Opravné prostředky

Zpět

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů městského úřadu  a orgánů města 
                                                 

 
 
1)      Přenesená působnost obce
 
Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání. Každé rozhodnutí musí obsahovat poučení účastníka řízení, ve kterém musí být uvedeno, zda je odvolání přípustné, ke komu se účastník může odvolat (zpravidla ke Krajskému úřadu pro Královéhradecký kraj), kde se odvolání podává (vždy u Městského úřadu Lázně Bělohrad), lhůtu do kdy je možno odvolání podat.
 Odvolání lze podat písemně, ústně do protokolu, telegraficky s podmínkou, že bude nejpozději do pěti dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu, e-mailem na adresu podatelny, pokud je použit zaručený elektronický podpis.
Pro formu odvolání platí obecné podmínky podání dle § 37 správního řádu, Odvolání by mělo dále obsahovat: v jakém rozsahu je  napadáno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy a  předání v potřebném počtu vyhotovení.
Proti platebnímu příkazu v přestupkovém řízení je opravným prostředkem odpor a jeho včasným podáním se příkazní řízení ruší. Správní orgán pokračuje ve správním řízení.
Je zaveden nový institut stížnosti podle § 175 správního řádu proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu správního orgánu tam, kde nelze použít odvolání.
Proti blokové pokutě se odvolat nelze.
 
Odporuje-li nařízení obce v přenesené působnosti zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne krajský úřad o pozastavení účinnosti tohoto nařízení.
Odporuje-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v přenesené působnosti zákonu, jinému právnímu předpisu a v jejich mezích též usnesení vlády, směrnici ústředního správního úřadu nebo opatření krajského úřadu přijatému při kontrole výkonu přenesené působnosti,  vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne krajský úřad o pozastavení jejich účinnosti.
 
 
 
 
2)      Samostatná působnost obce
 
V samostatné působnosti se s výjimkou §§ 58-59 zákona o obcích nevydávají správní rozhodnutí a neplatí zde proto správní řád.
Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy a to do 60 dnů od doručení výzvy. Nezjedná-li obec v této lhůtě nápravu, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této vyhlášky.
Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, opět vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení jejich účinnosti.
 
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo rady města učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny oddělení správy Městského úřadu v Lázních Bělohrad, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
 

 Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad