Sociálně právní ochrana dětí

Zpět

Povinnosti obce podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPOD)

§ 10 odst. 1 ZSPOD - preventivní a poradenská činnost

 1. vyhledávat dětí uvedené v § 6,
 2. působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti,
 3. projednat s rodiči nedostatky ve výchově dítěte, 
 4. projednat s dítětem nedostatky v jeho chování,
 5. sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,
 6. poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů,
 7. oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 ZSPOD.

§ 13 odst. 3 ZSPOD - výchovná opatření

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může požádat příslušný obecní úřad, aby sledoval, zda jsou dodržována výchovná opatření, o nichž rozhodl.

§ 15 odst. 1 ZSPOD - opatření na ochranu dětí

Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit takovému dítěti bezodkladnou péči, při zajištění péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností.

§ 32 odst. 1 - péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost

Obecní úřad při péče o děti uvedené v § 6

 1. zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času těchto dětí,
 2. zaměřuje svoji pozornost na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo skupinami těchto osob požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost,
 3. sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí,
 4. věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní,
 5. zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí,
 6. nabízí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem,
 7. spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.

§ 37 odst. 1 ZSPOD - sociálně-právní ochrana ve zvláštních případech

Obecní úřad je povinen učinit opatření k ochraně života a zdraví a zajistit uspokojování základních životních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotních služeb dítěti uvedenému v § 2 odst. 3 ocitlo-li se takové dítě bez jakékoli péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny.

Dokumenty


14.4.2023 | obecné | sociální věci

Leták SPOD

Leták je určen dětem, jednoduchou formou jim vysvětluje pojem sociálně-právní ochrana dětí (SPOD), v jakých situacích a na koho se mohou obrátit v případech, kdy se cítí ohroženy či mají potíže, se kterými si nevědí rady.

14.7.2023 | obecné | sociální věci

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností stanovují závazná pravidla pro přijímání, evidenci a vyřizování petic a stížností podaných městskému úřadu Lázně Bělohrad.

28.2.2023 | obecné | sociální věci

Vybrané standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě Lázně Bělohrad

Standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a postup k zajištění jejich uplatňování a pro jejich další rozvojMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad