Svatební obřady

Zpět

Fotogalerie obřadních míst


Vážení snoubenci,

v souvislosti s Vaším přáním uzavřít manželství před MěÚ v Lázních Bělohradě Vám předkládáme následující informace.

Termín svatby

Termín svatby lze domluvit na matrice s libovolným předstihem, nejpozději cca 3 týdny před požadovaným termínem svatby. Je-li snoubenec cizinec, termín svatby lze potvrdit až po předložení veškerých požadovaných dokladů na matriku.

Doklady k uzavření sňatku

Snoubenci vyplní předepsaný tiskopis Dotazník k uzavření manželství a spolu s ním předloží:

  • platné občanské průkazy
  • rodné listy obou snoubenců (popř. dítěte)
  • rozvedení: rozsudek o rozvodu s vyznačením nabytí právní moci
  • vdovci: úmrtní list bývalého manžela/manželky

V případě rozvodu v cizině je mimo úřední překlad rozsudku někdy požadováno další ověření, či rozhodnutí Nejvyššího soudu. V případě úmrtí v zahraničí je třeba předložit úmrtní list, vydaný zvláštní matrikou v Brně. Podrobnosti ke konkrétní situaci sdělí matrika.

Nemá-li snoubenec občanský průkaz a předkládá cestovní pas, nebo nemá uveden v OP aktuální rodinný stav, musí předložit výpis z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (vydává úřad obce s rozšířenou působností dle trvalého pobytu občana).

Je-li snoubenec cizinec, předloží další doklady dle informací matrikářky. Nemluví, nebo nerozumí-li snoubenec česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Jeho účast  zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.

V případě občanského i církevního sňatku je třeba doložit osobní údaje svědků.

Správní poplatek

3000,- Kč zaplatí snoubenci, pokud je svatba mimo úředně určenou místnost nebo mimo stanovenou dobu. Úředně určenou místností pro uskutečňování slavnostních obřadů je společenský sál v budově městského úřadu na adrese náměstí K. V. Raise čp. 635, Lázně Bělohrad a dále přilehlý pozemek p. č. 57/1, k. ú. Lázně Bělohrad. Dnem stanoveným pro uzavírání manželství je každý pátek a každá sobota v době od 10h do 14h. V souvislosti s uzavřením sňatku mimo úředně určenou místnost nebo mimo stanovenou dobu, je třeba předložit vyplněný formulář Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství.

Cizinci

3000,- Kč zaplatí snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území na území ČR, 5000,- Kč zaplatí snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR (oba jsou cizinci)

Obřadní místa

V Lázních Bělohradě si snoubenci mohou vybrat kterékoli vhodné místo i mimo úředně určené místo pro uskutečňování slavnostních obřadů (místnost č. 1.06 Společenský sál v budově Městského úřadu Lázně Bělohrad na adrese náměstí K. V. Raise čp. 635 Lázně Bělohrad a dále přilehlý pozemek p. č. 57/1, k. ú. Lázně Bělohrad). Nejčastěji jsou sňatky uzavírány v Dolním Javoří (Javorský mlýn), na Byšičkách, v Zámeckém parku, či v parku u Fričova muzea.

Fotogalerie obřadních míst

Církevní sňatek

Výše uvedené podmínky ohledně předkládaných dokladů snoubenců platí i pro církevní sňatek. Ten může být uzavřen před příslušným orgánem církve poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců a po předložení dokladů k uzavření manželství. Osvědčení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců a snoubenci si za jeho vydání zaplatí 500,- Kč.

Registrované partnerství

Doklady potřebné k prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Svobodní:

Rozvedení, ovdovělí:

  • viz jako svobodní
  • rozsudek o rozvodu manželství s razítkem o nabytí právní moci, úmrtní list zemřelého manžela nebo úmrtní list zemřelého partnera
  • zaniklo-li partnerství rozsudek soudu s razítkem o nabytím právní moci

Správní poplatky:

  • 3.000,- Kč za vydání povolení vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo stanovenou dobu. Úředně určené místo pro uzavírání registrovaného partnerství je společenský sál v budově městského úřadu na adrese náměstí K. V. Raise čp. 635, Lázně Bělohrad a dále přilehlý pozemek p. č. 57/1, k. ú. Lázně Bělohrad. Dnem stanoveným pro vstup do registrovaného partnerství je každý pátek a každá sobota v době od 10h do 14h.
  • 3.000,- Kč za vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR
  • 5.000,- Kč za vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR (oba jsou cizinci)

Více informací na městském úřadě

S vyřízením žádosti o uzavření sňatku a Vašimi dotazy se můžete obrátit na matrikářku MěÚ Lázně Bělohrad.

Simona Černá
tel. 497 772 105, 605 207 952
cerna@lazne-belohrad.cz


Dokumenty


25.1.2024

Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství

Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě a/nebo mimo dobu stanovenou radou obce.
stáhnout soubor

25.1.2024

Dotazník k registrovanému partnertství

Dotazník ke vstupu do registrovaného partneství
stáhnout soubor

1.2.2022

Dotazník k uzavření manželství

Dotazník k uzavření manželství
stáhnout soubor

8.4.2021

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství

Doporučení pro obce k realizaci krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
stáhnout soubor

5.2.2019

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření platného manželství - církevní sňatek

Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve.
stáhnout soubor

5.2.2019

Osobní údaje svědků

V případě občanského i církevního sňatku je třeba doložit osobní údaje svědků.
stáhnout soubor
Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad