemovitosti není hlášena žádná fyzická osoba a který je zároveň fyzickou osobou přihlášenou v obci, za podmínky, že v této nemovité věci není produkován žádný komunální odpad a případní další spoluvlastníci nemovité věci jsou rovněž osobou přihlášenou v obci.
 4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Vrácení přeplatku

Pokud vznikne poplatníkovi při zániku poplatkové povinnosti vratitelný přeplatek ve výši 200,- Kč a více (§155 zákona č. 280/2009 Sb, daňový řád), je možné poplatek vrátit na základě žádosti.

Doklady k doložení změny v ohlášení:

 • Přistěhovaní, přestěhovaní - Potvrzení o změně místa trvalého pobytu
 • Odstěhovaní - Potvrzení o změně místa trvalého pobytu (kam se poplatník odstěhoval)
 • U zemřelých - úmrtní list
 • U narozených - rodný list dítěte
 • U cizinců - cestovní doklad
 • Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba - list vlastnictví, případně kupní smlouva s potvrzením o nabytí vlastnictví z katastru nemovitostí.

Právní předpisy

 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vymáhání

Dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty


19.1.2024 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti pro fyzickou osobu přihlášenou v obci; pro fyzickou nebo právnickou osobu, která vlastní na území města Lázní Bělohradu nemovitou věc k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

19.1.2024 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti - přihlášení - fyzická osoba

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti pro fyzickou osobu přihlášenou na území města Lázní Bělohradu k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

19.1.2024 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti – vlastnictví nemovité věci

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti pro fyzickou nebo právnickou osobu, která vlastní na území města Lázní Bělohradu nemovitou věc k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

18.1.2024 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Žádost o osvobození od místního poplatku

Žádost o osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

18.1.2024 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Žádost o vrácení vratitelného přeplatku

Žádost o vrácení vratitelného přeplatku na místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

11.12.2023 | obecně závazné vyhlášky | místní poplatek - komunální odpad

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 5/2023

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, č. 5/2023 s účinností od 1. 1. 2024.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad