Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Zpět

Poplatek je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky města č. 6/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou schválilo zastupitelstvo města Lázní Bělohradu dne 3. listopadu 2021.

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství tímto způsobem:

 1. provádění výkopových prací,
 2. umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje či služeb,
 3. umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
 4. umístění skládek,
 5. užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství.
 2. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení.

Sazba poplatku:

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb, za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných zařízení a za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
5,- Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje, za umístění reklamních zařízení a za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč
c) za provádění výkopových prací a za umístění stavebních zařízení 1,- Kč
d) za umístění skládek 3,- Kč

2. Paušální částka:

a) Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb započatý 1 m2 a za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje za každý započatý 1 m2
100,- Kč/měsíc
b) Za umístění zařízení sloužící pro poskytování prodeje
(restauračních stolků a zahrádek sloužících k občerstvení za každých 10 m2)
400,- Kč/měsíc
c) Za umístění stavebních zařízení v délce do 1 měsíce za každých započatých 10 m2
200,- Kč
d) Za umístění reklamních zařízení (přenosné stojanové zařízení, jehož plocha je do 1 m2)
300,- Kč/rok
e) Za umístění reklamních zařízení (na pevno umístěné zařízení, jehož plocha je do 1 m2) 1000,- Kč/rok

Úhrada poplatku:

 1. Hotově nebo platební kartou na Městském úřadě v Lázních Bělohradě, dveře č. 3.
 2. Převodem na účet města Lázně Bělohrad č. ú.: 19-2220541/0100. Variabilní symbol sdělí poplatníkům správce poplatku Veronika Festová, DiS., tel: 493 792 261, festova@lazne-belohrad.cz.

Splatnost poplatku

 1. Při užívání veřejného prostranství po dobu 1 až 3 dny nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
 2. Při užívání veřejného prostranství po dobu 4 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
 3. Poplatek dle paušální částky je splatný nejpozději 30. 6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Osvobození:

 1. Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  • užívání veřejných prostranství městem Lázně Bělohrad,
  • užívání veřejných prostranství příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lázně Bělohrad,
  • užívání veřejných prostranství organizacemi s vlastnickým podílem města Lázně Bělohrad, 
  • užívání veřejných prostranství z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí po dobu nepřesahující 7 dnů,
  • umístění skládky v délce do 48 hodin.

Dokumenty


20.4.2022 | formuláře | místní poplatek - veřejná prostranství

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

30.11.2021 | obecně závazné vyhlášky | místní poplatek - veřejná prostranství

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 6/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 6/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2020 | formuláře | místní poplatek - veřejná prostranství

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranstvíMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad