Místní poplatek ze psů

Zpět

Poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, č. 2/2023, kterou schválilo zastupitelstvo města Lázní Bělohradu dne 8. listopadu 2023.

Poplatek ze psů platí držitel psa:

 1. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Lázně Bělohrad.
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik/zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku/zániku. Stejně tak změny údajů uvedené v ohlášení.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba osvobozená od poplatku.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku za kalendářní rok je stanovena takto:

 

    první pes
druhý a každý další pes
a)
sazba základní
500,- Kč
750,- Kč
b)
sazba zvýšená (vnitřní lázeňské území, domy s více než třemi byty)
750,- Kč
1000,-Kč
c)
sazba pro části města Lány, Hřídelec, Uhlíře, Dolní Javoří, Brtev
300,- Kč
550,- Kč
d)
sazba za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
200,- Kč
300,- Kč
e)
sazba za psa pro obyvatele samot:
Lázně Bělohrad č. p.: 29, 129, 264, 265, 273, 296, 532, 621,
Horní Nová Ves č. p.: 113, 114,
Brtev č. p.: 21, 26, 38, 39, 40, 59, 65, 73, 75, 76,
Lány č. p.: 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 73, 75, 80, 98,
Hřídelec č. p.: 71, 74.

100,- Kč
200,- Kč

Úhrada poplatku:

 1. Hotově nebo platební kartou na Městském úřadě v Lázních Bělohradě, místnost č. 2.03.
 2. Převodem na účet města Lázně Bělohrad č. ú.: 19-2220541/0100. Variabilní symbol sdělí poplatníkům správce poplatku Veronika Festová, DiS., tel: 497 772 116, festova@lazne-belohrad.cz.

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Osvobození a úlevy:

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 2. Od poplatku se dále osvobozují osoby, které jsou držiteli psa převzatého z útulku nebo jiného podobného zařízení; osvobození platí na dobu 12 měsíců ode dne převzetí psa.
 3. Úleva ve výši 70% za sazby poplatku se poskytuje držiteli psa převzatého z útulku nebo jiného podobného zařízení na území města Lázně Bělohrad.
 4. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 až 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 120 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

Vrácení přeplatku:

Pokud vznikne poplatníkovi při zániku poplatkové povinnosti přeplatek ve výši 200,- Kč a více, je možné poplatek vrátit na základě žádosti o vrácení přeplatku.

Dokumenty


2.1.2024 | formuláře | místní poplatek - psi

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku ze psů (PDF)

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku ze psů ve formátu pdf.

2.1.2024 | formuláře | místní poplatek - psi

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti z místního poplatku ze psů (PDF)

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti z místního poplatku ze psů ve formátu pdf.

2.1.2024 | formuláře | místní poplatek - psi

Žádost o vrácení místního poplatku ze psů (DOCX)

Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku ze psů ve formátu docx.

2.1.2024 | formuláře | místní poplatek - psi

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku ze psů (DOCX)

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku ze psů ve formátu docx.

2.1.2024 | formuláře | místní poplatek - psi

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti z místního poplatku ze psů (DOCX)

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti z místního poplatku ze psů ve formátu docx.

2.1.2024 | formuláře | místní poplatek - psi

Žádost o vrácení místního poplatku ze psů (PDF)

Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku ze psů ve formátu pdf.

11.12.2023 | obecně závazné vyhlášky | místní poplatek - psi

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 2/2023

Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad o místním poplatku ze psů, č. 2/2023 s účinností od 1. 1. 2024.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad